RŪPINTOJĖLIS - Pratarmė, metrika, nuorodos

Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne. 1993 m. rugsėjis

RŪPINTOJĖLIS 

Pilnas

1977-1990 m. pogrindyje išleistų numerių (1-26) rinkinys

UAB  JUDEX  KAUNAS, 2000

UDK 23/28
Ru-108

Sudarė ir parengė

     Ses. BENVENUTA ADA URBONAITĖ OSF
Su mašinraščio originalu sutikrino ir parinko iliustracijas
     ALĖ POČIULPAITĖ
Šį leidimą redagavo

     Ses. LORETA TERESĖ PAULAVIČIŪTĖ
Kalbos redaktorė Ir korektorė

     LIUDA SIDARIENĖ
Dailininkė

     AUDRONĖ MARTINAITYTĖ

© Ada Urbonaitė, 2000 

© UAB „JUDEX", 2000

ISBN 9986-948-34-7

 

PRATARMĖ

     Arkivysk. Jurgio Matulaičio 50-ųjų mirties metinių minėjimo išvakarėse 1977 01 26 pranciškonei ses. Benvenutai Adai Urbonaitei kilo mintis: reikia leisti religinį leidinį. Rytojaus dieną, nuvykusi į minėjimą Marijampolėje, gavo kun. Juozo Šalčiaus pritarimą ir pažadą tą idėją remti.

     Kovo 8 d. pas Kauno Prisikėlimo parapijos vikarą kun. Juozą Indriūną tuo reikalu jau tarėsi keletas žmonių: mokytojas istorikas Kazimieras Šapalas, kun. Lionginas Kunevičius, medicinos studentas Donatas Stakišaitis ir ses. Ada Urbonaitė. Visi pritarė K. Šapalo pasiūlytam žurnalo pavadinimui „Rūpintojėlis". Gegužės mėnesį išėjo pirmasis jo numeris.

     „Rūpintojėlis" buvo kitoks nei kiti tuo metu ėję leidiniai - jis kalbėjo ne rūsčios tikrovės faktais, o tiesos žodžiu apie Dievą ir Tėvynę, filosofijos išmintimi apie gyvenimo vertybes, didžiųjų asmenybių pavyzdžiais, poezijos galia kalbėjo visiems, o ypač sovietų ideologijos gniuždomam jaunam žmogui.

     Vadovaujamas (nuo 1 iki 10-ojo numerio) pirmojo redaktoriaus Kazimiero Šapalo, žurnalas susikūrė ir subrendo. Rasdavosi naujų bendradarbių, platintojų, daugėjo skaitytojų. Nuo 12-ojo iki 15-ojo numerio redagavimą perėmė žurnalistė Alė Počiulpaitė.

     Rodos, buvo įsibėgėta, įgusta dirbti pogrindžio sąlygomis, tačiau „Rūpintojėlio" leidimą sutrikdė KGB susidomėjimas ses. Benvenutos veikla - 1980 10 14 jos bute buvo padaryta krata. (Krata tą pačią dieną buvo padaryta ir vienos aktyviausių žurnalo bendradarbių Felicijos Kasputytės bute.) Nors buvo rastas mašinėle spausdinamas „Rūpintojėlis", bet sės. Ados nesuėmė. Paslapčiom, labiau saugodamasi, ji „Rūpintojėlį" (nuo 16-ojo iki 26-ojo numerio) pati redagavo ir leido toliau. Jis išeidavo su didesnėmis pertraukomis. Keitėsi bendradarbiai, prisidėjo nauji, savo straipsniais į žurnalą įsiliejo Donatas Stakišaitis, iki tol Adai Urbonaitei daug talkinęs organizaciniame „Rūpintojėlio" darbe. Pradėjus eiti legaliai katalikiškai periodikai, 1990 m. „Rūpintojėlis" sustojo: jis buvo „bado" metų leidinys.

     Visą „Rūpintojėlio" gyvavimo laiką jo spiritus movensbuvo ses. Ada Benvenuta. Ji lyg bitutė neramuolė skrajojo po Lietuvą pas bendradarbius, autorius, platintojus, rėmėjus; užprašinėjo, rinko straipsnius, pargabentus peržiūrėdavo su redaktorium; spausdindavo mašinėle, susegdavo į aplanką, atiduodavo į tuos „taškus" (Eucharistijos bičiulių) židinius, vienuolijas, kunigams, klierikams ir kt.), iš kur jis „pasidauginęs" sklisdavo toliau. Taip kai kurių numerių susidarydavo nemenki tiražai, ypač jeigu kurį pavykdavo padauginti našesne technika nei rašomoji mašinėlė. Todėl po kratos kagėbistai ne veltui teiravosi: Kaip jūs tą ,, Rūpintojėlį" taip išplatinot, kad kur tik darom kratą, visur jį randam?!

     Šiandien, praėjus daugiau nei 20 metų nuo pirmojo „Rūpintojėlio" numerio, drįstame jį pateikti dabartiniam skaitytojui, kuris nežino ar jau užmiršo, kas yra religinės knygos badas. Pateikiame jį kaip liudijimą, kokiais idealais, kokia dvasia gyveno „Rūpintojėlio" karta; idealais, kurie, mūsų manymu, gyvybiškai svarbūs, norint išlikti žmogumi ir kataliku ne tik sovietmečio priespaudoje, bet ir laisvėje.

     Knygoje sudėti visi 26 numeriai. Šalia slapyvardžių ir po nepasirašytais straipsniais laužtiniuose skliausteliuose rašomos autorių pavardės. Pagal dabartines normas pataisyta kalba, užsienio autorių pavardžių transkripcija, sutvarkytos ir papildytos rubrikos, viršeliai, kurie buvo neiliustruoti, pagyvinti liaudies meno kūrinių nuotraukomis.

LEIDĖJAI

1999 m. gruodžio 8 d.


Nuorodos:

 
Ru-108 „Rūpintojėlis“, 1977-1990 m. slapta ėjęs tautinės, religinės minties žurnalas, 1-26 numeriai. Žodis dabarties skaitytojui, p. 13, arkivysk. Sigito Tamkevičiaus, SJ; Epilogas. „Rūpintojėlis“- kas tai?, p.1223-1226, Alės Počiulpaitės. - Kaunas: UAB „JUDEX“ l-kla, 2000.- 1232 p.

 

ISBN 9986-948-34-7

Šioje knygoje pateikti visi 26 „Rūpintojėlio“ numeriai. Didelė straipsnių įvairovė patraukli ir jaunam, ir senam. Daugelis straipsnių turi išliekamąją vertę, tad rinkinys ir šiandien aktualus.

Sudarė ir parengė

     Ada Urbonaitė, OSF
Su originalu sutikrino ir iliustracijas parinko
     Alė Počiulpaitė
Šį leidinį redagavo

     Loreta Paulavičiūtė
Kalbos redaktorė

     Liuda Sidarienė
Dailininkė
     Audronė Martinaitytė

 


LEIDYKLA- SPAUSTUVE JUDEX

Ada Urbonaitė, OSF
RŪPINTOJĖLIS

Spausdino UAB „JUDEX“

A. Juozapavičiaus pr. 82, 3002 Kaunas Tel. (8-27) 34 12 46