Skelbimai, aukos

IŠRINKTA NAUJA LFB TARYBA

LFB Rinkimų komisija, kurią sudarė Povilas Vaičekauskas, Aldona Šmulkštienė, Valerija ir Jonas Žadeikiai ir Jonas Vaznelis, paskelbė 1991 metų LFB Tarybos rinkimų rezultatus.

Į LFB Tarybą balsų dauguma išrinkti: Gintė Damušytė, Vytautas Vardys, Kazys Ambrazaitis, Virgus Volertas, Algis Raulinaitis, Kęstutis Girnius, Zigmas Brinkis, Vytautas Aušrotas, Vytautas Majauskas. Kandidatais liko: Adolfas Šležas, Kęstutis Skrupskelis, Antanas Sabalis, Juozas Kojelis, Jonas Urbonas, Česlovas Kuras.

Į LFB Kontrolės komisiją išrinkti: Jonas Kavaliūnas, Pilypas Narutis, Vacys Šaulys.

Prieš pat atiduodant šį numerį spaudai buvo sužinota, kad jau sudarytas naujai išrinktos LFB Tarybos prezidiumas: Algis Raulinaitis — pirm., dr. Zigmas Brinkis ir dr. Vytautas Vardys — nariai, Juozas Kojelis — vykd. sekretorius.

Pirmuoju LFB Tarybos nutarimu, šios vasaros Lietuviškųjų studijų savaitės Dainavoje metu, pirmadienį, antradienį ir trečiadienį (VIII.5,6,7 dieną) kviečiama LFB konferencija organizaciniams reikalams aptarti. Visi bičiuliai prašomi dalyvauti.

 


NAUJI LEIDINIAI

Antanas Paškus, SĄŽINE psichologiniu požiūriu. 184 psl., viršelis O. Baužienės. Išleista Į Laisvę Fondo lietuviškai kultūrai ugdyti 1991 metais. Kaina 6 dol.

Kazimieras Barėnas, MEŠKOS MAUROJIMO METAI. Romanas, 444 psl. Autorius šiame romane tęsia Ignaco Kaušpėdo ir kitų veikėjų gyvenimo aprašymą, nutrauktą jo ankstyvesniame romane „Beragio ožio metai" (1982) su pirmosios sovietinės okupacijos pabaiga. Viršelis ir aplankas dail. Viktutės Siliūnienės. Išleido Ateities Literatūros Fondas 1991. Kaina 15 dol.


ROMANO KONKURSAS

Į Laisvę Fondo lietuviškai kultūrai ugdyti paskelbtas rezistencine tema romano konkursas susilaukia atgarsio. Vertinimo komisija jau gavo pirmuosius konkursui prisiųstus romanus. Papildomai pranešama, kad pilnas vertinimo komisijos sąstatas yra toks: V. Kubilius, V. Valiušaitis ir V. Zobarskaitė (Lietuvoje) ir Č. Grincevičius, P. Jurkus, V. Volertas ir L. Žitkevičius (JAV). Informacija konkurso reikalais gaunama: Lietuvos Rašytojų Sąjunga, 232600 Vilnius, Rašytojų 6, Lietuva, arba Į laisvę/J. Baužys, 9240 diffside Ln., Orland Park, IL 60462, USA.


PRATĘSKIME Į LAISVE ŽURNALO PRENUMERATĄ IR UŽSAKYKIME ŽURNALĄ Į LIETUVĄ


„Į LAISVĘ" 1990 METŲ RĖMĖJAI

MECENATAI: Los Angeles LFB sambūris — kasmet po $250, dr. K. Ambrazaitis, K. Bružas, St. Džiugas, dr. V. Majauskas, V. Maželis, J. Mikonis, V. Naudžius, E. Pakulienė, B. Paulienė, A. Raulinaitis, dr. A. Šležas, V. Volertas, dr. P. Žemaitis.

GARBĖS PRENUMERATORIAI: J.J. Ardys, V. Akelaitis, dr. A. Aviža, dr. L. Bajorūnas, kun. V. Balčys, A. Balsys, St. Baltrukėnas, C. P. Baltrukonis, L. Baltrušaitienė, V. Barisas, J. Bežys, A. G. Bražėnas, B. Bražinskas, dr. N. Bražėnaitė, Br. Burchikas, VI. Butėnas, kun. V. Cukuras, dr. S. Čepas, K. Čepienė, dr. A. L. Čepulis, J. V. Černius, kun. M. Čyvas, VI. Čyvas, kun. V. Dabušis, J. Damušis, J. Daugėla, vysk. V. A. Deksnys, K. F. Dočkus, I. Eitmanienė, dr. A. B. Gleveckas, J. Grigaitienė, F. Ignatienė, Dalia Jakas, K. Jankūnas, A. Janušis, V. Jarienė, Pr. Karalius, P. Kaufmanas, V. Kazlauskas, kun. L. Kemėšis, kun. G. Kijauskas, M. Kirkilas, dr. J. Kižys, kun. V. Krikščiunevičius, D. Kojelytė, prel. J. Kučingis, dr. C. Kuras, V. Kuzmickas, I. Mališka, A. Masionis, V. A. Mažeika, A. Mažiulis, J. Mikaila, dr. Br. Mikonis, P. Milašius, E. Milkauskas, Br. Neverauskas, K. Norvilą, J. Pabedinskas, M. Palūnas, V. Palūnas, A. Pargauskas, J. Pažemėnas, A. Petrulis, dr. J. Pikūnas, kun. V. Pikturna, A. Pocius, V. Prižgintas, K. Račiūnas, dr. P. P. Rasutis, dr. A. Razma, L. Reivydas, V. Rociūnas, J. V. Rugelis, B. Sakalas, kun. K. Sakalauskas, V. Sinkus, V. Skladaitis, S. Smalin-skas, M. Sodoms, dr. J. Sungaila, A. Sutkienė, K. C. Šakys, A. Šatas, V. S. šilas, M. šilkaitis, dr. R. šomkaitė, J. Urbonas, kun. I. Urbonas, V. Vaitekūnienė, St. Vilinskas, dr. P. V. Vygantas, K. ir V. Volertai, J. Žadeikis, V. Žiaugra, J. Žilionis, dr. J. Žirgulis.

AUKOTOJAI: T. Alinskas, J. Ambrizas, D. Augienė, B. Balaišis, A. Barzdukas, A. Bumbulis, A. Dragūnevičius, J. Gepneris, K. Gimžauskas, A. Giniotis, dr. G. Grinis, A. Gurevičius, dr. J. Jusionis, Br. Juška, kun. R. Krasauskas, V. Miliukas, Pr. Pakalniškis, G. Pamataitis, V. Palubinskas, J. Paovys, dr. Z. Prūsas, A. Radžius, V. Rastoms, B. Raugas, St. Rudys, V. Rutelionis, J. Salys, R. A. Shatas, dr. V. šaulys, kun. J. Staškus, C. Surdokas, Austrai, liet. koop. „Talka", J. Vaineikis dr. A. Valiuškis, M. Vaitkienė, J. Veblaitis, kun. J. Velutis, J. Virpša, J. Vyšnionis.


Šio numerio kaina 3.50 dol.