Vardai įvykiuose

Susilaukė 60 metų sukakties gen. Stasys Raštikis (Monterey, Calif.), profesorius Juozas Eretas (Baselis, Šveicarija), min. Eduardas Turauskas (Paryžius). Susilaukė 50 metų rašytojas Antanas Vaičiulaitis (Washingtonas), Amerikos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Stasys Barzdukas (Clevelandas).

Iš gyvųjų pasitraukė gyd. Motiejus Colney-Augštikalnis (Waterbu-ry), susilaukęs 70 metų, buvęs Amerikos lietuvių tautininkų sąjungos pirmininkas ir daug rėmęs tremtinius.

Amerikos ir Kanados LFB konferenciją rengiant daugiausia darbo įdėjo J. Urbonas ir Vyt. Barisas (Windsoras, Ont.), talkinami detroitiškių. Konferencijai pirmininkavo St. Daunys (Chicaga), J. Urbonas (Windsoras) ir dr. Vincas Šmulkštys (Waterbury); sekretoriavo Rožė Šomkaitė (New Yorkas) ir V. Aušrotas (Toronto); solistas Vaclovas Verikaitis, dalyvavęs konferencijos metu laisvės kovotojų minėjime, buvo sutiktas labai šiltai; maldą už žuvusius parašė kun. Kęstutis Balčys (Amsterdamas). Vytautas Vygantas, kurio pranešimą skelbiam šiame nr., yra gimęs 1930, studijuoti pradėjo Pinnebergo ir baigė Illinois universitete psichologijos mokslus daktaro laipsniu šį rudenį. Dabar dirba New Yorke American Air Lines savo specialybėje. Kęstutis Kudžma baigė karinę tarnybą Japonijoje ir Korejoje ir grįžo į New Yorką studijų baigti. Kitame nr. skelbsime jo pastebėjimus Tol. Rytuose. Dr. Martynas Anysas yra Mažosios Lietuvos Rezistencijos sąjūdžio pirmininkas. Jo straipsnis, šiame nr., spausdinamas apie a. a. Viktorą Gailių, yra Į Laisvę parūpintas Martyno Brako. Ričardas Bačkis (Paryžius) yra Centro ir Rytų Europos laisvojo jaunimo tarybos vykdomojo komiteto vicepirmininkas. Jis laisvosios Europos kolegijoje Strasbourge darė pranešimą apie laisvąjį pasaulį “taikingos koegzistencijos” metu ir egzilų uždavinius; pranešimo santrauką įdėsime kitame nr.

Bernardas Brazdžionis (Los Angeles) parašė poemą Vaidila Valiūnas, kuris yra gyvosios tautoje rezistencinės dvasios simbolis. Paskutinę dainą čia skelbiame. Dr. Vincas Maciūnas (Philadelphia) parašė str. apie Adomą Mickevičių lietuvių literatūroje, kuris yra paskelbtas leidiny “Adam Mickiewicz in World Literature”. A Symposium edited by W. Lednicki. Berkeley, University of California 1956. Dr. Jonas Balys (Washingtonas) išleido lietuvių mitologines sakmes. Tai vienintelis mūsų tautosakos specialistas, kuris tęsia tos rūšies leidinius, dirbdamas Kongreso bibliotekoje. Knygelė mokslinio pobūdžio; mažiau pritaikyta pedagoginiam reikalui.

Jonas Pajaujis (Stockholmas) Am. LP bičiulių pakviestas, lankėsi su žmona Windsoro konferencijoje ir Amerikoje bei Kanadoje praleido porą mėnesių. Pilypas Narutis su šeima ir dr. Pemkus atvyko į Ameriką. Prel. M. Krupavičius, pasitraukęs nuo vilkinio darbo, rūpinasi emigracijos į Ameriką reikalais. Dr. Pranas Padalispo sunkios operacijos Vokietijoje buvo atvykęs porai mėnesių atostogų į Ameriką ir jau vėl grįžo į Miuncheną, į Amerikos Balsą Europoje. Dr. Kajetonas Čeginskas (Srasbourgas) pradėjo mokykytojauti Vokietijoje Vasario 16 gimnazijoje. Juozas Kojelis (Los Angeles) pasitraukė iš Lietuvių Dienų redakcijos ir išvyko į Monterey, Cal. lietuvių kalbos dėstyti. Iš ten parvyko į Chicagą Jonas Kavaliūnas.

Vliko prezidiumas Tautos Fondo pirmininko pareigas iš M. Krupavičiaus rankų perdavė prof. J. Kaminskui. J. Kaminskas socialdemokratų suvažiavime pasirodė iš visų vilkinių žmonių "karingiausias” — gyrė socialdemokratus, koneveikė tautininkus, frontininkus, krikščionis demokratus, kol jiems Vlike atstovavo M. Krupavičius; palankų žodį rado tik dabar, kai jiems atstovauja J. Matulionis (M. Krupavičius buvo išrinktas į Vliko pirmininkus 1945 vietoj Kaminsko, dabar Kaminskas sugrąžintas į Vliką, yra jo vicepirmininkas ir gauna "pensiją”). Gaila, kad su jo partiniu karingumu jau nebespėja žygiuoti atmintis, kada jis pasakoja faktus iš Vliko praeities.

LLK pakeitė asmeninę lietuvių delegacijos prie Jungt. Pavergtų Tautų sudėtį. Anksčiau būdavo LLK nariai ir dar 8 žmonės iš vilkinių grupių. Dabar delegacija praplėsta žmonėmis iš organizacijų, esančių šalia Vliko — Lietuvių Fronto ir Rezistencinės Santarvės. Asmeninė sudėtis tokia: J. Audėnas, V. Banaitis, K. Bielinis, B. Bilevičiūtė, M. Brakas, J. Brazaitis, P. Karvelis, J. Lanskoronskis, V. Mincevičius, B. Nemickas, V. Rastenis, V. Sidzikauskas, A. Trimakas, P. Vainauskas, V. Vaitiekūnas ir Vilčinskas. Nesutiko dalyvauti Vliko pirmininkas J. Matulionis, taip pat ir St. Lozoraitis nesutiko, kad dalyvautų delegacijoje vienas iš diplomatų, nors latvių atstovas Paryžiuje Grosvaldas latvių delegacijoje dalyvauja. Pažymėtina, kad delegacijoje tegali dalyvauti tik Lietuvos piliečiai.

Iš Europos atvyko į JPT sesiją New Yorke E. Turauskas (Paryžius), kaip kr. dem. sąjungos atstovas ir St. Žymantas (Londonas)), kaip liberalų atstovas. Atvyko taip pat latvių ministeris R. Liepinš.

Dr. Jonas Grinius (Muenchenas) pasiuntė laišką Belgijos užs, reik. min. Spaakui, atkreipdamas jo dėmesį į nelogiškumą, kada Spaakas gerus žodžius tarė apie naikinamus vengrus, o pats vis dėlto važiuoja į svečius pas tuos vengrų budelius.

A. Šalčius (New Yorkas) pasiuntė mons. Bela Vargai, vengrų tautinės tarybos pirmininkui, New Yorko LFB susirinkimo kovojančiai vengrų tautai simpatijos pareiškimą.

R. Bačkis, lietuvių jaunimo Prancūzijoje pirmininkas, pasiuntė telegramą JT gen. sekretoriui Hammarskjoeldui, pareikšdamas lietuvių jaunimo Prancūzijoje solidarumą su kovojančiu Vengrijos jaunimu. Prancūzijos lietuvių bendruomenė pasiuntė 23,000 frankų vengrų komitetui pabėgėliams šelpti.

Studentės J. Jonušaitytėir A. Kalvaitytė gavo studijoms LFB stipendijas, suorganizuotas Waterbury bičiulių.

Washingtone įvykusiame Alto, Vliko, LLK ir min Žadeikio pasitarime min. žadeikis dalyvavo tik pradžioje, paskiau jam atstodavo jo giminaitis. Būtų valstybiniu atžvilgiu gražiau, jei tokiais atvejais ministeriui atstovautų pasiuntinybės patarėjas, o ne giminaitis, ir jei pats pasitarimas vyktų atstovybės rūmuose, o ne viešbutyje.