PRO MEMORIA

Popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Vincentas Sladkevičius.
Kaunas. Arkivyskupo rūmai. 1993 09 06

PRO MEMORIA

     Kardinolas Vincentas Sladkevičius yra pusę šimtmečio trukusio Lietuvos Katalikų Bažnyčios teisių pažeidinėjimo, sekuliarizuotos ir ateizuotos visuomenės lūkesčių ir laimėjimų atspindys.

     Jis gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių r., Žaslių par., Guronių k. 1939 m., baigęsj ėzuitų gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigo šventimai jam suteikti 1944 m. kovo 25 d. Pirmoji kun. V Sladkevičiaus darbo vieta buvo Kietaviškio parapija. Vėliau dirbo daugelyje parapijų: Merkinės, Aukštadvario, Kaišiadoryse gimnazijos kapelionu, Čiobiškio, Nedzingės, Šešuolių, Kuktiškių ir Inturkės. 1952 m. tapo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos prefektu.

     1957 m. gruodžio 25 d. Birštono klebonijoje vysk. Teofilius Matulionis konsekravo V. Sladkevičių vyskupu. Religijų reikalų įgaliotinis neleido jam eiti vyskupo pareigų ir iki 1959 m. vysk. V. Sladkevičius gyveno Kaune privačiame bute. 1959 m. pavasarį buvo ištremtas į Nemunėlio Radviliškį, 1975 m. - amžinieji įžadai Marijonų kongregacijoje. 1976 m. perkeltas į Pabiržę.

     1982 m. vysk. V. Sladkevičius tapo Kaišiadorių vyskupijos apaštaliniu administratorium. 1988 m. išrinktas Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininku. 1988 m. gegužės 29 d. paskirtas Šventosios Romos Bažnyčios kardinolu. Kuklusis Jo Eminencija šį paskyrimą įvertino ne kaip skirtą jo asmeniui, bet kaip atlyginimą visai lietuvių tautai už parodytą tvirtumą priespaudos metais.

     Vincentas Sladkevičius pritarė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidimui, laimino 1977 m. pasirodžiusį „Rūpintojėlį“, netgi talkino jam. Kai 1989 m. iškilo idėja paskelbti Kreipimąsi į tautą dėl negimusios gyvybės apsaugojimo, jis perskaitė Donato Stakišaičio parengtą tekstą, davė pastabų ir pasisiūlė surinkti visų vyskupų parašus. Jis įšventino kunigais daugelį pogrindinės kunigų seminarijos klierikų. 1993 m. Vincentas Sladkevičius, kaip Vyskupų konferencijos pirmininkas, priėmė su apaštaliniu vizitu atvykusį į Lietuvą popiežių Joną Paulių II.

     Kardinolas Vincentas Sladkevičius, MIC mirė 2000 m. gegužės 28 d. Palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos koplyčioje.