Karys 1971m. 1-2 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1468)  SAUSIS – JANUARY 1971 

Simas Kudirka .... (viršelis)

Nr. 2 (1469)  VASARIS – FEBRUARY 1971 

P. Jurkus— Vytis --- (viršelis)

  TURINYS

J. Rūtenis — Intrada

Ltn. Ramutis — Per Latvių žemę

B. Baltys — Tremtis ir pasiruošimas

P. Jurkus — Šauksmas

A. Nevardauskas — Vieno vyro patranka

O. Žadvydas — Kaip A. Nevardauskas kūrė

K. Uoginius —- Laisvės sukaktis

K. Ališauskas — Želigovskiada

Lietuvių pergalė ties Saule (iš Eil. Livonijos kronikos)

V. Mingėla — Kun. Tumo linksmas nuotykis

A. Budreckis — Lietuvos Didieji etmonai

O. Žadvydas — Patikslinimai apie Šarvuočių Rinktinę

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Karinės Žinios

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS “Tremties Trimitas”
S. KAUNELIENĖ “Šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS“Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės žinios” 

Leidžia: L. V. S. RAMOVĖ N.Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore — M. ŠIMKUS,
Chicago — J. STANKŪNAS,
Cleveland — F. EIDIMTAS,
Los Angeles — O. ŽADVYDAS,
Australia — V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — M. Ambraziejus, “Gifts International”, “Marginiai”, “Parama”
DETROIT, MICH. — V. Perminas
GRAND RAPIDS, MICH.— J. Belinis
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva”
WATERBURY, CONN. — “Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish Library”

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 14 Priory Road, Kew Surry

AUSTRALIJOJE

S. Slavickas —- 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street, Norwood 5067


Prenumerata JAV-bėse ir užsienyje: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, atskiro nr. kaina — 80c. Skelbimai pagal susitarimą. Pinigus siųsti šiuo adresu: KARYS, 916 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. I 122 I, U.S.A. 

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $8.00 per year. Single copy 80 cents • SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.