Gudynas Antanas-Speigas

Iš kairės pirmoje eilėje: 1. Slapyvardis - Piršlys (pavardė nežinoma) 2. Jonas Šiugždinis - Anupras 3. Antanas Gudynas - Speigas 4. Kęstutis Valenta - Kęstutis 

Stovi: 1. Motiejus Šiugždinis - Senelis 2. Justinas Šiugždinis - Žvirblis 3. Heinrich Rossmann - Povas 4. Antanas Pužas - Gintaras

Antanas Gudynas - Speigas

g. 1921 m. Gustaitynės k. Klebiškio valsč. 1945 m., būdamas “liaudies gynėju” Veiveriuose, dirbo partizanams. Laisvės kovotojas nuo 1946 m. Geležinio Vilko rinktinės Vyčio tėvūnijos vado pavaduotojas. 1953 07 03 Bačkininkų miške nušautas buvusio kovos draugo, tapusio MGB agentu, slapyvardžiu Vacys.

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/peciokaite-adomeniene-paskutinieji.htm

 

Geležinio Vilko rinktinės partizanai.

Antras iš kairės - Antanas Gudynas-Speigas.

(A. Vilutienės asmeninė kolekcija)

 

Geležinio Vilko rinktinės partizanai. 

Iš kairės: Algimantas Gumauskas-Balandis, Kazimieras Popiera-Gegužis, Antanas Karpauskas-Kurtas ir Antanas Gudynas-Speigas. 

Apie 1950-1951 m.

(A. Vilutienės asmeninė kolekcija)

Gudynas Antanas-Speigas gimė 1919 m. Marijampolės apskrities Prienų valsčiaus Gustaitynės kaime. 1945-1946 m. tarnavo Veiveriuose stribu, bet dirbo partizanams. 1946 m. pasitraukė į mišką. Priklausė Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinei. Nuo 1949 m. -Vyčio tėvūnijos vadas. 1951 m. laikinai ėjo Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas. Žuvo 1953 m. liepos 4 d. nuo agento smogiko rankos Pakuonio apylinkės Bačkininkų miške

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 
 

Geležinio Vilko rinktinės partizanai. Pirmoje eilėje: Piršlys, Jonas Šiugždinis-Anupras, Antanas Gudynas-Speigas, Kęstutis Valenta-Kęstutis. Stovi iš kairės: Motiejus Šiugždinis-Senelis, Majoras, Justinas Šiugždinis-Žvirblis, Heinrich Rossemann-Povas, rinktinės vadas Antanas Pužas-Gintaras

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/kai-zuvom-del-tevynes.htm

 
 

Geležinio Vilko rinktinės partizanai. Priklaupę: Antanas Jundilas-Naras ir Algirdas Varkala-Žaliukas, Daumantas. Stovi: 1-as Antanas Pranka-Vytautas, 3-as Kazys Gudauskas-Varnas, 4-as Antanas Gudynas-Speigas, 5-as Vincas Sapijanskas-Lokiukas

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/suvalkijos-partizanai.htm

Gudynas Antanas (slap. Speigas) 1919 ar 1921 Gustaitynė (Klebiškio vlsč.) 1953 07 04 Bačkininkų miškas (Pakuonio apylinkės), vienas antisovietinių partizanų vadų Suvalkijoje. Vyresnysis leitenantas (1999, po mirties). 1945 partizanų prašymu Veiveriuose tapęs stribu teikė partizanams žinių. Iškilus suėmimo pavojui, 1946 pradžioje tapo Geležinio Vilko rinktinės Kęstučio kuopos partizanu. 1949 12–1951 10 laikinai ėjo Vyčio tėvūnijos, 1951 02–08 – kartu ir rinktinės vado (žuvus A. Pužui, slapyvardžiu Gintaras) pareigas. Kelis kartus buvo sužeistas. Išdavikiškai nušautas buvusio Geležinio Vilko rinktinės vado A. Šermukšnio (slapyvardis Žilvinas), tapusio saugumo agentu (slapyvardis Vacys).

Aldona Vilutienė

Šaltinis: https://www.vle.lt/Straipsnis/Antanas-Gudynas-27958