VARDAI ĮVYKIUOSE

Vliko organizacijų, Talkos organizacijų, LFB - LDF ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos atstovų pasitarimai sudaryti bendram jungtiniam Letuvos laisvinimui vadovauti organui, nors pamažu, bet vyksta tuo tarpu pozityvia linkme.

Į Laisvę Fondas Lietuviškai Kultūrai Ugdyti 1964 m. išleis dr Juozo Girniaus didelės apimties veikalą Žmogus be Dievo. Fondas iki šiol yra išleidęs 3 leidinius: Vytauto Mačernio Poezija, Juozo Girniaus Tauta ir tautinė ištikimybė ir Juozo Daumanto Partizanai. Abu paskutinieji leidiniai išparduoti. Fondui pirmininkauja dr. K. Ambrozaitis.

Vytautas Vaitiekūnas parašė studijinį leidinį anglų kalba A Survey of Developments in Captive Lithuania in 1962, kurį išleido Committee for a Free Lithuania, 29 W. 57 St., New York, N.Y. Vertingas leidinys, apžvelgiąs okupuotos Lietuvos politinę, ekonominę situaciją, darbo ir socialines problemas, švietimą, kultūrinį gyvenimą, religinę padėtį. Panaudoti šaltiniai — sovietiniai leidiniai, kurių Lietuvos okupantai ir jų pakalikai negalės paneigti. Iš leidinio sužinome, kad dabar okupuotoj Lietuvoj yra 70,068 komunistų partijos nariai, policine prievarta kontroliuoją visą pavergtą kraštą. Partiečiai įstatyti į svarbiausius postus visose srityse. Sovchozų direktorių tarpe komunistų yra 91,1 proc., o kolchozų — 83,7 proc. Leidinys rodo nūdienę tikrovę okupuotoje Lietuvoje.

Kun. dr. J. Aviža, LB Vokietijos krašto valdybos pirmininkas ir lietuvių kapelionas Muenchene, dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime ir lankėsi įvairiose Kanados ir JAV vietovėse. Susitikimuose su Vasario 16 gimnazijos rėmėjais ir vadovais paaiškino gimnazijos padėtį ir artimiausius jos uždavinius. Į Vokietiją grįžo spalio pabaigoje.

Kun. dr. V. Rimšelis išrinktas marijonų šv. Kazimiero provincijos pro-vinciolu. Iki šiol buvo Draugo moderatorius. Naujuoju Draugo moderatorium paskirtas kun. Pr. Garšva, MIC.

Prof. dr. Vytautas Vardys, dėstąs politinius mokslus Wisconsino universitete, Milwaukee, baigia paruošti anglų kalba dokumentuotą veikalą apie Lietuvą. Knygoje gausu žinių apie partizanų veiklą, istorinių duomenų. Atskirus straipsnius parašė savo srities specialistai. Knygą išleis viena didžiųjų Amerikos leidyklų.

Kun J. Petrošius šią vasarą iš Paryžiaus buvo atvykęs į JAV ir Kanadą. PLB seime jis atstovavo Prancūzijos lietuvius. Prancūzijoje yra 1200 lietuvių, kurių ketvirtadalis susitelkęs Paryžiuje ir jo apylinkėse.

Prof. dr. Antanas Maceina etatinio profesoriaus titulu dėsto Muensterio universitete, šiaurės Vokietijoj, filosofinius komunizmo pagrindus, kritiškai nagrinėdamas istorinį ir dialektinį materializmą, komunizmo etiką ir estetiką, jo religijos filosofiją. Universitetinės paskaitos yra parašytos ir, tikimasi, bus išspausdintos. Dažnai kviečiamas įvairių organizacijų su paskaitomis.

Laikas, tėvų marijonų Argentinoj leidžiamas lietuvių laikraštis, sulaukė 15 m. Pirmuoju redaktorium buvo kun. dr. Pranas Brazys, dabartinis marijonų vienuolijos vicegenerolas. Dabar Laiką redaguoja kun. Aug. Steigvila, MIC.

Dail. Adolfo Valeškos meno studija Švč. Panelės Marijos bažnyčiai Čikagoje sukūrė didėlę mozaiką orinėje bažnyčios sienoje. Tema lietuviška — Mindaugo krikštas. Kitoje bažnyčios sienoje pavasarį bus įdėta antroji mozaika, vaizduojanti šv. Kazimiero stebuklą prie Polocko, kur pasirodęs šv. Kazimieras padėjo lietuvių kariuomenei sumušti rusus. Lietuviška tematika mozaikas užsakė parapijos klebonas prel. J. Paškus.

Kun. dr. Feliksas Gureckas Chicagoje pakviestas Balfo vajui vykdomo vajaus reikalų vedėju.