Karys 1958 m. 1-2 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1338)    SAUSIS - JANUARY    1958 

Tymukas— Vytauto D. Karo Muzėjaus didžiosios salės kertelė    Viršelis

Nr. 2 (1339)    VASARIS - FEBRUARY    1953 

Vilniuje, prie katedros 1939 m. ... Viršelis

  T U R I N Y S

P. Dirkis — Spaudos reikšmė ir KARYS *

J. Skardis — “Sputnikams” padanges raižant *

B. Vrublevičius — Kaip patekom į Prancūziją *

P. Bliumas — Tėvynėje *

Z. Rumša — Mūsų kaimynai ir Ukrainos daina *

A. Skopas — Vietinė Rinktinė Panevėžyje *

J.  Gudauskis — Karas, poema *

P. Alšėnas — Sriuba, kariška humoreska *

Z. Raulinaitis — Prieš keturiasdešimt metų *

A. Rėklaitis — Šaltojo karo perspektyvos 1958 metais *

V. Mingėla — Knygnešių karalius *

V. Petravičius — Istorija apie rūstų poną *

T. Papartis — Plėšikų amžius neilgas *

B. Balčiūnas — Žmogaus kelias į mėnulį *

A. Bernotas — Čypiškė, apysaka *

P. L-is — Geografija sovietų mokyklose *

TREMTIES TRIMITAS *

ŠAULĖ TREMTYJE *

KARIAI IR JAUNIMAS *

LIETUVIAI KARIAI LAISVAJAME PASAULYJE *

KARINE SPAUDA *

VETERANŲ VEIKLA *

Kuprinės Pabiros *

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Cekienė, P. Dirkis, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, J. Kiaunė, A. Levickis, Marių žuvėdra, Nelė Mazalaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, Kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris *

L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas,
Justinas Liaukus — Karinės žinios, 
L. š. S. T. — Tremties Trimitas. 
Kunigunda Kodatienė—Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:

Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija.
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart, Cieminis, Rochester, N. Y.
N. Cininas, Sydney, Australija.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Jonas Citavičius, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Port Melbourne, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists”,
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, Ill.—J. Karvelis, “Marginiai”, Ramanauskas.
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas,
Detroit, Mich.—Vl. Mingėla, “Neringa”, V. Perminas,
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Omaha, Nebr.—Elz. Ribokienė, 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokos, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius,A. Sabalis,
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,

London, Ont.—Vyt. Repšys,

St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas,

Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Parish Librery”, J. Smolskis, Br. Žolpys,

Montreal, Que.—“Parish Library”, A. Žukas.

ANGLIJOJE:

J.    Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.

D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave., London, West 4, Great Britain.

K.    Rożanskas, 35 Storer St., Nottingham.

Santarvė, 46 Aberdare, Gdns., London, N. W. 6, Gt. Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.

N. Cininas, 97 Boyd St., Cabramatta, NSW.

E. Stasys, 72 Canterbury Rd., Canterbury, Suburb, NSW.

Pr. Zenkevičius, 181 Victoria St.,N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369,Caracas, Venezuela, SA.

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, Kaiserslautern, Postschliessfach 232, W. Germany.


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Pub-Iished monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $5.00 per year. Single copy 60 cents. Entered as second-class matter at the Post Office, Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.