ŠIOS KNYGOS RĖMĖJAI

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV, Bruklinas) 
Vysk. Paulius Antanas BALTAKIS, OFM (JAV)
 
Arkivysk. Audrys BAČKIS (Vilnius)
Arkivysk. Sigitas TAMKEVIČIUS, SJ (Kaunas)
 
Vysk. Juozas MATULAITIS (Kaišiadorys)
Vysk. Rimantas NORVILA (Kaunas)
Vysk. Juozas PREIKŠAS (Panevėžys)
Vysk. Antanas VAIČIUS (Telšiai)
Vysk. Juozas ŽEMAITIS, MIC (Vilkaviškis)
 
Mons. Bronius ANTANAITIS (Panevėžys)
Kun. Virginijus BIRJOTAS (Kaunas)
Kun. Romualdas DULSKIS (Kaunas)
Kun. Kęstutis GRABAUSKAS (Kaunas)
Kun. Kazimieras GRAŽULIS (Jurbarkas)
Kun. Robertas GRIGAS (Kaunas)
Kun. Leonardas JAGMINAS, SJ (Kaunas)
Prel. Jonas JONYS (Kaišiadorys)
Mons. Jonas JUODELIS (Panevėžys)
Kun. Kęstutis RUGEVIČIUS (Kaunas)
Kun. Viktoras ŠAUKLYS, MIC (Girdžiai)
Mons. Lionginas VAIČIULIONIS (Kaunas)
Kun. Kęstutis TRIMAKAS (Kaunas)
Kun. Jonas ZUBRUS, SJ (Kaunas)
 
Kauno seserų BENEDIKTINIŲ kongregacija 
Lietuvos šv. KAZIMIERO seserų kongregacija 
Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacija 
Šv. Mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacija 
Šventosios Šeimos seserų kongregacija 
Švč. Jėzaus Širdies Mažųjų tarnaičių seserų kongregacija 
Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių seserų kongregacija 
Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos seserų kongregacija
Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacija
 
Ses. Aldona DALGĖDAITĖ (Vilnius)
Ses. Irena JASIULYTĖ (Girdžiai)
Ses. Aloyza MALINAUSKAITĖ (Kaunas)
Ses. Loreta PAULAVIČIŪTĖ (Vilnius)
Ses. Liucija RAMANAUSKAITĖ (Kaunas)
Ses. Bcnvcnuta URBONAITĖ (Kaunas)
 
Antanas BALIUKONIS (Alytus)
Janina BALIUKONYTĖ (Alytus)
Stasė BELECKIENĖ (Birštonas)
Lina BRAUKYLIENĖ (Marijampolė)
Zina FURSAITĖ (Kaunas)
Regina ir Stasė JUDZENTAVIČIŪTĖS (Kaunas) 
Aldona KAMANTIENĖ (JAV, Čikaga)
Felicijos KASPUTYTĖS buvę mokiniai 
Danutė KAZLAUSKAITĖ (Kaunas)
Olga KAZLIENĖ (Kaunas)
Stasė KELPŠAITĖ (Kaunas)
Joana KRIAUČIŪNIENĖ (Marijampolė) 
Eugenijus KUCINAS (JAV, Čikaga)
Česlovas KUNEVIČIUS (Vilnius)
Stanislovas KUNEVIČIUS (Alytus)
Regina KUNEVIČIŪTĖ (Kaunas)
Rasuolė KURKLINSKAITĖ (Kaunas)
Joana KURKLINSKIENĖ (Kaunas)
Dalia LABUKIENĖ (Alytus)
Rimantas LEIPUS (Kaunas)
Valerija LUKOŠIENĖ (Kaunas)
Laima Martinaitytė-MĖLINAVIČIENĖ (Kaunas) 
Eugenija MARTINAITIENĖ (Kaunas)
Paulius MAŽEIKA (Kaunas)
Eugenija MAŽEIKIENĖ (Kaunas)
Rita MIŠKINYTĖ (Kaunas)
Mečislovas PAULAUSKAS (Kaunas)
Janina PETRAVIČIŪTĖ (Alytus)
Diana PIKŠRIENĖ (Kaunas)
Antanas PREIKŠA (Kaunas)
Teresė RYDZIKIENĖ (Vilnius)
Stasė STAKIŠAITIENĖ (Marijampolė)
Jadvyga SUBAČIŪTĖ (Kaunas)
Edvardas ŠIUGŽDA (Kaunas)
Salomėja TOKERIENĖ (Kaunas)
Gražina TRIMAKAITĖ (Marijampolė)
Ramutė TRIMAKIENĖ (Kaunas)
Rita VENCLOVIENĖ (JAV, Čikaga)