1951 m. gegužės 23 d. partizanų žūtis

1951 m. gegužės 23 d. Alytaus r. (dabar - Alytaus r. sav.) Punios šile MGB Alytaus, Prienų ir Jiezno r. skyrių stribų daliniai bei MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko kareiviai vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu žuvo Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabo narys ir Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vadas Vincas Ambrazevičius-Balandis, šios rinktinės štabo narys Vincentas Vytautas Valiūnas-Savanoris, Margio tėvūnijos vadas Romualdas Sadauskas-Ramunis ir partizanas Vytautas Ražanskas-Bičiulis.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Birštone. Teigiama, kad vėliau galėjo būti užkasti prie MGB Birštono valsčiaus poskyrio pastato (šiuo metu nugriautas).

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas: Dainavos ir Tauro apygardos,
Vilnius: LGGRTC, 2008,1. 79.

VINCAS AMBRAZEVIČIUS-BALANDIS

1921 11 24-1951 05 23

Vincas Ambrazevičius gimė 1921 m. lapkričio 24 d. Alytaus aps. Jiezno vls. Juodaviškės k. Aleksandro Ambrazevičiaus ir Pranės Truncaitės-Ambrazevičienės šeimoje1.

1944 m. gruodžio mėn. buvo suimtas ir kalintas Alytuje. Po dviejų mėnesių, vežant į Vilnių, pabėgo. Nuo 1945 m. Dzūkų rinktinės partizanas. Po Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės „Informacija apie 1949 m. sausio 9 d. LSSR liaudies teismų rinkimų eigą ir rezultatus rinktinės veikimo erdvėje“ pasirašė kaip šios rinktinės adjutantas. 1949 m. gegužės 19-20 d. dalyvavo Dainavos apygardos vadų posėdyje, kuriame buvo išrinktas Dzūkų rinktinės vadu. Vėliau kartu ėjo ir Nemuno partizanų srities štabo nario pareigas.

VINCENTAS VYTAUTAS VALIŪNAS- JOVARAS, SAVANORIS

1928 07 16-1951 05 23

Vincentas Vytautas Valiūnas gimė 1928 m. liepos 16 d. Alytaus aps. Butrimonių vls. Punios parapijos Stanevos k. Kosto Valiūno ir Viktorijos Bunevičiūtės-Valiūnienės šeimoje2.

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kunigaikščio Margio grupės partizanas, vėliau - Dzūkų rinktinės štabo viršininkas.

ROMUALDAS SADAUSKAS-RAMUNIS

1918 02 28-1951 05 23

Romualdas Sadauskas gimė 1918 m. vasario 28 d. Alytaus aps. Jiezno vls. Birštono parapijos Tauliukų k. Kazimiero Sadausko ir Emilijos Bačinskaitės-Sadauskienės šeimoje3. Ten ir gyveno.

Suimtas 1944 m. spalio 18 d. Išvežtas į lagerį 1945 m. gruodžio 31d. Byla nutraukta 1947 m. vasario 12 d. Paleistas grįžo į Lietuvą. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vadas.

Seserys partizanų ryšininkės Emilija ir Anelė 1948 m. gegužės 22 d. ištremtos į Krasnojarsko kr. Paleistos 1957 m. grįžo į Lietuvą. Brolis Dzūkų rinktinės Kunigaikščio Margio tėvūnijos partizanas Pranas -Perkūnas žuvo 1950 m. kovo 15 d. Alytaus aps. Jiezno vis. Vėžionių k. kartu su bendražygiu Vaclovu Jonika-Dainiumi.

VYTAUTAS RAŽANSKAS -BIČIULIS

1929 02 28-1951 05 23

Vytautas Ražanskas gimė 1929 m. vasario 28 d. Alytaus aps. Antnemunio vls. Rumbonių parapijos Margaravos k. Antano Ražansko ir Onos Krutulytės-Ražanskienės4 šeimoje.

Nuo 1948 m. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos partizanas. Brolis Dainavos apygardos partizanas Vladas-Beržas suimtas 1946 m. spalio 10 d.

Nuteistas ir išvežtas į lagerį (Tiumenės sr.). Paleistas 1956 m. Sesuo Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Vaidoto tėvūnijos partizanė Monika Margarita-Stirna žuvo 1949 m. liepos 3 d. Prienų aps. Balbieriškio vls. Sūkurių k. su trimis bendražygiais. Brolis Dainavos apygardos partizanas Juozas-Labutis žuvo 1949 m. lapkričio 1 d. Alytaus aps. Taukotiškių k. Motina partizanų ryšininkė suimta 1950 m. spalio 23 d. Nuteista ir išvežta į lagerį (Mordovija). Paleista 1956 m.

1 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA).

2 LVIA.

3 LVIA.

4 LVIA.

Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadų susirinkimas. 1950 m. rugsėjo 5-6 d. Balbieriškio miškas. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Tauro apygardos (TA) Žalgirio rinktinės vadas Feliksas Žindžius-Tigras ir Dainavos apygardos (DA) Dzūkų rinktinės vadas V. Ambrazevičius-Balandis. Antroje eilėje iš kairės klūpo: TA Vytauto rinktinės vadas Antanas Grikietis-Slapukas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Gynybos pajėgų štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbonas Dailidė-Tauras, Žalgirio rinktinės štabo Visuomeninės dalies viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas ir Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vadas Motiejus Jaroševičius-Lakštingala. Trečioje eilėje iš kairės stovi:TA Geležinio Vilko rinktinės vadas Antanas Jonas Pužas-Gintaras, TA vadas Viktoras Vitkauskas-Karijotas, srities vadas Sergijus Staniškis-Litas, LLKS Vyriausiasis gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, srities štabo Visuomeninės dalies viršininkas Konstantas Baliukevičius-Rainys, Tylius. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kunigaikščio Margio grupės partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: pirmas - neatpažintas, antras - V. V. Valiūnas-Savanoris. Antroje eilėje iš kairės stovi: pirmas -V. Ražanskas -Bičiulis, antras - Aleksandras Chlebauskas-Aitvaras, trečias - neatpažintas, ketvirtas - Juozas Beinaravičius-Vėjas, penktas - Petras Tamašauskas-Šturmas. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Paminklas šioje vietoje niekintiems 1944-1955 m. Birštono apylinkėse žuvusiems Dainavos apygardos Dzūkų ir Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinių partizanams, taip pat įamžintiems Birštono valsčiaus žuvusiems partizanams atminti. Birštono sav. Birštono m. J. Basanavičiaus aikštė. Bendras paminklo ir jo plokštumų su įrašais vaizdas. Aut. architektas Saulius Dulksnys. Pastatytas 1992 m. V. Almonaičio nuotr., 1998 m.

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2021/20210523_PLPS_zutis.pdf

Parengė Rūta Trimonienė