LAIŠKAI, KRONIKA

2002 m.

Birželio 1 d. Seimo rūmuose įvyko Taišeto lagerių - Oziorlago, Taišetlago, Angarlago - buvusių politinių kalinių VII suvažiavimas.

Birželio 2d. 12 vai. Biržų r., Kvetkų kapinėse, atidengta paminklinė lenta partizanui Pranui Paviloniui, žuvusiam 1945 m. Jis kovojo būryje, kuriam vadovavo Jonas Marcukas.

Birželio 2 d. 14 val. Klaipėdos aukštesnioje mokykloje (Bijūnų g.10) įvyko knygos „Antikomunistinis kongresas ir Tribunolo procesas” pristatymas. Dalyvavo Kongreso dalyviai.

Birželio 7-8 d. Utenoje įvyko Tremtinių dainų ir poezijos šventė „Leiskit į Tėvynę”.

Birželio 9 d. Merkinėje, Varėnos r., įvyko buvusių Irkutsko sr. Čeremchovo r., Grišovo gyvenvietės tremtinių ir politinių kalinių susitikimas.

Birželio 14-15 d. Gedulo ir Vilties dienos minėjimo renginiai vyko Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir kt. miestuose.

Birželio 15 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, prie tremtinių jurtos-žeminės įvyko tremties iš Altajaus krašto į Jakutiją 60-ųjų metinių minėjimas, taip pat tradicinis Magadano ir visos Kolymos politinių kalinių susitikimas.

Birželio 15 d. netoli Ežerėlio pašventintas atstatytas Tauro apyg. partizanų bunkeris ir paminklas.

Birželio 22 d. Kavarske pašventinti kryžiai, pastatyti partizanų būrio vadui Antanui Juzukėnui-Liūtui bei jo bendražygiams.

Birželio 22 d. Utenos r., Suginčių sen., Kuktiškių parapijoje, tarp Vidžiūnų ir Pelanių kaimų, pašventintas paminklas Vytauto apygardos partizanams atminti.

Birželio 23 d. Skaudvilėje paminėtas kankinių kapinaičių įkūrimo dešimtmetis.

Birželio 30 d. įvyko Dainavos apygardos žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas. Renginiai vyko Lazdijuose.

Liepos 3 d. 17 vai. Marijampolėje, P. Kriaučiūno bibliotekos salėje, pristatyta knyga „Antikomunistinis kongresas ir Tribunolo procesas“. Dalyvavo kongreso rengėjai.

Liepos 5 d. Merkinėje perlaidoti prie buvusios KGB būstinės iškasti partizanų palaikai.

Liepos 6 d. buvę Irkutsko sr.Tuluno r. (1949 03 25 ) tremtiniai buvo pakviesti į kasmetinį suvažiavimą, kuris įvyko Daugyvenės kultūros istorijos muziejuje-draustinyje (Kleboniškiai).

Liepos 13 d. Į susitikimą Šiauliuose susirinko Alzamajaus r. vargę ir tremties naštą nešę likimo broliai ir sesės.

Liepos 13 d. Veiviržėnų bažnyčioje, Klaipėdos r., aukotos šv. Mišios už žuvusius partizanus ir vyko minėjimas Kerynės (Skomantų) miške, prie paminklo.

Liepos 21 d. 10 val. Prienų bažnyčioje aukotos šv. Mišios už 1955 07 21 žuvusius paskutiniusTauro apyg. Geležinio Vilko rinkt, partizanus: Bronių Petkevičių-Pipirą ir Klemensą Ulecką-Vakarą. Minėjimas vyko prie paminklo partizanų žūties vietoje, Prienlaukio k.

Liepos 27 d. suorganizuota išvyka Algimanto apyg. Žaliosios rinktinės partizanų kovų keliais.

Rugpjūčio 10 d. Biržuose surengtas Irkutsko sr. Golumetės r. Novostroikos gyv. tremtinių susitikimas.

Rugpjūčio 11 d. Sudalaukio k., Saldutiškio sen., pašventintas paminklas žuvusiam Vytauto apyg.partizanų vadui Broniui Zinkevičiui-Kalviui, Artojui.Saldutiškio bažnyčioje aukotos Mišios.

□ Rugpjūčio 11 d. prie Ratnyčios pašventintas paminklas partizanui Juozui Karnauskui-Nemunėliui

 

Rugpjūčio 11 d. Druskininkų bažnyčioje aukotos šv. Mišios už partizaną Juozą Karnauską-Nemunėlį ir prie Ratnyčios žiočių, Nemunėlio žūties vietoje, atidengtas ir pašventintas paminklas.

Rugpjūčio 15 d. Troškūnų sen., Rakutėnų k., pašventintas paminklas partizanui Vincui Peslikui-Griausmui.

Rugpjūčio 17 d. Kaune, Panemunės bažnyčioje aukotos šv. Mišios už buvusį partizanų ryšininką, politinį kalinį kunigą Pranciškų Šliumpą.

Rugpjūčio 24 d. Kaune įvyko Vorkutos lagerių kankinių susitikimas. 10 vai. šv. Mišios Įgulos bažnyčioje.

Rugpjūčio 24 d. Jiezne aukotos šv. Mišios už žuvusius partizanus, vėliau pašventinta kapavietė ir žuvusiųjų garbei pasodinti ąžuoliukai.

Rugpjūčio 25 d. Palangoje pašventinta paminklinė lenta Kardo rinkt. Narimanto kuopos partizanams, žuvusiems 1945-1953 m.

Rugsėjo 1 d. Biržų r., Geidžiūnų kapinėse, atidengtas paminklas Lietuvos laisvės kovų dalyviams, buvusiems politi

□ Rugpjūčio 25 d. Palangoje pašventinta paminklinė lenta Kardo rinkt. Narimanto kuopos partizanams, žuvusiems 1945-1953 m. Irenos Stonkienės nuotrauka

 

□ Rugsėjo 1 d. Biržų r., Geidžiūnų kapinėse atidengtas paminklas Lietuvos laisvės kovų dalyviams, buvusiems politiniams kaliniams, tremtiniams ir nukentėjusiems atminti

 

niams kaliniams, tremtiniams ir kitiems nukentėjusiems atminti.

Rugsėjo 15 d. Marijampolės r. pagerbtas Pietų srities partizanų vadas plk.S. Staniškis-Litas ir kovotojai, žuvę už Lietuvos laisvę. Po šv. Mišių Daukšių bažnyčioje pašventintas paminklas kovotojams Gudupių kaime ir atidengta memorialinė lenta plk. S. Staniškiui-Litui jo gimtinėje -Geležinių kaime.

Rugsėjo 21 d. Tauragės r., Pa-jūrėlio kapinėse, praėjus 54 metams po žūties perlaidotas Kęstučio apyg. Lelijos būrio vado pavaduotojas puskarininkis Vincas Jakutis-Skaistgiris. Jis žuvo 1948 12 25, buvo užkastas Kusių miške, Tauragės r.

Rugsėjo 22 d. Raguvoje, Panevėžio r., paminėta partizano Broniaus Krivicko-Vilniaus žūties diena. Po šv. Mišių Raguvos bažnyčioje, Putiliškių kapinėse, prie paminklo įvyko minėjimas.

Rugsėjo 28 d. 11 val. įvyko buvusių Tomsko bendrųjų, profesinių, vidurinių, aukštųjų ir kitokių mokyklų moksleivių, dėstytojų, aspirantų ir kt, siekusių

□ Rugsėjo 21 d. Tauragės r., Pajūrėlio kapinėse, praėjus 54 metams po žūties, perlaidotas Kęstučio apyg. Lelijos būrio vado pavaduotojas puskarininkis Vincas Jakutis-Skaistgiris. Prie kapo stovi: mons.A.Svarinskas, L.Laurinskas, Tauragės klebonas V.Gauranskis ir kt.

□ Spalio 5 d. Anykščių r., netoli Romuldavos miško, mons.A.Svarinskas pašventino kryžių 1945-1946 m. žuvusiems Dragūno būrio partizanams

□ Vytautiškių k., Krosnos sen., Lazdijų r., pašventintas paminklas Tauro apyg. Geležinio Vilko rinkt. Juozo Karašausko-Liepos būrio partizanams J.Navickui-Liūtui, J.Svinkūnui-Šamui, Oskarui Ilingui-Oskarui, žuvusiems 1947 m. gruodžio 23 d. Paminklas pastatytas ryšininkės A.Vilutienės iniciatyva. Paminklą pašventino kunigas V.Gražulevičius

 

mokslo Sibire, trečiasis Tomsko lietuvaičių studentijos susitikimas. Jis įvyko Šiaulių universiteto centriniuose rūmuose.

Spalio 5 d. Anykščių r., netoli Romuldavos miško, buvo pašventintas kryžius 1945-1946 m. žuvusiems Dragūno būrio partizanams.

Spalio 5 d. 11 vai. Lazdijų r., Būdviečio bažnyčioje aukotos šv. Mišios už partizaną Kostą Jan-kauską-Vikerį, žuvusį 1952 04 19, ir pašventintas paminklas.

Spalio 12 d. Vytautiškių k., Lazdijų r., pašventintas paminklas Tauro apyg. Geležinio Vilko rinkt. Juozo Karašausko-Liepos būrio partizanams žuvusiems prieš 55 metus.

Spalio 19 d. Prienų r., Jiezno bažnyčioje aukotos šv. Mišios už Gojaus šile mūšyje žuvusius 9 partizanus ir jų atminimui pašventintas paminklinis kryžius.

Spalio 20 d. Kėdainių r. Dot-

 

□ Spalio 20 d. Kėdainių r. Dotnuvos bažnyčioje aukotos šv. Mišios už Prisikėlimo apyg. vadą Juozą Paliūną-Rytą, žuvusį prieš 50 metų, ir kitus šio krašto partizanus

 

nuvos bažnyčioje aukotos šv. Mišios už Prisikėlimo apyg. vadą Juozą Paliūną-Rytą, žuvusį prieš 50 metų, ir kitus šio krašto partizanus. Po to susirinkusieji aplankė ir pasimeldė prie partizanų kapo Dotnuvos kapinėse, vyko prie paminklo, į J. Paliūno mimo vietą.

Lapkričio 8 d. Kaune LPKTS būstinės salėje įvyko 1956 m. ir 1957 m. lapkričio pradžios įvykių (politinės manifestacijos) dalyvių susitikimas.

Lapkričio 30 d. Jonavos Šv.Jokūbo bažnyčioje aukotos šv. Mišios už Žilvičio būrio partizaną Julių Vasiliauską-Balandį, žuvusį 1948 m. lapkričio mėn., ir jo bendražygius, žuvusius už Lietuvos laisvę. Po šv. Mišių pašventintas koplytstulpis partizano žūties vietoje. Partizanų atminimui Jonavos kraštotyros muziejuje atidaryta paroda „Jų atminimo būkim verti“.

Gruodžio 1 d. Kazlų Rūdoje, Lietuvos partizanų ir Vytauto gatvių sankryžoje, prie miško, kur buvo užkasami išniekinti partizanų kūnai, atidengtas memorialas Tauro apyg. Žalgirio rinkt, partizanams. Iškilmės prasidėjo Kristaus Karaliaus bažnyčioje šv.

□ Gruodžio 1 d. Kazlų Rūdoje, Lietuvos partizanų ir Vytauto gatvių sankryžoje, prie miško, kur buvo užkasami išniekinti partizanų kūnai, atidengtas memorialas Tauro apyg. Žalgirio rinkt, partizanamsMišiomis, kurias aukojo mons. A. Svarinskas. Jis ir pašventino memorialą.

2003 m.

Sausio 11 d. LPKTS salėje, Kaune, pristatytas Roberto Keturakio romanas apie rezistencinę kovą „Kulka Dievo širdy“.

Sausio 26 d. Panevėžyje, Švč. Trejybės bažnyčioje aukotos šv. Mišios, skirtos Broniui Karbočiui-Bitei, paskutiniajam Vyčio apygardos partizanų vadui. Muzikiniame teatre įvyko iškilmingas minėjimas, koncertavo Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių choras.

Vasario 2 d. Vilkaviškio r., Pilviškių seniūnijoje įvyko Pietų Lietuvos vado pirmojo pavaduotojo, Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko, Tauro apygardos vado plk.Antano Baltūsio-Žvejo ir jo bendražygių žūties 55-ųjų metinių paminėjimas. Iškilmės prasidėjo Pilviškių parapijos bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. garbės kanauninkas Antanas Žukauskas. Po pamaldų visi nuvyko į Gulbiniškių k., kur trijų partizanų žūties vietoje pastatytas lauko akmenų paminklas.

Parengė Dalia Maciukevičienė

□ Vasario 2 d. Vilkaviškio r., Pilviškių seniūnijoje įvyko Pietų Lietuvos vado pirmojo pavaduotojo, Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko, Tauro apygardos vado plk.Antano Baltūsio-Žvejo ir jo bendražygių žūties 55-ųjų metinių paminėjimas