Į Laisvę 1964 34(71)

    T U R I N Y S
A. Mažiulis: Juozas Brazaitis ..................................... 1
Stasys Santvaras: Literatūros ir visuomenės žmogus ............... 15
Juozas Brazaitis: Dvasinis lietuvio veidas Nepriklausomoj Lietuvoj 31
Faustas Kirša: Mano malda ........................................ 40
Antanas Musteikis: Quo vadis, studentija ? ....................... 41
Kazys Bradūnas: Tėvynė ........................................... 48
Pavergtoje Lietuvoje ............................................. 53
Laisvajame pasaulyje ............................................. 58
Užgęsę kovotojai ................................................. 59
Jeronimas Kačinskas: K. V. Banaitis .............................. 60
Dienų sąvartoje .................................................. 62


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Redaguoja — Redakcijos kolektyvas: Antanas Mažiulis, dr. Antanas Klimas ir dr. Antanas Musteikis

Redakcijos adresas — Į Laisvę, 56 Thomas Park, So. Boston, Mass. 02127. Telef. AN 8-7924

Viršelio vinjetė — dail. Telesforas Valius Prof. J. Brazaičio foto — Vyt. Maželis

Administratorius — Vytautas Žiaugra

Administracijos adresas: Į LAISVĘ, 16 Bellaire Rd., Roslindale, Mass. 02132 Telef. FA 3-8278

Į LAISVĘ —TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly. Address: 56 Thomas Park, Boston, Mass. 02127.

Business manager: V. Žiaugra, 16 Bellaire Road, Roslindale, Mass. 02132.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:

JAV ir Kanadoje .... $3.00 Užsienyje ................$2.00

ATSKIRAS NUMERIS: Vienas doleris

Į Laisvę skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.

Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.