Karys 1958 m. 10 Turinys, metrika

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 10 (1347)    GRUODIS - DECEMBER    1958 

Dr. Vinco Kudirkos paminklas, Clevelando Lietuvių Darželyje, Lietuvos Karininkų Ramovės dovana. Atidengtas spalio 2 d. 1938 m. Iš kairės dešinėn: Clevelando meras Burton, konsulas P. Daužvardis, maj. S. Narušis ir M.Narušienė. ..... Viršelis

  TURINYS

E. Šulaitis —    Mintys metų pabaigai *

J. Skardis —    Ką galvoja rusų generolai *

B.  Auginas —    Po amžių dangum *

K. Tallat-Keipša — Su Clevelando Ramove *

S. Stasienė —    Birutietės nepamiršta savo  siekių *

K. S. Karpius    — Lietuvos Kar. Ramovės  Dovana *

P. J. Žiurys —  Antanas Smetona  *

B. Auginas —  Mūsų jėgos ir darbai — Tėvynės išlaisvinimui  *

Tremties Trimitas *

Poezija, sveikinimai *

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris *

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

RedaktoriusZigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojasStasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Justinas Liaukus — Karinės Žinios,
L. š. S. T. — Tremties Trimitas.
Kunigunda Kodatiene—Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, A. Levickis, Marių Žuvėdra, Nelė Mazalaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Reklaitis, M. Reklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

 

ATSTOVAI:    
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Jonas Citulis, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists”,
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, Ill.—J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas.
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas,
Detroit, Mich.—VI. Mlngėla, “Neringa”, V. Perminas,
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Omaha, Nebr.—Elz. Ribokienė. 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokos, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius,A. Sabalis.

Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.


KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,
St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas,
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Parish Library”, J. Smolskis, 
Montreal, Que.—“Parish Library”,

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.
D. Daunoraitė,49 Thomton Ave., London, West 4, Great Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.
A. Kubilius,131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
E. Stašys,72 Canterbury Rd., Canterbury, Suburb, NSW.
Pr. Zenkevičius,181 Victoria St.,N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369,Caracas, Venezuela, SA.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.