Albinas Tindžiulis-Dėdė (1910 09 11–1949 01 31)

ALBINAS TINDŽIULIS- DĖDĖ

1910 09 11–1949 01 31

Albinas Tindžiulis gimė 1910 m. rugsėjo 11 d. Rokiškio aps. Pandėlio vls. Gineišių k. Baigė Pandėlio, Skapiškio mokyklas, Rokiškio gimnaziją, Karo mokyklą Kaune. Karo lakūnas. Lietuvos kariuomenės kapitonas. Nuo 1943 m. Lietuvos fronto Kęstučio organizacijos narys.

1944 m. iš Alizavos apylinkių kaimų vyrų sudarė partizanų būrį, kuriam ir vadovavo. 1945–1949 m. Dariaus ir Girėno rinktinės partizanų būrio, veikusio Biržų ir Vabalninko vls. Alizavos, Kupreliškio ir Salamiesčio apylinkėse, vadas.

Žuvo 1949 m. sausio 31 d. Kupiškio aps. Aukštupėnų vls. Ožkinių k. partizanų rėmėjo Prano Rudžio sodyboje esančiame bunkeryje per MGB karinę operaciją.

Palaikai niekinti Kupiškio milicijos kieme esančiame tvartuke. Tiksli užkasimo vieta neišaiškinta.

2013 m. kovo 5 d. A. Tindžiuliui suteiktas kario savanorio statusas (po mirties).

Tarptautinių įvykių apžvalga, 1948 lapkričio 17 d. parašyta būrio vado Albino Tindžiulio-Dėdės.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Tarptautinių įvykių apžvalga, 1948 lapkričio 17 d. parašyta būrio vado Albino Tindžiulio-Dėdės.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

 
 
 

Paminklas šioje vietoje buvusioje Tindžiulių sodyboje gimusiam ir augusiam Lietuvos kariuomenės kapitonui, partizanų būrio vadui Albinui Tindžiuliui-Dėdei, žuvusiam 1949 m. sausio 31 d., atminti. Rokiškio r. Pandėlio sen. Gineišių k. Aut. Leonas Juozonis.

Atidengtas 2006 m. birželio 19 d. Nuotr. A. Gavėnienės, 2007 m.

Parengė Rūta Trimonienė