LAIŠKAI REDAKTORIUI

GĖLIŲ PUOKŠTĖS ”Į LAISVĘ" ŽURNALUI

•    Redaguojate žurnalą tikrai plačioje ir reikšmingoje apimtyje. Sveikinu.

Dr. Julius J. Bielskis

Los Angeles, California

•    Jūsų suredaguotieji "Į Laisvę” žurnalo numeriai labai patiko. Padėk, Dieve, tokį pat lygį išlaikyti ir toliau.

Kun. Viktoras Dabušis

Paterson, New Jersey

•    Nesu greitas dalinti gėles po pirmųjų žingsnių. Tačiau, perskaitęs Jūsų suredaguotus numerius, galiu pasakyti, kad žurnalas aktualus. Reaguokite į visas gyvenimo iškeliamas problemas. Ištęsėkite!

Valdas Adamkavičius

Sodus, Michigan

•    Mano manymu, “Į Laisvę” žurnalo turinys yra be priekaištų. Straipsniai aktualūs svarbiesiems mūsų politinio ir kultūrinio gyvenimo taikiniams. Redakcijos pasiimta linija, strategija ir ypač taktika atskleidė ĮLaisvę” puslapiuose kažką naujoviškesnio, skirtingesnio, kartu mums ir priimtinesnio ir, pasakyčiau, politiniai kultūringesnio mūsų spaudos baruose. Todėl aš “Į Laisvę” žurnalą visuomet skaitau su pasigėrėjimu ir jį laikau svarbiu įnašu mūsų kovoje dėl žiauriai pavergtos Tėvynės laisvinimo.

Dr. Juozas Jurkūnas

Lomita, California

•    Jūsų suredaguotieji “Į Laisvę” žurnalo numeriai yra taip įspūdingai paruošti, kad kiekvienas puslapis vertas išskirtino dėmesio. Trumpi, stipriai motyvuoti aktualių temų straipsniai ir vykęs jų techninis atskleidimas byloja, kad įvyko kas tai reikšminga mūsų lietuviškos periodikos šeimoje. Mano manymu, toks neperdažnas, patogaus formato, sumodernėjęs “Į Laisvę” žurnalas vystosi į įdomų lietuviško "Reader’s Digest” prototipą, tik su stipriai išryškintu idealistiniu charakteriu įžanginiuose straipsniuose. Jeigu ‘‘Reader’s Digest” savo populiarumu tapo neprilygstamu visiems kitiems labai gausiems amerikiečių žurnalams, tai šis patyrimas įtaigotų, jog šitoks stipriai kondensuotas mūsų lietuviškojo pasaulio problemas aptariančių straipsnių telkinys “Į Laisvę” puslapiuose padarytų šį leidinį labiausia vertinamu ne tik senesniojoje kartoje, bet ir gausiai pribrendančioje mūsų intelektualinėje jaunuomenėje.

Algis A. Regis

Chicago, Illinois

• Man, kaip senam frontininkui (man teko kovoti fronte jau 1916 metais ir vėliau...), “Į Laisvę” žurnalas patinka, nes jis yra lietuviškai patriotiškas ir kovingas žurnalas. Tik man atrodo, kad jis savo išsireiškimuose yra perdaug akademiškas.

Jonas Bagdonavičius 

Lemont, Illinois

PALIKITE SĄŽININGI

• Buvote nuosaikūs ir sąžiningi, registruodami tuos lietuvius, kurie savo darbais savanoriškai išsijungia iš kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. Tegu ir jų pavardės lieka įamžintos šios kovos istorijoje. Registruokite ir toliau, bet išlikite sąžiningi.    

P. C.

Cleveland, Ohio

H. CON. RES. 416

•Kun. J. C. Jutkevičiaus straipsniu (Monagan rezoliucijos istorija)

"Į Laisvę” 1967 metų liepos mėnesio numeryje užčiaupėte bumas "Naujienoms”, dr. M. Deveniui ir kitiems, kurie bandė įrodinėti, kad Monagan rezoliucija (H. Con. Res. 416) pravesta "kitų jėgų” pastangomis, o ne Rezoliucijoms Remti Komiteto. Tas straipsnis gerai ir detaliai dokumentuotas. Dėkui kun. J. C. Jutkevičiui už pastangas ir triūsą, taip kruopščiai minėtą straipsnį paruošiant.

Jonas Skaidra

Waterbury, Connecticut

"TAUTININKAI" IR "VALSTYBININKAI"

•    Dr. Juozas Girnius savo straipsnyje lyg veidrodyje parodė “tautininkus” ir "valstybininkus”. Įdomu, ar atsiras nors vienas, kurs save šiame veidrodyje atpažintų?

S. K.

Chicago, Illinois

•    Išskirtino dėmesio vertas dr. J. Girniaus straipsnis “Į Laisvę” 1967 metų liepos mėnesio numeryje. Tur būt, visi autoriaus teigimai turi atramą gyvenimo realybėje, tik išvestoji paralelė tarp “tautininkų” ir “valstybininkų” atrodo dirbtinai sukonstruota. Tiesa, kad mūsų tarpe yra daug abejingų savo šeimų lietuviškumui ir nesidominčių tautos gyveninu Lietuvoje, tačiau nelengva būtų įrodyti, kurioje paralelės pusėje tokių gausiau maišosi. Autorius, kalbėdamas apie tai, savo pirštą laiko nukreipęs į “valstybininkų” pusę.

Juozas Kojelis

Los Angeles, Califomia

KANDIDATAS VLIK-O PIRMININKO POSTUI

•    Tikrai geras Stasio Lozoraičio, Jr. straipsnis “Į Laisvę” žurnalo 1967 metų liepos mėnesio numeryje. Stasys Lozoraitis, Jr. tiktų VLIK-o ar kurio nors kito pirmaujančio politinio vieneto pirmininko postui. Gaila, kad mes, lietuviai, nepajėgiame sudaryti tinkamų sąlygų gabiems ir sumaniems žmonėms dirbti politinį darbą. Į politinių vienetų pirmininkų postus renkame tuos, kurie turi pakankamai savo pinigų. Bet ar jie kvalifikuoti toms vadovaujančioms vietoms ?

Jonas Gilvydas

Chicago, Illinois

VIENA LITUANISTIKOS INSTITUTO "KRIZĖS" PUSĖ

• Paskutinis “Į Laisvę” žurnalo numeris daro neblogą įspūdį. Ypač įdomūs ir blaivūs yra dviejų daktarų — J. Girniaus ir V. Bieliausko — straipsniai, kurie, tarp kita ko, gal būt, galės pasitarnauti kaip gyduoklės daliai įtarimų ir persekiojimo manija sergančios mūsų visuomenės. Šia proga norėčiau atitaisyti ir vieną faktišką klaidą, kuri perdaug jau ryškiai metasi į akis iš J. Žiograkalnio straipsnio. Jis, pacitavęs iš dr. Jono Balio aplinkraščio porą sakinių, daro išvadą, kad net Lituanistikos Institute atsiradęs plyšys “vieningos valios atsparumo pylime”. Iš tikrųjų, jeigu tas plyšys ir būtų atsiradęs, kalta ne ta “kokių šešių narių triukšminga mažuma”, kurią mini tendencingame savo aplinkraštyje dr. J. Balys, bet jis pats, kaip jau pažymėjo ir S. B. “Pasaulio Lietuvyje”, aprašydamas paskutinį Instituto suvažiavimą Philadelphijoje. Dr. J. Balys panoro įtraukti Institutą į politiką, pasiūlydamas pakeisti jo statutą. Iš beveik 50 narių tik 18 pasisakė už jo pasiūlymą. Taigi ne triukšminga mažuma, bet didelė dauguma buvo prieš “bir-čininkų” idėjomis nuspalvintą dr. J. Balio laikyseną. Dėl tariamai “silpnos vietos Institute” kaltas tik dr. J. Balys ir niekas kitas. Krizė, kurią jis sukėlė Institute, dabar gydoma ir, parengus statutą, bus išgydyta, ir Institutas vėl galės grįžti į rimtą lituanistinių studijų darbą.

Vincas Trumpa

Washington, D. C.

Redakcijos pastaba. Dr. Jonas Balys yra pakviestas duoti Lituanistikos Instituto “krizės” kitą pusę. Jo laiškas ar straipsnis, jei tik iš jo gausime, bus įdėtas “Į Laisvę” žurnalo kitame numeryje, kuris išeis 1968 metų kovo mėnesį.

NE NAKTIES METU

•    Klaipėdos krašto vokiečiai Mannheim’e (Vakarų Vokietijoje) rugsėjo gale turėjo savo organizacijos suvažiavimą. Suvažiavimo metu prie miesto vandens bokšto jie laikė iškabinę didžiulį Klaipėdos krašto žemėlapį. Žiūrint iš gatvės, buvo galima matyti, kad "Memelland” jokiomis ribomis neatskiriamas nuo “Ost-preussen”. “Mannheimer Morgen” vėliau rašė, kad, nakties metu kas tai prilipęs prie žemėlapio, Mažąją Lietuvą “padalino” tarp Sovietų Sąjungos ir Lenkijos. Laikraštis mano, kad tai komunistų darbas. Skaitydamas tai, prisiminiau “Į Laisvę” (Nr. 39/ 76) J. Žiograkalnio aprašymą apie Los Angeles universitete (Kalifornijoje, JAV) iškabintą žemėlapį, kuriame Mažoji Lietuva “atiduota” Rusijai, o rytuose tarp Lietuvos ir Rusijos įterpta "nepriklausoma” Gudija. Ir tai padariusi lietuvė profesorė, ir ne nakties metu.

P. R.

Muenchen, Vakarų Vokietija

GERA SUGESTIJA LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VADOVYBEI

•    Praėjusio “Į Laisvę” numerio, Nr. 40 (77), viename iš įžanginių raginate Lietuvių Bendruomenės vadovybę imtis iniciatyvos JAV-bių milijono lietuvių atlietuvinimui. Nurodymai, kas šiame didelės apimties darbe darytina, taiklūs ir geri. Visi JAV-bių LB Tarybos nariai ir JAV-bių LB centro valdybos nariai turėtų tą įžanginį labai atydžiai perskaityti ir imtis darbo.

Vytautas Kintautas

New York, New York

PUIKUS ORGANIZATORIUS IR GERAS LAIKRAŠTININKAS

•    Pažįstu dr. Antaną Razmą kaip gabų organizatorių. Jis jau išvedė Lietuvių Fondą į plačiuosius vieškelius. Pasirodo, kad jis moka ir puikiai rašyti. Savo straipsnyje (Kūribingumo ir pasišventimo keliu) “Į Laisvę” 1967 metų liepos mėnesio numeryje dr. A. Razma sumini svarbiuosius mūsų laimėjimus paskutiniame dešimtmetyje ir nurodo gaires ateities veiklai. Kiek jam už tą sraipsnį sumokėjote?    

P.  J. R.

Detroit, Michigan

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE REZOLIUCIJŲ ŽYGI

•    Rezoliucijoms Remti Komitetas dirba tikrai konkretų darbą Lietuvos laisvinimo kovoje, ir mes jau matome to darbo rezultatus. Duokite kiek galima daugiau informacijos apie komiteto planus, žygius bei visus laimėjimus. J. P. Butrimas Chicago, Illinois

•    Gerai darote, kad informuojate apie Rezoliucijoms Remti Komiteto atliekamus darbus. Visi veiksniai, sudėjus kartu, neatlieka tiek, kiek Rezoliucijoms Remti Komitetas. Atvirai kalbant, apie kitus veiksnius nėra nė ko rašyti, nes jie beveik nieko nedaro, neskaitant dažnų konferencijų.    

J. L. R-is

Baltimore, Maryland


Laiškai redaktoriui gali būti pasirašyti ir slapyvardžiu, bet tuo atveju reikia duoti redakcijai ir savo tikrą vardą ir pavardę. Skaitytojai kviečiami pasisakyti žurnale keliamais ir kitais aktualiaisiais mūsų klausimais. įdomesnius skaitytojų pasisakymus vienu ar kitu klausimu žurnalas paskelbs. Visi laiškai redaktoriui adresuotini: “Į Laisvę”, Post Office Box 77048, Los Angeles, California 90007.