MGB PLANAS LIKVIDUOTI PASKUTINĮ KĖDAINIŲ KRAŠTO PARTIZANĄ PRANĄ PRŪSAITĮ-LAPĘ

Tvirtinu    Visiškai slaptai

LTSR Vidaus Reikalų ministras Liaudis
1954 m. balandis

Pasinaudojus agentais “Neringa”ir “Lukiu”, suimti arba likviduoti vienišą partizaną “Lapę”, priemonių

Planas

1954 m. kovo 29 į 30 dieną pas agentę “Neringą” buvo atėjęs vienišas partizanas Lapė -prabuvo iki ryto ir žadėjo vėl ateiti per Velykas (balandžio 13) arba po Velykų.

Panaudojus “Neringą ”, siūlau šias priemones:

1.    Agentui “Neringa" duoti “kilimėlį” (kovrik)*, su tokiu apskaičiavimu, kad jį panaudotų, kai pas ją ateis “Lapė”, o po to praneštų mums.

------------------
* Spėjama, kad ši ypatinga priemonė yra grindų kilimėlis, išmirkytas ypatingu skysčiu, kurio kvapą galėtų užuosti pėdsekys šuo. - Red.

2.    Nuo balandžio 16 iki 25 d. turėti grupę MGB-istų su spec. šunimi. Grupė, gavus iš “Neringos” signalą, vyksta į vietą ir veikia priklausomai nuo aplinkybių -partizaną “Lapę”suima arba likviduoja. Paruošta spec.grupė su šunimi partizanų Ulicko ir Noreikos suėmimui arba likvidavimui padedant agentams “Valei" ir “Birutei"yra kariniame dalinyje.

3.    Patikrintas agentas “Lukis”, apginkluotas revolveriu, gyvena už7 kilometrų nuo “Neringos”. Jis pats asmeniškai žadėjo likviduoti partizaną “Lapę". 1953 m. spalio mėn. “Lapė" paskutinį kartą pas “Lukį”, nes gyvena kaimynystėje, buvo atsiuntęs ryšininkų Antaną Povilauską paimti pinigų ir maisto. Pats “Lapė”pas “Lukį” neužeina.

4.    Panaudojant agentę “Neringą”, duoti jai užduotį, jog atėjus “Lapei" papasakotų, kad baigusi vidurinę mokyklą, toliau galvoja mokytis institute, bet pradžiai neturinti lėšų. Dar sako “Lapei”, kad jos brolis “Regimantas” (žuvęs) turėjęs gerą laikrodį ir davęs pataisyti M. (“Neringa” pasako “Lukio” pavardę). “Neringa" paaiškina “Lapei”, kad laikrodžio iš M. ji pasiimti negalinti, nes jo nepažįsta ir brolio laikrodžio gali jai neatiduoti. Dėl to “Neringa” prašanti “Lapės”paimti iš M. laikrodį.

5.    Jei ateitų “Lapė”, “Neringa” turi pasiūlyti jam pasilikti dienai ir, jei “Lapė”sutiktų, - “Neringa”praneša mums. "Lapė”simpatizuoja “Neringai” ir galbūt sutiks išpildyti jos prašymą, o kai nueis laikrodžio paimti, “Lukis” jį likviduos.

6.    Iš anksto instruktuoti agentą “Lukį”, kaip jis turi elgtis, kai pas jį ateis partizanas “Lapė”. “Lukis” turi paaiškinti "Lapei”, kad laikrodį tikrai buvo gavęs, bet jį suremontavęs ir vėl atidavęs partizanui, kurio pavardės jis nežinąs. “Lukis”, lydėdamas “Lapę” iš namų, kirviu arba ginklu likviduoja partizaną ir praneša mums.

7.    “Lukio ” užšifravimui į tą vietą pasiųsti grupę operatyvininkų ir inscenizuoti partizano likvidavimą.

8.    “Lapei”pasilikus pas “Neringą” - likviduoti jį “Neringos” namuose. Ryšiui su “Neringa ” už pusantro kilometro nuo jos namų, Gudžiūnų miestelyje, turėti operatyvinį darbuotoją.

9.    Agentams "Neringai” ir “Lukiui” išduoti kitokias org.technikos priemones netikslinga, nes partizanas “Lapė” labai atsargus - tos priemonės prieš jį jau buvo panaudotos.*

--------------
*
P.Prusaitį-Lapę narkotiniu preparatu “hematogeno” pavidalu bandė užmigdyti Vytautas Remeika - agentas “Čestny”. - Red.

Dotnuvos MVD virš.pav.kpt.Demešev
LTSR MVD 4 valdybos 2 skyr.vyr.ltn.Bobin 
Sutinku: Dotnuvos MVD virš.Zolota 
LTSR MVD 4 valdybos 2 virš.pplk.Raslanas

Š.:LYA. A.45. B.683. L.50,51.