Kovo 30-31 d. žuvę partizanai

Šatrijos rinktinės partizanai. Pirmoje eilėje (sėdi) iš kairės - Juozas Gudliauskas-Ežys, antros - Jonas Griguola-Ažuolas, trečias - neatpažintas. Antroje eilėje iš kairės pirma - Jadvyga Rekašiūtė, antras - Jonas Laucevičius-Girėnas, trečia - Leontina Platakytė-Žibutė, ketvirtas - Mykolas Kleiba-Dagys, penkta - Aniceta Vainoraitė-Severiūtė, |šeštas - Vladas Montvydas-Žemaitis, septintas - Zigmantas Vainoras, aštunta - Kazimiera Vaičekauskaitė, devintas - neatpažintos, dešimtas - Viktoras Bubliauskas-Būras, vienuoliktas - neatpažintas, dvyliktas - Jonas Vaičekauskas-Kovarnis.
(Z. Paulauskaitės asmeninė kolekciįo)

Bubliauskas Viktoras-Būras gimė 1929 m. Telšių apskrities Rietavo valsčiaus Gomintlaukės kaime. Į partizanų gretas įstojo 1949 m. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanas. Būrio vadas. Žuvo 1952 m. kovo 31d. Rietavo rajono Užpelkių miške įrengtame bunkeryje kartu su dar trimis bendražygiais

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Andriulionis Antanas iš Avižonių k. Seirijų vlsč. ?- 1945.03.30. Žuvo Veisiejų vlsč. Perkūno rinktinė.

Burba Antanas - Ledas iš Santakos k. Kalvarijos vlsč. 1906-1947.03.30 Šaulių būrio vadas, vėliau - policininkas. Partizanuose nuo 1944 m. Perkūno rinktinė, vėliau Vytauto rinktinės 71-oji kuopa. Žuvo Liubavo vlsč. prie Jurgiškių k., užmynęs ant minos. Palaidotas Kalvarijoje.

Kvedaravičius iš Bobių k. Veisiejų vlsč. ?-1945.03.30. Žuvo Veisiejų vlsč. Perkūno rinktinė.

Mikelionis iš Veisiejų vlsč. ?-1945.03.30. Žuvo Veisiejų vlsč. Pasak baudėjo, prieš mirtį pasakęs: „Aš esu Lietuvos partizanas, kovoju ir mirštu už jos laisvę".

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Balašaitis Pranas, g.1922 m. Girdžių k. Nuo 1944 m. Pavidaujo būrio partizanas. Žuvo 1945 03 30 Džiugino miške. Kapas Eržvilke.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

ANDRUŠKA Bronius, Stasio - Pelikanas, g. 1910 Adomaičiuose (kt. žiniomis - Laplėgiuose), Kražių v. Partizanas nuo 1945. Žuvo 1952 03 30 Pamergiuose, 5 km nuo Stulgių bažnytkaimio, Babonų sodyboje (kt. žiniomis - Kušleikiuose, Stulgių v.). Užkastas Kelmėje.

BLAŽYS Pranas, Kazio - Tomas, g. 1922 Gudeliuose, Jurbarko r. Pavidaujo būrio partizanas nuo 1944. Žuvo 1945 03 30 Džiugino miške. Kartu žuvo J. Marinas. Kapas Eržvilke.

MARINAS Jonas, Antano, g. 1922 Čepaičiuose, Eržvilko v. Džiugu k. ūkininkas. Nuo 1944 rudens Pavidaujo būrio partizanas. Žuvo 1945 03 30 Džiugino miške. Kartu žuvo P. Blažys. Užkastas prie Eržvilko kapinių.

BALZYTIS Vytautas, žuvo 1946 03 31 Žemaičių Naumiestyje. Sušaudė Tauragės spec. grupės smogikai - provokatoriai.

DEGUTIS Albinas, žuvo 1946 03 31 Žemaičių Naumiestyje - sušaudė Tauragės spec. grupės smogikai - provokatoriai.

VAIČIULIS Bonifacas, žuvo 1946 03 31 Žemaičių Naumiestyje -sušaudė Tauragės spec. grupės smogikai — provokatoriai.

VAIČIULIS Zenonas, žuvo 1946 03 31 Žemaičiu Naumiestyje -sušaudė Tauragės spec. grupės smogikai - provokatoriai.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Valiukas Jonas, Juozo, g. 1918 Janušonių k., Žaslių vlsč. A rinktinės Putino kuopos partizanas. Žuvo 1946 03 31 Bekštonių k. kartu su B. Sasnausku-Klevu.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm