Planas VLIK-o veiklai sustiprinti

Metiniame VLIK-o seime Čikagoje 1970 m. gruodžio 5-6 d. d. Lietuvių Fronto Bičiulių sąjūdis vyriausios politinės vadovybės veiklai sustiprinti pasiūlė žemiau spausdinamą planą:

I. Lietuvos bylos iškėlimas Jungtinėse Tautose

LFB delegacija siūlo Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui šio seimo metu priimti nutarimą siekti Lietuvos bylą iškelti Jungtinėse Tautose ir sudaryti komisiją specialiai tuo klausimu rūpintis.

Sutinkant, kad Jungtinės 'Tautos nėra tobula organizacija spręsti tarptautinėms problemoms, tačiau reikia pripažinti, kad visos tautos, siekiančios laisvės ir jau turinčios laisvę, savo interesams ginti paprastai pasirenka Jungtinių Tautų forumą. Ne visais atvejais suinteresuotai partijai pasiseka į šį forumą įeiti, tačiau teigiamu atveju pati problema iškart jau įgauna tarptautinį svorį ir laimi tarptautinės opinijos dėmesį.

Iki šiol ėjimo su Lietuvos laisvės byla į Jungtines Tautas reikalą sėkmingai vystė ir vysto pabaltiečių vadovaujama, amerikiečių vardu veikianti organizacija — Americans for Congressional Ac-tion to Free the Baltic States. 1970 metų rugsėjo mėnesio 15 dienos sesijoje ta pačia kryptimi pilnai pasuko ir Pavergtųjų Europos Tautų (ACEN) organizacija, kur lietuviams atstovauja Lietuvos

Laisvės Komitetas. Seimas priėmė nutarimą prašyti Vakarų ir kitų laisvųjų valstybių vyriausybes Rytų ir Vidurio Europos klausimą kelti Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių suvažiavimų darbotvarkėse.

Su panašiu prašymu į Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos pirmininką kreipėsi ir Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis.

II. Informacijos praplėtimas svetimiesiems

1.    VLIK-o vadovybė (pati ar jos pakviesti asmenys) paruošia ir išleidžia kasmet bent vieną knygą svetimiesiems Lietuvos bylos klausimu. Tie leidiniai turėtų būti išleisti žinomesnių laisvojo pasaulio leidyklų.

2.    VLIK-o vadovybė užmezga ryšius su žinomesniais ir įtakingesniais laisvojo pasaulio laikraštininkais ir išgauna iš jų bent po vieną straipsnį kasmet Lietuvos bylos reikalu.

3.    VLIK-o vadovybė sudaro bent 200 žinomesnių ir didesnių laisvojo pasaulio dienraščių sąrašą ir —

a.    pasiunčia kasmet bent po trejetą ar ketvertą specialių pranešimų spaudai (press releases) aktualesniais Lietuvos bylos klausimais;

b.    Vasario 16-sios ir birželio įvykių progomis VLIK-o pirmininkas parašo ir pasiunčia laiškus tų dienraščių redaktoriams Lietuvos laisvinimo reikalais;

c. Vasario 16-sios ir birželio įvykių progomis VLIK-o vadovybė kreipiasi į tų dienraščių redaktorius, prašydama juos skirti vedamuosius Lietuvos bylos klausimu ir kartu pasiųsdama jiems specialiai paruoštos medžiagos Lietuvos reikalu;

4. VLIK-o vadovybė suorganizuoja kiek galima didesnį bendradarbių tinklą visose laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenėse. Tų bendradarbių pagrindinė paskirtis turėtų būti —

a.    išgauti bent kartą metuose vedamuosius vietiniuose dienraščiuose Lietuvos bylos klausimais;

b.    pravesti po keletą laiškų vietinių dienraščių laiškai redaktoriui skyriuose Lietuvos laisvinimo klausimais;

c.    įeiti Lietuvos bylos klausimais kiek galima dažniau į vietos kitataučių žinomesnes radijo ir televizijos programas.

III. VLIK-o vadovybės ryšio su laisvojo pasaulio lietuviais palaikymas

Nuolatinio ryšio palaikymui su laisvojo pasaulio lietuviais VLIK-o vadovybė redaguoja ir leidžia trimėnesinį biuletenį ir jį paskleidžia kaip galima plačiau laisvojo pasaulio lietuviuose. To biuletenio tikslas būtų trejopas:

a.    palaikyti ryšį su visais lietuviais, kurie sielojasi Lietuvos vadavimo darbu;

b.    įjungti į Lietuvos laisvinimo darbą kiek galima didesnes lietuvių mases;

c. organizuoti finansinę paramą VLIK-o vykdomiems darbams.

Seimo vadovybė pateiktą planą suignoravo, savo jokių projektų nepasiūlė, taip seimas ir paliko jokių nutarimų nepadaręs.

L. J.