GĖDINGA KALBA

TEGU IŠLIEKA ISTORIJAI

Redakcijos pastaba

Spausdindami ištraukas iš vad. “Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės" centro valdybos pirmininko dr. Vytauto P. Dargio pranešimo, norime istorijai autentiškai užregistruoti ryškesniuosius lietuviško gyvenimo nuosmukio faktus. AtaskaitinisV. Dargio pranešimas apima dviejų metų kadencijos veiklą. Prašome skaitytojus atkreipti dėmesį į tai, kokiais “darbais” nužymėtas “Reorganizuotos” bendruomenės veiklos kelias. Pranešimas atspausdintas “Naujienų” 1977.XII.30-31 ir 1978.1.3 numeriuose. Kalba netaisyta, tik mūsų įvestos skyrelių antraštės.

Dr. V. P. Dargis

“Pasiekėme daug laimėjimų”

Mieli aukštieji svečiai, sesės ir broliai lietuviai bendruomenininkai!

Būkime pragmatiški ir objektyviai vertinkime dabartinę Reorg. Lietuvių Bendruomenės padėtį tremtyje: po 2 metų kadencijos, kaip jūsų išrinktas JAV (R) Lietuvių Bendruomenės Centro Valdybos pirmininkas, turiu pripažinti, kad pasiekėme daug laimėjimų, bet dar ir daug liko, kas turi būti padaryta, kad visa Lietuvių Bendruomenė grįžtų į normalias vėžes ir dingtų visuotinas nuosmūkis — tiek politiniame, tiek kultūriniame ir švietimo darbe!

Bet “dar bus daug darbo”

Prieš tolimesnį mano pranešimą — turiu pabrėžti, kad liesdamas Lietuvių Fronto Bičiulių sąjūdį, nekritikuoju jų ideologinių gairių, bet smerkiu ir kovoju prieš jų uzurpatorišką bandymą paglemžti į savo kontrolę mūsų politinės kovos veiksnius prieš tėvynės okupantą (ypatingai Altą!). Antra Frontininkų politinė nedorybė (savižudiška mūsų tremties kovai dėl Lietuvos laisvės!) yra beatodairinis ir nediskriminuojantis bendradarbiavimas su tėvynės okupantu ir jo siųstais visokių rūšių (K.G.B.) agentais ir kitokio plauko batlaižiniais quis-lingais!!! Frontininkų bendradarbiavimas su “Akiračių” grupele (kaip visiems žinoma, “Akiračiai” yra laisvai leidžiami platinti okupuotoje Lietuvoje) — irgi dar vienas! frontininkų barzdukinių ideologų “perlas”; kai tuo tarpu jie propaguoja tautinį solidarumą, kaip jų pagrindinę ideologinę gairę!!! Tai politinis pariziejiškumas trečiame laipsnyje!!! Šitie barzdukinių frontininkų, taip vadinamų “partorgų” vadai ir klaupčiukai dar ir šiandien tebevadovauja nereorganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės daliai!!! Tad dar yra didelė Bendruomenės nuosmūkio dalis prieš mūsų akis. Dar bus daug darbo mieli Reorganizuotos Bendruomenės dalies veikėjai . . .

Kas mūsų priešas?

Frontininkai!

Atleiskite, kad sustojau ilgėliau prie frontininkų kriminalinės bendruomenę skaldančios akcijos ir jų partinių bilietų ir dominavimo užmačių nešimą į bendruomeninį darbą! Bet tik tada, kai susipažinome su politiniu barzdukinių frontininkų sabotažu ir pagalių kaišiojimu į bendros tremties politinio darbo ratus, tik tada (kartoju) eilinis tremties lietuvis galės suprasti prieš kokį politinį priešą atsistojo idealistinė Reorganizuota JAV Lietuvių Bendruomenės dalis!

Jie kontroliuoja televiziją, radiją ir komunistinę “Vilnį”

Grįžtu atgal prie savo tiesioginio pranešimo. Susidarius JAV Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės Centro Valdybai ir nustačius veikimo plano gaires, buvo aišku, kad negalėsime ribotis vien kultūriniu ir švietimo darbais. Pagrindinis rūpestis buvo — kaip išsilaikyti ir tiesiog egzistuoti prieš koordinuotą barzdukinių frontininkų paglemžtos JAV Lietuvių Bendruomenės dalies ataką!!! Per televiziją, radiją jų kontroliuojamą periodinę spaudą (“Draugas", 'Darbinin-kas”, imperialtinis “Pasaulio Lietuvis”, “Vienybė”, laikraštpalaikis “Akiračiai”, nekalbant apie “Vilnį” ir kitus mažesnius leidinius!) frontininkų “plunksnagraužiai” bandė pavaizduoti mus didžiausiu tremties politiniu baubu, grasinančiu “taikiesiems fronto avinėliams!”

Juos remia vienuolijos

Visiems mums krikščioniško tikėjimo veikėjams yra ypač skaudu, kad šias biaurus, machiaveliškas frontininkų darbas buvo remiamas ir yra remiamas dabar visų trijų lietuviškų vienuolijų Amerikoje! “Quo vadis, homine?” Paklaustų gerasis lietuviškas pakelės Rūpintojėlis frontinio pseudofilosofo iš Clevelando!

“Mes didžiuojamės savo kuklumu”

Neminėsiu pavienių datų mūsų C. Valdybos susirinkimų, kur buvo aptariama strategija ir darbo planai Vidurio vakarų apygarda ir seniūnijos ruošė savo ruožtu susirinkimus, paskaitas, gegužines — tai jų valdybų ir vadovų nuopelnai! Mes didžiuojamės savo kuklumu — nesifotografavomės ir nerašėme korespondencijų mums draugiškai spaudai (ypač čia dėkoju tiesiam ir tiesą remiančiam visų lietuvių dienraščiui “Naujienoms” ir jo tauriam redaktoriui ponui Gudeliui! Taip pat dėkoju “Laisvai Lietuvai” ir jos redaktoriui didžiam patriotui ponui Šimkui! Dėkoju taip pat tautinės minties “Dirvai”, kuri nors ir visaip barzdukinių frontininkų “partorgų” spaudžiama ir įtaigojama, ne tik spausdino objektyvias žinias (R) Lietuvių Bendruomenę, bet ir neceremonialiai “išpašolvonino” buvusį Čikagos korespondentą už tipišką frontininkišką tendencingumą! Gaila šiuometinis korespondentas “Dirvai” iš Čikagos yra kitos politinės spalvos, bet ta pati kopija buvusio plunksnagraužio!).

“Mieli sesės ir broliai, ar neateina noro vemti?”

Mūsų skelbti kvietimai ir manifestai suprasti savitarpio klaidas nedavė jokių posėkų ir barzdukinių frontininkų vadovaujama Bendruomenės dalis, užuot ieškojusi būdų Bendruomenės vienybei atstatyti, tolo toliau nuo tiesioginių Bendruomenės uždavinių, gilindama įvykusį skilimą! Kas ypatingai skaudu paminėti, kad žiūrint iš (R) JAV Bendruomenės centro valdybos taško, 2 metų kadencijos bėgyje, lietuviškos politinės partijos ir jų vadai nerado reikalo nulipti nuo politinės tvoros ir neparemti mūsų teisėtos ir šventos kovos prieš totaliristinės barzdukinių frontininkų “partorgų” pastangas sunaikinti lietuvių politines partijas tremtyje, paglemžiant klasta ir apgaule centrinę Bendruomenės vadovybę ir begėdiškai bandant uzurpuoti ir užvaldyti mūsų laisvės kovos veiksnius! Tik prisiminkime jų intrigas ir machinacijas prieš Alto pirmininką Dr. Kazį Bobelį! Ar neateina į jūsų organizmą, mieli sesės ir broliai bendruomenininkai, noro vemti, kad matome tokį begėdišką sabotažą mūsų tėvynei atgauti laisvę kovoje su rusišku bolševikiniu okupantu!

“Darbas lietuviškai moralei”

Neužmirštinas darbas mūsų lietuviškai moralei — tai mūsų švietimo vadovo centro valdybos pono mokytojo Igno Serapino Vilniaus universiteto taip vadinamų “kursų” lituanistikai demaskavimas! O “didysis” frontininkų “partorgų” “ideologas” iš Clevelando ragina tuos kursus lankyti! Atrodo laikas pakeisti Pasaulio Lietuvio laikraščio vardą į “Vienybę Frontininkų”, pasiunčiant Brežnevui pasveikinimą!

Ateities planai

Savo politinėje linijoje (R) JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba bazavosi federaliniu principu ir viskuo, orientavosi į Altą! Čia dar sykį dėkoju Alto pirmininkui Dr. K. Bobeliui už mums parodytą palankumą ir mūsų problemų supratimą! Tarp kitko norėtume Centro Valdybos vardu patarti visiems taip vadinamiems tarpininkautojams ir politiniams avantiūristams nekaišioti nosių į mūsų Reorganizuotos Bendruomenės reikalus! Sėdėkite geriau ant tvoros ir mums netrukdykite! Mes patys su barzdukiniais frontininkų “partorgais” susitvarkysime!