TURINYS NR. 24

Visa atnaujinti Kristuje

(ateitininkų šūkis)

Kun. Sigitas Tamkevičius. Visa atnaujinti Kristuje
(Žodis Aušros Vartų koplyčioje) .......................................... 1085

Ateitininkų federacijos atkūrimo Lietuvoje aktas ......................... 1086

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTI TAUTIEČIAI

[Ada Urbonaitė]. Arkivyskupas Mečislovas Reinys .......................... 1087

JOS MISIJA BAŽNYČIAI

Barbara Albrecht. Palaimintoji Edita Štein ............................... 1100

LIETUVIŲ DORINĖ KULTŪRA

A. Kazimieraitis [Aleksandras Žarskus]. Lietuvis ir vidinė šviesa ........ 1105

Pranas Antalkis [ Mikalauskas]. Lietuvių tautos religinio jausmo stacijos  1109

ADORACIJOS VALANDAI

Šv. Teresė Avilietė ...................................................... 1119

Palaimintasis Jurgis Matulaitis .......................................... 1121

Scholastika .............................................................. 1121

Vynmedžio Šakelė. Iš Tavo versmių gersiu ................................. 1122

O Viešpatie, Tu galingiausias ............................................ 1123

POEZIJOS PUSLAPIAI

J. Barisas. Laiškas iš lagerio ........................................... 1123

Užpoliarės kalinio svajonė ............................................... 1124

E. Aušraitė [Aldona Puišytė]. Pokario Bernelių Mišios .................... 1125

G. Saulius [Gintaras Pluščiauskas]. Pasilikusiems ........................ 1125

SKAITYTOJAI ATSIUNTĖ

„Pasakykite tėvams - aš noriu gyventi" ................................... 1126

RŪPINTOJĖLIS. (Antano Rūgštelės piešinys. A. Ingelevičlaus repr.-Kn. P. Galaunė. Lietuvių liaudies menas. Kaunas, 1930)