Karys 9 1952 m. Turinys, metrika

K A R Y S

Nr. 9 (1282)1952 M. GRUODIS-DECEMBER  ĮSTEIGTAS 1919 M.

  T U R I N Y S

PRAKARTĖLĖ LAUKUOS

1830-31 METAI

BE PENKTOSIOS YRA IR ŠEŠTOJI KOLONA

DAUG KOMUNISTŲ, MAŽA PINIGŲ

LĖKTUVAS STARFIRE

KATYNAS IR PRAVIENIŠKĖS

LIETUVOS VIETINĖS RINKTINĖS REIKALU

Lietuvos Kariuomenes sukakties minėjimas laisvame pasaulyje

Iliustruotasis KARYS

MES GYNEME TĖVŲ ŽEMĘ

 

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

Redaguoja:    Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir Sim. Urbonas. Leidžia KARIO leidykla.

Prenumerata: metams 4 dol., pusm. — $2.50. atsk. nr. 45c. Adresas 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Redakcijos telef.: GL 6-1658, tik nuo 6 vai. vakare.

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.