Muškietininkų būrys

Muškietininkų būrys - vienas pirmųjų partizanų būrių ne tik Paliose, bet ir Suvalkijoje. Stovi iš kairės: Jonas Arlauskas-Oficieras, Alfonsas Dulbys-Ramis, Princas, neatpažintas, Alfonsas Arlauskas-Teras, Sigitas Melnykas-Portas, Vladas Gavėnas-Tarzanas, Adolfas Dulbys-Bitė, Ramis, Justinas Medelis-Atas, Jonas Miliauskas-Tranvilis, Jonas Žiūrys-Žilvitis, Albinas Bajoraitis-Šturmas. Priekyje kairėje - Juozas Boruta-Šaulys, dešinėje- Vincas Arlauskas-Virpša. 1945 m. balandžio 17 d.

1944 m. žiemą Paliose veikė atskiri  Daukšių, Kiaulyčios , Dzūkų, Žaliosios ir Muškietininkų partizanų būriai.

1944 m. artėjant frontui, dar prieš rusų sugrįžimą, Vladas Gavėnas su 19 vyrų  vyksta į Palias ir čia ruošiasi deramai sutikti raudonąjį okupantą. Vyrai pasivadina Muškietininkų vardu.

Vadas - Vladas Gavėnas – Tarzanas.  

Būrys buvo gerai ginkluotas, nes dar  vokiečių okupacijos metu, Vladas su broliu Vytautu vykdydami LLA štabo užduotį, kaupė ginklus, amuniciją, ruošėsi kovai su bet kokio plauko okupantu.

1945 m. birželio mėn. 25 dieną Palias apsupo 1500 enkavedistų. Muškietininkų būrys pateko į pasalą. Būrio vadas  su 10 –čia  kovotojų narsiai kovėsi ir paaukojo savo gyvybę už tai, kas jam nuo gimimo dienos buvo brangiausia – už savo tėvų žemę, už Lietuvą. Nelygioje kovoje žuvo  dar du Muškietininkų būrio kovotojai: Sigitas Melnykas – Portas ir Vincas Boruta – Žvalgas. Kadangi mūšis vyko pelkėtoje vietoje Žuvinto paliose, baudėjai lavonų neėmė, o gal net nematė. Bendražygiai ir artimieji  žuvusius slapta palaidojo Gudupių  kaimo kapinėse (Liudvinavo vlsč.) Skardupių parapijos bažnyčioje klebonas kun. Antanas – Ylius, dalyvaujant žuvusiųjų artimiesiems ir l –ajam Algimanto  būriui, aukojo šv. Mišias už žuvusiuosius.

Žuvus vadui, būrys buvo prijungtas prie Daukšių būrio. Būriai sujungti į Palių junginį. Junginio vadas Lietuvos kariuomenės majoras Sergijus Staniškis - Litas.

Aldona  Vilutienė