Į Laisvę 1993 116(153)

     T U R I N Y S
Vedamieji ........................................................................... 2
      Kelias į šviesesnę ateitį
      Atviras dialogas pradėtas
Skaitytojų žodis .................................................................... 4
Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą .................................................. 6
Julius Keleras, Laisvės ir pagarbos laikai dar neatėjo ............................. 10
Vytautas Vardys, Lietuvos politinė kultūra ir laiko reikalavimai ................... 12
Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė, Norėjau, kad jie gyventų žmonių
      atminty (Vidmanto Valiušaičio paruoštas interviu) ............................ 24

Paulius Jurkus, Inguara, Klevai prie vartų (eilėraščiai) ........................... 30
Zenonas Ivinskis, 1940 birželio dienoraščio ištrauka ............................... 32
Pilypas Narutis, Nacių smūgis Lietuvos Katalikų Bažnyčiai .......................... 39
Vladislovas Telksnys, Giltinės duobėje ............................................. 51
Vytautas Bubnys, Miškas — mano apsisprendimas (ištrauka iš romano „Žalios sūpuoklės")57
Vidmantas Valiušaitis, Dėl nieko neatgailauju — sako generolas Eismuntas (Komentaras)60
J. B., Gintė Damušytė — iškiliausia metų moteris ................................... 63
Jubiliejinio politinių studijų savaitgalio Los Angeles apžvalga (Zigmo Brinkio,
      Violetos Gedgaudienės, Angelės Nelsienės ir Juozo Kojelio pasisakymai) ....... 64
Kronika, atsiųsta paminėti ir kt. .................................................. 72
,,Norėjau, kad jie gyventų žmonių atminty”, — sako romano konkurso laureatė Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė, pasakodama apie partizanus. Šio numerio puslapiuose iš tolimos praeities kaip tik ir iškyla tragiški įvykiai ir heroiški žmonės — nuo pat pirmųjų sovietinės okupacijos dienų, perėję Stutthofo „giltinės duobe” ir apsiprende išeiti į mišką. Jie pasirinko laisvę sau ir tautai. Jie ją ir atnešė. Po daugelio metų vėl „tauta išėjo iš lagerio. Ji tik turi atsigauti, o tam reikia laiko”, — rašo J. K. savo laiške iš Lietuvos.

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

*

Remkime Į laisvę žurnalą, tapkime jo garbės rėmėjais ar prenumeratoriais, užsakykime jį savo giminėms, draugams bei pažįstamiems Lietuvoje.

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Ine.) Čikagoje tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrazaitis, Česlovas Grincevičius, Paulius Jurkus, Valdemaras Katkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas. Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių. Garbės prenumerata — 20 JAV dolerių. Spausdina „Draugo” spaustuvė Čikagoje.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published three times a year by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 116 (153) 1993 LIEPA

REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Viršelyje — Lietuvos partizanų būrio, veikusio tarp Raseinių ir Radviliškio, nuotraukos detalė. Nuotrauka iš 1949 metų.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.