Karys 1966m. 9-10 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Nr. 9 (1426)    LAPKRITIS - NOVEMBER    1966 

A. Plėnys— Ats. karin. kursų laidos vainikas Žuvusiems už Laisvę ... viršelis

Nr. 10 (1427) GRUODIS – DECEMBER 1966 

R. Kisielius— Vyties ženkle ... viršelis

   T U R I N Y S

P. Dirkis — Lietuvos kario deklaracija

K. Ališauskas — Siekiame atsiimti Vilnių

Z. Raulinaitis — Starkadas

B. B. — Vietkongo partizanai

N. Mazalaitė — Žodis

V. Grudzinskas — Pažintis su bermontininkais

Biržų pilis

S. Baipšys — Lakūno ltn. P. Kvietinsko žuvimas

"Lietuviškosios divizijos” kelias

P. Dirkis — Lietuvos prezidentas dr. K. Grinius

Stasys Butkus

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Administratorius — Leonas Bileris
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
E. Petrauskaitė — Šaulė Tremtyje
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Bronius Balčiūnas — Karinės Žinios

Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

ATSTOVAI:

Baltimore ............ M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago ............ A. RĖKLAITIS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Chicago, Ill. — J. Karvelis, “Marginiai, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša, Kareckas, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. — V. Perminas ir S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukonis (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gwynne St., Firle So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and' for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July add August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.