Spalio 28 d. žuvę partizanai

Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Ąžuolo būrio partizanai.
Guli kairėje - Konstantinas Liuberskis-Žvainys, dešinėje -Stasys Ramanauskas-Linksmulis.
Antroje eilėje (sėdi) iš kairės: Kazys Vaišnoras-Pocius, Antanas Verbickas-Bijūnas, Algirdas Irinka-Algis, Rokas Ramanauskas-Žvejys, Steponas Erstikis-Patašonas, Edmundas Irinka-Briedis.
Trečioje eilėje (stovi) iš kairės: Vaclovas Rudnickas-Birštonas, Pranciškus Rudnickas-Skydas, Antanas Rudnickas-Žirnis, Mečislovas Rudnickos-Birutis, Antanas Satkus-Starkus, Steponas Lozdauskas-Žydas, Ernestas Putnevičius-Adomas. Kiti neatpažinti.

Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Ąžuolo būrio partizanai. Iš kairės: pirmas - neatpažintas, Rokas Ramanauskas-Žvejys, Juozas Kumpis-Arnas. 1950 m. (Šiaulių .Aušros" muziejus)

Tauro apygardos štabo nariai.
Iš kairės: štabo viršininkas Jonos Pileckis-Šarūnas, Vytauto rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras,  politinės dalies viršininkas Antanos Baltūsis-Žvejys, apygardos vado pavaduotojas Vaclovas Navickas-Auksutis ir apygardos kapelionas Justinas Lelešius-Grafas.
1946 m.gegužė. {Genocido aukų muziejus)

RAMANAUSKAS Rokas-Žvejys gimė 1916 m. Šiaulių apskrities Gruzdžių valsčiaus Kybarčių kaime. Partizanas nuo 1948 m. Priklausė Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinei. Žuvo 1951 m. spalio 28 d. Girkančių miške kartu su broliu Stasiu-Linksmučiu

RAMANAUSKAS Stasys-Linksmutis gimė 1926 m. Šiaulių apskrities Gruzdžių valsčiaus Kybarčių kaime. Partizanas nuo 1948 m. Priklausė Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinei. Žuvo 1951 m. spalio 28 d. Girkančių miške kartu su broliu Roku-Žveju 

SATKUS Antanas-Starkus gimė 1909 m. Šiaulių apskrityje, Gruzdžiuose. Genio (Voverės) rinktinės partizanas. Vėliau Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo ūkio skyriaus viršininkas. Žuvo 1951 m. spalio 28 d. Girkančių miške

NAVICKAS Vaclovas-Perkūnas, Auksutis gimė 1909 m. Marijampolės apskrities Kalvarijos valsčiaus Pakirsnių kaime. Nuo 1945 m. rugpjūčio 15 d. — Perkūno rinktinės vadas. Nuo 1946 m. balandžio — Tauro apygardos vado Z. Drungos pavaduotojas, po jo žūties 1946 m. birželį laikinai ėjęs apygardos vado pareigas. 1946 m. liepos 5 d. apygardos vado pareigas perdavė A. Baltūsiui-Žvejui. Žuvo 1946 m. spalio 28 d. 2000 m. gegužės 15 d. LR Prezidento dekretu V. Navickas-Auksutis apdovanotas Vyčio kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (po mirties)

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Būrio vadas - Bronius SUDEIKIS-Čigonas iš Mackeliškių k., Kavarsko vls., suimtas 1946 m. kovo mėn., nuteistas mirties bausme, 1946 m. spalio 28 d. sušaudytas Vilniaus MGB kalėjime.

BUBNYS Sigitas - Gusaras iš Kidoliškių k. 1928- 1947.10.28. Rygiškių Jono gimnazijos gimnazistas. Partizanavo savaitę ir žuvo Geisteriškių k. Keturvalakių vlsč.

KAZELYTĖ Janina - Saulutė iš Žydronių k. 1922- 1947.10.28. Žuvo Geisteriškių k. pas Švedą. Kartu žuvo Perlas ir Gusaras. Vytauto rinktinės partizanė nuo 1947.02. „Blynų baliaus" dalyvė.

ŽALONGERIS (Žalonieris) Vladas-Perlas. 1921-1947.10.28. Iš Keturvalakių vlsč. Geisteriškių k. Vytauto rinktinės 42-osios kuopos vadas. Žuvo Geisteriškių k. Kartu su juo žuvo S. Bubnys-Gusaras ir J. Kazelytė-Saulutė.

Žaliagirys Vladas - Perlas iš Keturvalakių vlsč. Geisteriškių k. 1921-1947.10.28. Vito brolis. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvęs.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Partizanas Juozas Jovaiša-Lokys, žuvęs 1948 m. spalio 28 d. Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizanų štabo būstinėje.

https://partizanai.org/failai/html/algimanto-apygarda.htm

KLEKYS Vytautas, Antano s., nukautas 1951 10 28.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

RAMANAUSKAS PRANAS - Liepa, g.1915 m. Pagrandų k., Degučių vls. Augo 7 vaikai. Mokėsi Utenos gimnazijoje ir, ją baigęs, dirbo Dūkšte mokytoju. Praėjus frontui, išėjo į partizanus. Žuvo 1950 10 28 Ripaičių k., Saldutiškio vls., T.Mačiulienės sodyboje (padegtame klojime).

ZELIONIS STASYS - Vikšras, g. 1926 m. Šventupio k., Vyžuonų vls. Šmėklos būrio partizanas. Slapstėsi Janonių miške. Žuvo 1947 10 28 Šventupio kaime.

ZEMLEVIČIUS PETRAS, g.1916 m. Aukštasalių k., Saldutiškio vls. Partizanas. Žuvo 1946 10 28 per susišaudymą su čekistais prie Girutiškio ežero.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Stepulevičius Vladas - Mindaugas, Daktaras. 1903 - 1946 10 28. Žuvo Janėnų k. Šventežerio vlsč. Šarūno rinktinės vadas. Tauro apygardos štabo darbuotojas.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Stasys Lapienis, Svėdasų vls., Liepų k. Ž.1945 10 28.

Kazys Laskauskas, Svėdasų vls., Saldoginės k. Ž.1945 10 28

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm