LAIŠKAI

Pone redaktoriau,

Ar pastebėjote New Yorke išeinantį mėnesinį žurnalą “Liberation”? žurnalas skelbiasi sieksiąs paskatinti savo skaitytojus ne tik į naują galvojimą, bet ir į veiklą — atsisakymą nuo ėjimo pasroviui, nuo prisitaikymo, į konkrečią rezistenciją bendruomenėse, kuriose mes gyvename, visose srityse, kuriose žmogus yra suuniformintas ir sužalotas, nužmo-nintas ir praradęs savo laisvę...

Skaitant tokį pranešimą, tenka nustebti, kad tarp amerikiečių esama rezistentų, o lietuvių partiečiai sako, kad tik okupuotoje Lietuvoje rezistencija teįmanoma.

J. M., Chicaga

*

Redakcijos pastaba:

Bruges Europos kolegijos rektorius M. H. Brugmans, 1952 paruošdamas planą tarptautiniam jaunimo pasikalbėjimui apie Europos uniją, rezistencijos terminą gausiai vartojo. Vartojo jį kitokia prasme — kaip visumą kliūčių, kurios sunkina prisiimti vieningos Europos koncepciją. Jis kalbėjo apie ideologinę rezistenciją, psichologinę rezistenciją ir pan. Tai pasipriešinimo būdai pozityviai idėjai (žr. Bulletin du Centre European de la Culture, Aout—Septembre 1952).

Taigi terminas mūsų laikais yra prigijęs, kaip yra prigijęs demokratijos, humanizmo ir pan. terminai. Jį mesti lauk būtų tiek pat prasminga kaip mesti laukan demokratijos terminą tik dėl to, kad Vakaruose demokratija suprantama vienaip, Rytuose visai priešingai. Logiškai galvojąs žmogus nesibaidys rezistencijos ar demokratijos termino, o pasistengs pirma pažiūrėti, kokis konkretus turinys į tą terminą dedamas.

*

Mielas redaktoriau,

Palikdamas Amerikos kontinentą, prašau leisti per “Į Laisvę” padėkoti LFB vadovybei ir visiems čia sutiktiems bičiuliams už suteiktą paramą. Džiaugiamės kartu nuoširdžiai ir jaukiai išgyventomis valandomis ir linkime frontišką nuotaiką ir tradicijas pratęsti ligi sugrįžimo į tėvynę.

Dalia ir Jonas Pajaujai

*

... Sveikinu ĮLaisvę”, susilaukusią 15 metų sukakties.

A. Bružas, Chicaga