1947 m. sausio 4 d. žūtis

1947 m. sausio 4 d. Marijampolės aps. Veiverių vls. (dabar – Prienų r. sav.) Kampinių k. partizanų ryšininko Antano Vogonio sodyboje MVD Veiverių vls. poskyrio operatyvinė grupė vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Juozas Jasulaitis-Kazokas, rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Antanas Feliksas Martynaitis-Kapsas, partizanų ryšininkai Antanas ir Jurgis Kazys Vogoniai.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Veiverių miestelyje. Vėliau užkasti nuo karo likusiuose apkasuose prie Veiverių miestelio. Dabar šioje vietoje įrengtas Veiverių „Skausmo kalnelis“.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,

Vilnius: LGGRTC, l. 119.

Tauro apygardos partizanų vadovybė. 1946 m. rugpjūčio 16 d. Iš kairės: štabo ryšininkas Kazys Matulevičius-Radvila, Vytauto rinktinės vadas Vytautas Vitalius Gavėnas-Vampyras, Geležinio Vilko rinktinės vadas Kazimieras Algirdas Varkala-Daumantas, apygardos adjutantas Jonas Pileckis-Šarūnas, Žalgirio rinktinės vadas Jurgis Ilgūnas-Šarūnas, apygardos kapelionas Justinas Lelešius-Grafas, Žalgirio rinktinės štabo viršininkas Juozas Jasiulaitis-Turklys, Kazokas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

  

Tipinis atminimo ženklas 1947 m. sausio 4 d. šioje vietoje buvusioje Magdalenos ir Antano Vogonių sodyboje kautynėse su MVD Veiverių vls. poskyrio operatyvine grupe žuvusiems Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadui J. Jasulaičiui-Kazokui, rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkui A. F. Martynaičiui-Kapsui, partizanų ryšininkų sodybos šeimininkui Antanui ir jo sūnui Jurgiui Kaziui Vogoniams atminti.

Bendras ženklo ir įrašų jame vaizdas. Prienų r. Veiverių sen. Kampinių k. Aut. dizaineris Romas Navickas.

Pastatytas 2014 m. lapkričio 21 d. „Sonetas ir Co“ darbuotojo nuotr., 2013

JUOZAS JASULAITIS- TURKLYS, KAZOKAS

1922 12 11–1947 01 04

Juozas Jasulaitis gimė 1922 m. gruodžio 11 d. Vilkaviškio aps. Žaliosios vls. Bobių k. Juozo ir Domicės (taip dokumente) Jasulaičių šeimoje. Mokėsi amatų mokykloje.

Nuo 1945 m. Stirnos bataliono (nuo 1945 m. rugpjūčio 15 d. – Tauro apygardos Stirnos rinktinės, 1946 m. sausio 31 d. pervadintos Žalgirio vardu) partizanas. Nuo 1946 m. kovo mėn. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 4-osios kuopos vadas. Tų pačių metų gegužės 20 d. Žalgirio rinktinės vado Jurgio Ilgūno-Šarūno įsakymu Nr. 1 J. Jasulaitis-Kazokas buvo paskirtas rinktinės 55-osios kuopos vadu.

1946 m. liepos 4 d. jis dalyvavo Tauro apygardos štabo pareigūnų posėdyje, kuriame buvo numatyti apygardos vado rinkimai, pritarta, kad J. Jasulaitis-Kazokas eitų Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas, aptarti ryšiai su Pietų Lietuvos partizanų srities štabu ir kiti klausimai.

Tų pačių metų rugpjūčio 27 d. Žalgirio rinktinės vadas Šarūnas J. Jasulaitį paskyrė šios rinktinės štabo viršininku kartu einant ir 55-osios kuopos vado pareigas.

Po 1946 m. spalio 24 d. Žalgirio rinktinės įsakymu Nr. 15 J. Jasulaitis-Kazokas pasirašė kaip šios rinktinės vadas. Tų pačių metų lapkričio 22 d. Laisvės kovotojų karinės šventės proga už tinkamą pavestų pareigų atlikimą, stropų ir sumanų vadovavimą rinktinei Kazokui pareikšta Tauro apygardos vado A. Baltūsio-Žvejo padėka, o 1947 m. sausio 20 d. Žvejo įsakymu Nr. 5 jam suteiktas viršilos laipsnis, taip pat pareikšta tarnybinė padėka ir tarnybinis pagyrimas.

ANTANAS FELIKSAS MARTYNAITIS- KAPSAS

1928 01 14–1947 01 04

Antanas Feliksas Martynaitis gimė 1928 m. sausio 14 d. Marijampolės aps.

Gudelių vls. Subačiškių k. Vincento Martynaičio ir Agnieškos Juronytės-Martynaitienės šeimoje. Gyveno Marijampolės aps. Veiverių mstl. Mokytojas.

Partizanas nuo 1945 m. 1946 m. rugsėjo 2 d. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Jurgio Ilgūno-Šarūno įsakymu Nr. 10 buvo paskirtas rinktinės Susisiekimo ir apginklavimo poskyrio viršininku. Žuvo eidamas Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Ūkio skyriaus viršininko pareigas.

ANTANAS VOGONIS

1893 06 21–1947 01 04

Antanas Vogonis gimė 1893 m. birželio 21 d. Vilkaviškio vyskupijos Skriaudžių parapijos Naujo Klebiškio k. Andriaus Vogonio ir Marijonos Sakalauskaitės-Vogonienės šeimoje.

Gyveno Marijampolės aps. Veiverių vls. Kampinių k. Sodybos šeimininkas.

Partizanų ryšininkas.

JURGIS KAZYS VOGONIS

1927 04 24–1947 01 04

Jurgis Kazys Vogonis gimė 1927 m. balandžio 24 d. Marijampolės aps. Veiverių vls. Skriaudžių parapijos Kampinių k. Antano Vogonio ir Magdalenos Raulinaitytės-Vogonienės šeimoje.

Partizanų ryšininkas.

Parengė Rūta Trimonienė