Aukos, atstovybės

Į LAISVĘ AUKOJO:

LFB Chicagos Sambūris 1960 m. kadencijoj $145.— LFB Waterburio Sambūris $20.—, V. Ramonas $10.—, V. Baronas (Venezueia), inž. A. Pargauskas ir dr. P. Žemaitis po $7.—, E. Alkevičius ir K. Baltrukonis po $6.—, P. Bagdonas ir Dr. V. Majauskas po $5.—, dr. A. Damušis, dr. P. Kisielius, V. Palubinskas, S. Rudis ir V. Skladaitis po $4.—, V. Barisas, K. Barzdukas, B. Kemėžaitė, Dr. J. Norkaitis (Vokietija) ir inž. L. Padleckas po $3.—, A. Masaitis $2.15, V. Baltrukonis, L. Barauskas, dr. A. Čepulis, V. Čyvas, L. Dabbriūnas, I. Eitmanienė, kun. J. Gureckas, prel. F. Juras, kun. V. Kaleckis, Dr. B. Krakaitis, V. Kulbokas, inž. M. Kvedaras, S. Laniauskas, J. Mikonis, J. Mikuckis, Dr. J. Motiejūnas, J. Pažemėnas, B. Raugas, dr. J. Reinys, V. Ročiūnas, A. Skrupskelienė, V. Širvydas, N. Tautvilas, V. Vaitiekūnas ir J. Žilionis po $2.—, V. Akelaitis, F. Kirša, A. Klimas, A. Liorentaitė, B. Paramskas ir dr. A. Vasonis po $1.—.

Mieliems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja

Į Laisvę Administracija

* * *

Į Laisvę Fondas Lietuviškai Kultūrai Ugdyti savo pirmuoju leidiniu, Vytauto Mačernio Poezija, pradėjo realią veiklą, šios knygos mecenatas dr. A. Šmulkštys, redagavo K. Bradūnas, iliustravo P. Augius. Tam tikrą kiekį to leidinio platinti pasiėmė Į Laisvę žurnalo administracija. Dėlei riboto kiekio buvo siunčiama pirmoje eilėje tiems žurnalo prenumeratoriams, kuriems, manyta, būsiant malonu turėti šį leidinį ir nesunku atsiskaityt. Dalis gavusiųjų atsiskaitė, administracija jiems nuoširdžiai dėkoja. Visus kitus labai maloniai prašo atsiųsti $4.85 arba grąžinti knygą. Norintieji papildomai ar negavusieji to leidinio gali kreiptis Į Laisvę administracijon atsiųsdami čekį sumai $4.50, tuo sutaupydami sau persiuntimo išlaidas.

J. Motiejūnas, Los Angeles, rašo: ...nuoširdžiai dėkoju už Mačernio poezijos atsiuntimą ir prašau man atsiųsti taip pat vėliau Fondo išleisimas knygas...

J. Motiejūnas atspėjo Fondo darbuotojų mintį ir tuo būdu tampa pirmuoju nariu Fondo leidinių prenumeratorių klubo. Laukiama daugiau įsiregistruojančiųjų. Administracja

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Anglijoje: S. Nenortas, 1, Ladbroke Gardens, London, W. 11, Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda South, Victoria. A. Grigaitis, 21 Brunswick St., Fitzroy, Vic.

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Intemo 18, Roma Jungtinėse Valstybėse: A. Salys, 6540 So. Artesian Ave., Chicago 29, Illinois. Telef. RE 7.6621; B. Polikaitis, 15483 Ward St., Detroit 21, Mich.; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St, Los Angeles, Calif.; A. Gaigalas, 335 Titan St., Philadelphia, Pa. Telef. HO 7-4176; V. Vaitkus, 85 Arnold St., Waterbury, Conn.; A. Sabalis, 251 Alphonse St., Rochester, N. Y.; V. Ročiūnas, 1892 Lampson Rd., Cleveland 12, Ohio.

Kanadoje:A. Bumbulis, 200 Indien Grove, Toronto, Ont.; J. Pleinys, 10 Tisdale Ave., So. Hamilton, Ont.; J. Urbonas, 34 Brimorton Dr., Scarborough, Ont. Telef. AX 3-8518; V. Barisas, 336 Clinton, Windsor, Ont

Švedijoje: P. Duda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern Vokietijoje: A. Grinienė, Kristallstr. 8/1 (13b) Muenchen; V. Krištolaitis, (22b) Kaiserslautern 2, Schliessfach 323.