LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 9 T. 1993 m. - Turinys, metrika

LIETUVOS POLITINIU KALINIU IR TREMTINIU SĄJUNGĄ ISTORIJOS SEKCIJA

     T U R I N Y S

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI
Dzūku grupės štabo veiklos dienoraštis .................................... 5
ATSIMINIMAI. LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI
V.Vitkus. Karo inžinieriaus pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus biografija 79
E.Arbas-Arbačiauskas. Rezistentas - Kęstutėnų štabo viršininkas .......... 84
J.Petraika. Kunigaikščio Vaidoto grupės kūrimosi pradžia ................. 87
A.Suraučius-Tauras. Žaliojoj rikiuotėj. 1945 metų kovas-spalis ........... 91
S. Katauskas. Tik prisipažink ........................................... 126
V.Baranauskas. Pradžia .................................................. 131
ANTINACINĖ REZISTENCIJA
Lietuviai okupantų vokiečiu akimis. Gen. E.Justo parodymai .............. 133
IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ
N.Gaškaitė. Dainavos štabo išdavystė (pagal KGB dokumentus) ............. 165
N.Gaškaitė, A.Kašėta. Adolfo Ramanausko - Vanago sekimo ir arešto detalės 177
N.Gaškaitė. Specpriemonės KGB praktikoje ................................ 203
LITERATŪRINIS PUSLAPIS
Mykolo Bandonio laiškai iš fronto ....................................... 210

PDF:   fotografinė kopija: Kaunas, 1993

UDK 947.45/084/
La-148

Redakcinė kolegija

Balys GAJAUSKAS. Vidas GREGORAITIS, Algis KAŠĖTA,
Česlovas KIŠONAS, Antanas KLIUNKA, Antanas LUKŠA. 
Gintaras ŠIDLAUSKAS, Gintaras VAIČIŪNAS

Vyr.redaktorė

Dalia KUODYTĖ

Redakcija

Kęstutis KASPARAS. Valdemaras MAČIUKEVIČIUS,
 Birutė OKSAITĖ, Regimantas ŽILYS

©Lietuvos politiniu kalinių ir tremtinių sąjunga, 1993

Žurnalo leidimą nuolat remia

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

Nuoširdžiai dėkojame

Lietuvių fondui iš Čikagos,

Šio numerio rėmėjui

Viršelyje: „TAURO“ apygardos partizanai

Reprodukcijos Algimanto ŽILIO

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 9

Eina šešis kartus per metus

SL 176. 1993 12 01. Tir. 5000 egz. Užsakymas Nr. 7.
Leidėjas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. 
Laisvės alėja 39. 3000 Kaunas.
Spausdino „Spaustuvė MORKŪNAS ir K°“.
Studentų 54, 3028 Kaunas.

Kitame numeryje

Vyties apygardos Briedžio rinktinės archyvo dokumentai,

Didžiosios Kovos apygardos veiklos istorinė apžvalga, ir kitos medžiagos.