1948 m. rugpjūčio 5 d. žūtis

1948 m. rugpjūčio 5 d. Mažeikių aps. Barstyčių vls. Dūmaičių k. apylinkių miške (dabar – Mažeikių r. sav.) MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviai vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu žuvo Žemaičių apygardos Alkos rinktinės vadas Kazys Venckus-Adomaitis, rinktinės vado pavaduotojas ir Sedos kuopos vadas Juozapas Jakumas-Spalis, Tirkšlių kuopos vadas Feliksas Gerulskis-Bijūnėlis ir šios kuopos būrio vadas Kazys Strazdauskas-Nemunas, Leninas.

Nukautų partizanų palaikai buvo užkasti Mažeikių r. Sedos sen. Daginės miške.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis,
Atlasas: Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardos
Vilnius: LGGRTC, 2010, p. 185.

KAZYS VENCKUS- ANTANAS ADOMAITIS, ADOMAITIS

1914 02 28–1948 08 05

Kazys Venckus gimė 1914 m. vasario 28 d. Mažeikių aps. Ylakių vls. Gailaičių k. Kazimiero Venckaus ir Adolfinos Gureckytės-Venckuvienės šeimoje. Baigė šešis pradžios mokyklos skyrius.

Partizanas nuo 1944 m. 1945 m. gruodžio 1 d. Lietuvos laisvės armijos (LLA) Alkos rinktinės vado Juozo Vyganto-Ivanausko įsakymu Nr. 1 LLA narys Adomaitis Antanas paskirtas LLA Ylakių kuopos vadu ir Alkos rinktinės vado pavaduotoju. 1947 m. rugpjūčio 8 d. Žemaičių apygardos vado J. Vyganto-Ivanausko įsakymu Nr. 22 Alkos rinktinės štabo Organizacijos ir administracijos skyriaus viršininkas puskarininkis K. Venckus-Adomaitis nuo š. m. liepos 5 d. paskirtas Alkos rinktinės vadu. Po rinktinės įsakymais pasirašinėjo tiek Antano Adomaičio, tiek Adomaičio slapyvardžiais.

2000 m. rugsėjo 22 d. K. Venckui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respubli kos krašto apsaugos ministro 2000 m. spalio 9 d. įsakymu suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

JUOZAPAS JAKUMAS- SPALIS

1911 09 02–1948 08 05

Juozapas Jakumas gimė 1911 m. rugsėjo 2 d. Telšių aps. Žemaičių Kalvarijos vls. Šarnelės k. Juozapo Jakumo ir Albinos Karačkaitės-Jakumienės šeimoje.

Žemaičių apygardos Alkos rinktinės vado K. Venckaus-Adomaičio įsakymu Nr. 21 Alkos rinktinės Sedos kuopos Barstyčių būrio vadas jaunesnysis seržantas Spalis nuo š. m. rugsėjo 1 d. paskirtas Sedos kuopos vadu.

1998 m. spalio 12 d. J. Jakumui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

FELIKSAS GERULSKIS- BIJŪNĖLIS

1923 11 20–1948 08 05

Feliksas (dokumente Pelikas) Gerulskis gimė 1923 m. lapkričio 20 d. Mažeikių aps. Tirkšlių vls. Žemalės k. Teofilio Gerulskio ir Onos Jasmontaitės-Gerulskienės šeimoje.

Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Tirkšlių kuopos vadas.

2000 m. rugsėjo 22 d. F. Gerulskiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2000 m. spalio 9 d. įsakymu suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

Tipinis atminimo ženklas 1948 m. rugpjūčio 5 d. šiame miške MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareivių vykdytos karinės čekistų operacijos metu nukautiems Žemaičių apygardos Alkos rinktinės vadui K. Venckui-Adomaičiui, jo pavaduotojui ir Sedos kuopos vadui J. Jakumui-Spaliui, Tirkšių kuopos vadui F. Gerulskiui-Bijūnėliui ir būrio vadui K. Strazdauskui-Nemunui, Leninui atminti. Bendras ženklo ir įrašo vienoje iš plokštumų vaizdas. Mažeikių r. Mažeikių miškų urėdijos Sedos girininkijos Daginės miško 1 kvart. 31 sklypas. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 2006 m. rugsėjo 7 d. E. Kupliauskienės nuotr., 2009 m.

Antkapinis paminkas 2001 m. sausio 13 d. iš užkasimo vietos perkeltiems ir šioje vietoje palaidotiems 1948 m. rugpjūčio 5 d. Mažeikių aps. Barstyčių vls. Dūmaičių k. apylinkių miške MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareivių vykdytos karinės čekistų operacijos metu nukautiems Žemaičių apygardos Alkos rinktinės vadui K. Venckui-Adomaičiui, jo pavaduotojui ir Sedos kuopos vadui J. Jakumui-Spaliui, Tirkšių kuopos vadui F. Gerulskiui-Bijūnėliui ir būrio vadui K. Strazdauskui-Nemunui, Leninui atminti. Bendras kapo su antkapiniu paminklu vaizdas. Mažeikių r. Sedos sen. Sedos mstl. senosios kapinės. Pastatytas 2001 m. LPKTS Mažeikių r. skyriaus nuotr., 2001 m.

Parengė Rūta Trimonienė