Į Laisvę 1982 84(121)

    T U R I N Y S

Skaitytojų žodis .................................................... 2

A. Plukas: Baltijos valstybės ir Sovietų Sąjungos tautos

          Amerikos politikoje........................................ 6

Bernardas Brazdžionis: Tremtinio Lietuvai .......................... 11

Balys Gaidžiūnas: Bernardas Brazdžionis didžiųjų pasisakymuose ..... 12

Dr. Jonas Balys: Lietuvos sienų problemos .......................... 19

Balys Raugas: Lietuvių Fronto bičiulių dėmesys Lietuvių Bendruomenei 27

Dr. Zenonas Prūsas: Apdūmojimai Vasario Šešioliktajai .............. 34

J. Kj.: Kelias į Baltų Laisvės lygą................................. 39

Teofilius Balčiūnas: Keturioliktos politinės studijos prie Pacifiko  57

Juozas Kojelis: Du suvažiavimai .................................... 61

Nauji leidiniai..................................................... 67

Jie kovoja už sąžinės ir tautos laisvę ............................. 70

Vedamasis .......................................................... 71


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis,Tarybos prezidiumo pirmininkas,
1501 Riverside Drive Burbank, CA. 91506, USA

Edmundas Arbas, Tarybos prezidiumo sekretorius,
306-22nd Street
Santa Monica, CA 90402, USA

Dr. Kazys Ambrazaitis, Dunes Acres, Chesterton, Ind.

Vytautas Aušrotas, Weston, Ont. Kanada

Juozas Ardys, Fairview, Penn.

Dr. Zigmas Brinkis, Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, CA.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas,Europos LFB pirmininkas, Muenchen, Vokietija

Alina Grinienė, Muenchen, Vokietija 

Dr. Petras Kisielius, Cicero, Ill.

Juozas Kojelis, Santa Monica, CA.

Balys Raugas, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirmininkas,

444 Main St., Delran, N.J. 08075

Vacys Rociūnas, “Į Laisvę” red., Independence, Ohio

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Nr. 84 (121) 1982 BALANDIS

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Vacys Rociūnas, Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd. Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas,Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA