Mašinos tiria Šventąjį Raštą

ĮVAIRENYBĖS

Mašinos tiria Šventąjį Raštą

    Prieš kelerius metus spaudoje buvo pasirodžiusios sensacingos žinutės, esą elektroninėmis skaičiavimo mašinomis - kompiuteriais neginčijamai nustatyta, kad, pavyzdžiui, šv. Pauliaus laiškai nėra jo parašyti, kad tai keleto skirtingų autorių kūriniai.

    1975 m. Maskvoje išėjo knyga „Menas ir ESM“ (tarp kitko, skiriama tik mokslinėms bibliotekoms). Joje pateikiamos trijų Vakarų mokslininkų monografijos, skirtos meno - literatūros, dailės ir muzikos - nagrinėjimo matematikos metodais klausimams. Viena iš jų - vokiečių fiziko Vilhelmo Fukso monografija „Pagal visus meno dėsnius“, parašyta 1968 metais.

    V Fuksas dirba plazmos fizikos srityje. Jis - Plazmos fizikos ir branduolinių tyrimų instituto Juliche (VFR) direktorius. Šalia savo pagrindinio darbo domisi eksperimentine estetika ir nuo 1952 m. reguliariai rašo straipsnius matematinių metodų taikymo meno moksluose klausimu. Minėtoje monografijoje jis pateikia savo tyrinėjimų dėl Šventojo Rašto knygų autorystės išvadas. Jos, pasirodo, nėra jau tokios neabejotinos ir neginčytinos, kaip kad šv. Pauliaus laiškų atžvilgiu yra sakę mūsų ateistai. Negana to, iš rimtos, sensacijų neieškančios Šventojo Rašto matematinių-lingvistinių tyrinėjimų apžvalgos, kurią pateikia V Fuksas, matyti, kaip naujieji matematiniai tyrinėjimai nedaug ką pakeičia, palyginus su tuo, ką jau seniai ir be skaičiavimo mašinų nustatė teologai. Be to, naujieji tyrinėjimai nepatvirtina XIX a. radikaliosios kritikos teiginių, neigusių beveik visų Naujojo Testamento knygų autentiškumą.

    Įdomu, kad tai atitinka ir naujausius istorinius archeologinius atradimus. Analogija su tuo, ką sako J. D. Amusinas rusiško „Kumrano tekstų“ leidimo įžangoje (M., 1971. Leid. 1):

Jau paskelbtų tekstų ir Biblijos knygų bei kumranitų komentarų fragmentų tyrinėjimai parodė įsidėmėtiną faktą: daugybės Biblijos tekstų taisymų, siūlytų paskutiniais dviem šimtmečiais, nepatvirtina seniausieji Kumrano rankraščiai. Tai liudija, kad mus pasiekęs masoretinis tekstas remiasi gera rankraštine tradicija.

    Iš pateiktų V Fukso monografijos ištraukų galima susidaryti realų, šiandieninę situaciją atitinkantį vaizdą apie Naujojo Testamento knygų matematinio-statistinio tyrinėjimo galimybes ir iki šiol gautų išvadų patikimumą. Jos, atrodo, yra priešingos mūsų spaudoje pasirodžiusių žinučių ateistiniam optimizmui.

(Laukys [kun. Jonas Lauriūnas SJ]