ATEITININKŲ FEDERACIJOS ATKŪRIMO LIETUVOJE AKTAS

     Lietuvos sostinėje Vilniuje 1989 m. sausio 7 d. susirinkę ateitininkai sendraugiai, buvę ateitininkai studentai ir moksleiviai bei visuomenės atstovai po įvairiausių negandų ir išgyvenimų iškilmingai skelbia apie Ateitininkų federacijos atkūrimą Lietuvoje, iš naujo patvirtindami, kad Ateitininkų judėjimas ir savo kilme, ir uždaviniais yra lietuvių tautai antrasis, būtent dvasinis, atgimimas, kuris remiasi tautiniu jos atgimimu ir savo ruožtu suteikia jam aukštesnę neprarandamą reikšmę. Todėl ateitininkas turi būti pasiryžęs tarnauti kartu Dievui ir Tėvynei, taip pat dėti visas pastangas realizuoti svarbiausią savo tikslą: Visa atnaujinti Kristuje.

     Kartu tvirtai pareiškiame, kad mūsų išeivija ir politiniai tremtiniai yra vienas bendras lietuvių tautos kūnas, o tarp jų veikiantys ateitininkai yra mūsų broliai ir sesės.

     Ir toliau sunkioje kovoje už savo tautinę egzistenciją mūsų veiklos pagrindas pasilieka įsitikinimas, kad priklausymas prie ATEITIES judėjimo privalo būti ateitininko suprantamas kaip sąmoningas, nenuilstamas rengimasis tapti karštu lietuvių patriotu, tvirtai susipratusiu kataliku, tikru inteligentu šviesuoliu, aktyviu veikėju, visuomenininku ir gerai pasirengusiu savo profesijos specialistu.

     Tolesnėje savo veikloje ateitininkija vadovausis nuo 1911 m. einančia jos ideologine ir organizacine, tobulinta mūsų didžiųjų tautos vyrų Stasio Šalkauskio, Prano Kuraičio, Prano Dovydaičio, Stasio Ylos ir kitų, patirtimi. Tepadeda mums Dievas!

(32 parašai)

Vilnius, 1989 m. sausio 7 d.