DIDŽIOSIOS ŠVENTĖS PROGA

Vasario 16-ji — Didžioji Lietuvių Tautos švente, nepriklausomybes atgavimo švente.

Šiais metais minėsime atkurtos nepriklausomos Lietuvos 41 metų sukaktį.

Jau 19-tą kartą šią  sukakti mūsų  tauta mini būdama okupantų pavergta.

Nežiūrint koks būtų sunkus ir ilgas išsilaisvinimo kelias, vilties atgauti laisvę lietuvis niekad nenustos.

Laisves troškimas ir jos siekimas yra prigimtas — natūralus kiekvieno paskiro žmogaus ir tautos pasireiškimas. Tos, Dievo įkvėptos žmogui savybės niekas mums negali nei atimti, nei užginčyti.

Tik laisva tauta gali savo kultūrą, gerbūvį ir žmonišką gyvenimą sukurti.

Tauta, kai ji nesiekia laisvės, laisvės reikalui nesiaukoja, yra pasmerkta žūti.

Jei lietuvių tauta nežuvo nuo kryžiuočių ir kalavijuočių kardų ir ugnies, jei ji atsilaikė prieš totorių Čingis-Chano puolimus, jei ji nežuvo nuo baltųjų rusų carų priespausdos, — nežus ir nuo raudonųjų vergijos. Istorija tuo atžvilgiu yra nenuginčijamas liudininkas. O ji byloja, kad ir žiauriausiojo tirono vergijos pančiai užkrauti tautoms prieš jų valią, su laiku būna sutriuškinti.

Tad nepalūžkime dvasioje. Siekime laisvės su didžiausiu savo jėgų įtempimu, su pasiaukojimu, su giliu susiklausymu ir vieninga valia.

Nepalikime skolingi savo tėvų žemei. Atiduokime savo dalį kas kuo galime Lietuvos Laisvės aukuran. Tik taip galvodami ir taip elgdamiesi, galėsime pasakyti: dariau viską, kaip pridera garbingos lietuvių tautos sūnui (dukrai), kad mano tėvynei — Lietuvai laisvės rytojus kuo greičiau išauštų.

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ramovė” Centro Valdyba siunčia nuoširdžiausius sveikinimus visiems lietuviams tėvynėje, ištremtiems į Rusijos plotus ir esantiems išeivijoje laisvuose kraštuose.

Ta proga atskiras pasveikinimas visiems Veteranams-Ramovėnams, Savanoriams-Kūrėjams, Lietuvos Laisvės Kovų Invalidams, Šauliams Ir Birutininkėms.    

Lietuvių Veteranų Sąjungos “RAMOVĖ”

Centro Valdyba