Karys 1951 m. Turinys

Karys 3 1951m.  

 Žurnalo fotokopija PDF: 

REIKIA PILNOS VASARIO 16-SIOS AKTO ĮGYVENDINIMO APYSKAITOS
KAS SVARBIAU?
Daugiau aiškumo!
KOMUNISTINĖ KINIJA — AGRESORIUS
PUSAMŽIO RIBĄ PERŽENGUS
NEŽINOMO KAREIVIO NAKTIS (eil.)
Dokumentai kalba...
Pirmoji baterija
PIRMASIS LIETUVOS KARIUOMENĖS PARADAS
APIE TAUTINES DALIS LIETUVOS KARIUOMENĖJE
KAIP ATSIRADO KARIŪNO VARDAS
AŠ ATRANDU AMERIKĄ...
POGRINDŽIO SPAUDA NACIŲ OKUPACIJOS METU
Mano kelias į savanorius
LIETUVIŲ KULTŪRINIS GYVENIMAS 1950 M.
MŪSŲ KARO VYRAI RAŠO
Iš JAV armijos talkininkų praeities
SVETIM. LEGIONE MOTERYS MYLIMOS IR NEAPKENČIAMOS
Kareivis (eil.)
DIENOS SLENKA NENUOBODŽIAI
TENAI...
Iš II pasaulinio karo dienoraščio
Karinės žinios
TREMTINIŲ BŪKLĖ VOKIETIJOJE
BĖGIMAS
Apie viską...
Kuprinės pabiros

Karys 4-5 1951m. 

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

LIETUVA BUS LAISVA
LAISVĖ — AUKŠČIAUSIAS ŽMOGAUS IDEALAS
MOTINA GRANDINĖSE
JUNGTINĖS TAUTOS IR LIETUVA
AMERIKOS BALSAS LIETUVIŠKAI
ATSIŠAUKIMAS Į TAUTĄ
PRIETILTIS
AMERIKOS RAUDONASIS KRYŽIUS LIETUVOJE 1919 - 1922 METAIS
PIRMOSIOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVOS
LAISVĖS KELIAIS
LIETUVIŲ TAUTOS AMŽINIEJI KAREIVIAI
MES GYVENAM
POGRINDŽIO SPAUDA NACIŲ OKUPACIJOS METU
LIETUVOS SUKILĖLIAI PRIEŠ MASKOLIUS 1863 M.
KULTŪRINĖS NAUJIENOS
JAV ORINĖ APSAUGA, Už TAIKĄ
Iš II pasaulinio karo dienoraščio
Straipsneliai
Karinės žinios, ar jūs žinote, margi laiškeliai
Apie viską...
Kuprinės pabiros

Karys 6 1951m. 

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

KOVOS ŽENKLAS
JIS YRA MŪSŲ TARPE
JUNGTINĖS TAUTOS IR LIETUVA
AMERIKOS BALSAS LIETUVOJE GIRDIMAS 6 KARTUS PER DIENĄ
MŪSŲ SANTYKIAI IR KOVOS SU LENKAIS
1920. XI. 19.
LIETUVIŲ TAUTINIŲ DALINIŲ ORGANIZAVIMOSI REIKALU
GINKLO IR DARBO KARIAI
LIETUVOS KARIUI
VISAME PASAULYJE
... Lyg būtume iš Marso :
Atominė energija ir jos panaudojimas
LIETUVOS SUKILĖLIAI PRIEŠ MASKOLIUS 1863 M.
KAI KOMUNISTAI UŽĖMĖ CHUANGĄ
REKRŪTŲ DIENOS
IŠ II JO PASAULINIO KARO DIENORAŠČIO
Paskutinis lapas

Karys 7 1951m. 

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

Lietuvio pareiga
EUROPA TEBEVAIDINA LEMIAMĄ VAIDMENĮ
LIETUVIŠKOJI KARINĖ SPAUDA
Atominė energija ir jos panaudojimas
Kaip mes pagerbėm Amerikos Nežinomąjį Karį
AMŽINAJAI MOTINAI
JUOZUI BALČIŪNUI - ŠVAISTUI 60 METŲ
Mirties lydimas
Kalba mūsų vyrai iš fronto
PO BALTA KEPURE
Pirmoji Lietuvos Kariuomenės priesaika
MacARTHURAS — SEPTINTASIS
POGRINDŽIO SPAUDA NACIŲ OKUPACIJOS METU
KAI KOMUNISTAI UŽĖMĖ CHUANGĄ
Pranešimai...
Iš II pasaulinio karo dienoraščio
Karinės žinios ir kita...
Paskutinis lapas

Karys 8 1951m. 

Fotografinė žurnalo kopija PDF: 

ŽMONIJOS SIAUBAS EINA
Didžioji lietuvių tautos tragedija
Dr. Kazimierą Grinių prisiminus
LIETUVOJE TEBESIAUCIA BAISUSIS BIRŽELIS
LIETUVOS VIETINĖ RINKTINE 1944 METAIS
MŪSŲ PAREIGA
Atominė energija ir jos panaudojimas
PARAŠIUTININKAS PASAKOJA
Laiškas, eilės
SIAUBINGASIS BIRŽELIS LIETUVOJE-
ĮSPĖJIMAS VISAM PASAULIUI
LIETUVIŠKOJI KARINĖ SPAUDA
JUOZAS KRUMINAS.
POGRINDŽIO SPAUDA NACIŲ OKUPACIJOS METU
EIK ARBA MIRK!
Po pietų kryžiumi
Karinės žinios, kultūrinės naujienos
Paskutinis lapas

Karys 9 1951m. 

Fotografinė žurnalo kopija: 

RYŽTO GALIA. 
TĖVYNĖS VAIKŲ TESTAMENTAS. 
COLLIER'S: PABALTIJO KRAŠTAI ŠIANDIEN VIRTO MILŽINIŠKO SOVIETŲ KALĖJIMO DALIMI... 
LIEPOS MĖNUO 1920 IR 1940 METAIS. 
SMURTAS, KLASTA IR MELAS... 
LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 M. 
PASTABOS
ATOMINĖ ENERGIJA IR JOS PANAUDOJIMAS
Trumpi straipsneliai
JAUNO KARIO LAIŠKAS SENAJAM
LEGIONIERIAUS MIRTIS
PASAKA APIE EGLĘ
VLADAS BŪTĖNAS - eil.
Aš numušiau šešis sprausminius
KUNIGAIKŠČIŲ TĖVYNEI - eil.
KORĖJA
MŪSŲ JAUNIESIEMS
Įvairios žinios, laiškai
Kuprinės pabiros

Karys 10-11 1951m. 

Fotografinė žurnalo kopija PDF 

POLITIKA IR JĖGA
VYTAUTO DIDŽIOJO DVASIA ĮPAREIGOJA MUS
“Smogiamasis būrys pasirengęs žvalgybon”
ŽYGIS Į SEOULĄ
LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 M.
MŪSŲ ŽUVUSIEJI IR MIRUSIEJI
ATOMINIAI VARIKLIAI
Karinės žinios
LIETUVOS KARIAI KORĖJOS FRONTE
REDDE QUOD DEBES
ŽMONA
MŪŠOS KAUTYNĖS
Eilėraščiai
Graži tu mūsų, Brangi Tėvyne...
KELIAS ATGAL
Laiškeliai, įvairenybės
Kuprinės pabiros

Karys 12 1951m. 

Žurnalo fotografinė kopija PDF: 

DR. VLADAS VILIAMAS Spalio nuotaikomis atsigręžus į Lietuvą 
TOMAS ŽIŪRAITIS Mūsų didysis rūpestis
JURGIS LENGVENIS Faktų ir idėjų pakopomis 
VL. VRUBLEVIČIUS Septyneri kovų ir vargo metai 
DR. KAZYS SRUOGA-VERŽIKAS Didžiųjų diplomatija ir mažųjų kova
DOM. PENIKAS  JAV tarptautinės politikos lūžiai
PLK. O. URBONAS Lietuvos Vietinė Rinktinė 1944 m.
DR. INŽ. J. VĖBRA  Atominė energija ir jos panaudojimas 
SIMAS URBONAS Vestuvės (apysakos fragmentas)
RED. JON. PR. PALUKAITIS Akiratis (literatūra, tėvynės prisiminimas, karyba, mokslas, politinės aktualijos ir kt.)

Karys 13 1951m. 

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

Veidu į žuvusįjį Lietuvos karį
ALGIMANTAS GIEDRIUS Didžioji lietuvių tautos mokykla
Anuomet ir šiandien (vaizdai)
J. CICĖNAS Karys — rimties ir kūrybos simbolis
JONAS KARYS Savanorių-kūrėjų testamentas
JURGIS LENGVENIS Faktų ir idėjų pakopomis
KPT. SIMAS URBONAS Vieneri metai iš daugelio
PLK. O. URBONAS Lietuvos Vietinė Rinktinė 1944 m.
DR. INŽ. J. VĖBRA Atominė energija ir jos panaudojimas
Mūsų žuvusieji ir mirusieji
Nuo Elbės iki Mandžiūrijos (mūsų kariai)
VLADAS VRUBLEVICIUS Septyneri kovų ir vargo metai
JONAS NOREIKA (Lietuvos kariuomenės kapitonas, buv. nacių kalintas Stutthofo KZ-te. Vėliau išlaisvintas grįžo Lietuvon ir ten žuvo, vadovaudamas mūsų partizanams).
TRYS VELNIAI (apysaka)
Red. JON. PR. PALUKAITIS Akiratis

Karys 14 1951m. 

Numerio fotofrafinė kopija PDF 

Sveikinimai metinių proga
TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P Tylioji naktis
ALGIMANTAS GIEDRIUS Didžioji lietuvių tautos mokykla
CPL. R. V. MIŠAUSKAS “Mes atvyksime laiku, kad jie gyventų”. . .
VL. VRUBLEVIČIUS Septyneri kovų ir vargo metai
I. M. K.Lietuvos kovūnų dvasia tebedega mūsų širdyse
Mūsų žuvusieji ir mirusieji
ADV. KOSTAS R. JURGĖLA 1830-31 metai. Mjr. J. Hordinskis
PLK. O. URBONAS Lietuvos Vietine Rinktinė 1944 m.
JONAS NOREIKA Trys velniai(apysaka)
ERIC WILLIAMS Medinis arklys (karinių nuotykių fragmentas)
RED JON. PR. PALUKAITIS Akiratis
SOFIJA OŻELIENE Kunigaikštienės Birutės Karių šeimų Draugijai atgyjant