ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abromavičius 74
Adomas, žr.Baciuška Vladas 
Adomėnaitė Stasė 85 
Adomėnas Petras 85 
Aidas, žr.Eglinskas Antanas 
Aitvaras, žr.Čeponis Algirdas 
Ališauskas Vincas, sl.Kairys 72 
Algirdas 128
Algis, žr.Narkevičius Benediktas
Ambrazevičius J. 166 
Ambraziejus 194 
Anbo, žr.Bulota Jonas 
Andriukaitienė Marytė 56 
Andriūnas Antanas 108,113 
Andriūnas Povilas 103,104 

 Andropovas J. 19 
Anušauskas A. 151 
Anupras 61, 62 
Apynys, žr.Baudžius Albinas 
Apolinskaitė Albina 122, 123 
Arlauskas Alfonsas, sl.Geležinis Vilkas, 73
Arminas, žr.Kinertas Bronius
Astrauskienė Benedikta 161 
Astrauskaitė Janina 123 
Audickas Alfonsas 83, 84 
Audra 116
Audronis, žr.Pyplys Kazimieras
Auksutis, žr.Navickas Vaclovas 
Aukščiūnas Stasys 75 
Aušrelė, žr.Bunevičiūtė
Albina Aukštuolienė Erena 80, 87, 91, 92, 95, 97
Azulas, žr.Barkauskas Juozas
Ąžuolaitienė 53
Ąžuolas, žr.Garbaravičius Klemensas
Ąžuolas, žr.Kurtinys Kazimieras

Baciuška Vadas, sl.Adomas, Žmogus, Keleivis 162, 163
Baciuškienė-Strimaitytė Petrė 162
Balčiūnas Domas (Dominykas) 85, 87 
Balčiūnas Mykolas 85, 87 
Baliukevičius L., sl.Dzūkas 160, 161 
Baltušis Jonas, sl.Trimitas 76, 98, 99 
Baltūsis Antanas, sl.Žvejys 12,157,159, 174,177
Baltušis-Žemaitis F. 132
Banislauskas Albinas, sl.Klajūnas 69, 70,168
Bankininkas Vailokaitis, žr.Valentėlis Alfonsas
Barauskas 91
Baravykas, žr.Krušinskas Pijus
Baravykas, žr.Žlioba Petras 
Barkauskas Edmundas 182 
Barkauskas Juozas, sl.Azulas 161 
Baronas Antanas 91 
Baronin 188 
Bartašiūnas 185 
Basanavičius Jonas 128 
Bastienė 55
Bastys Pranas, sl.Dūmas 18,166
Baudžius Albinas, sl.Apynys 41
Belickaitė Julė 110
Belickas Liudas, sl.Janutis 114
Belickas Julius, sl.Klevas 106,113, 114
Belickas Juozas 106
Belickas Viktoras 105
Bendorius A. 151
Berija L. 148
Beržas 46
Biržys, žr.Venskus Stasys
Bliūndžius J. 141 
Bobinkovas 118,119 
Borisevičius V. 197 
Bratėnaitė Otilija 85 
Brazaitis J. 75
Brazaitis Kostas 76, 77
Brazdžionis B. 103,197 
Bražėnaitė Nijolė 166,169,170 
Bražinskas Vincas, sl.Smauglys 69, 70 
Brežnevas L. 19, 23, 24 
Briedis, žr.Vaitelis Danielius 
Bubnelis 53 
Bubnys A. 199 
Bučinskaitė Birutė 54 
Bučionis Stasys, sl.Kalnietis 45 
Bučionis Viktoras, sl.Jaunutis 45, 46, 110
Bulota Jonas, sl.Anbo 130,184
Bunevičiūtė Albina, sl.Aušrelė 61, 64 
Buračas Balys 138 
Bureika Adolfas, sl.Hitleris 113, 114 
Butkevičius Liudvikas, sl.Luobas 177 
Būtėnas J. 197

Cikanas V 171
Chodakauskas 177 
Chruščiovas 22, 23, 26

Čemberlenas, žr.Rudžionis Čeponis 94
Čeponis Algirdas, sl.Aitvaras 110,112, 118,121,168, 169
Čeponytė L. 118
Čerka 82
Černenka K. 19
Čiapajevas 130
Čimielius Ignas 137
Čiurlionis M. 130
Čižeika Jonas, sl.Stepas, Stepas Ramdžius 71-76, 78-79
Čkalovas 131

Dabkevičius Tadas 123
Dagys, žr.Tarbūnas Vincas 
Dagys Jonas 85, 91 
Dambrauskaitė Elena 179 
Damušis Adolfas 192, 193, 194, 196, 197,198
Danielius Jonas 76
Darčkus Petras 84
Daukantas S. 130
Daumantas, žr.Lukša Juozas
Daunys Stasys 193
Daunoras Vincas, sl.Kelmas 167
Deksnys Jonas, sl.Hektoras 165, 196, 197
Dėdė, žr.Išganaitis Juozas
Dėdė, žr.Novikas Vincas 
Dičpinigaitytė Damutė, sl.Laimutė 186 
Dikas, žr.Paliūtis Algimantas 
Dikensas Č. 102 
Diominas 97
Dirsė Antanas, sl.Klajūnas 118
Dirstytė Adelė 122 
Dobravolskis 74 
Dofas, sl.Treigys Motiejus 
Donelaitis 130 
Dovidonis 172 
Dovydėnas Liudas 127,149 
Dovydova 56
Drunga Zigmas, sl.Mykolas-Jonas, Šernas 159, 184
Dumbliauskas 41 
Dušanskis N. 172 
Dutkuvienė Juzefa 102 
Dūdienė Ona 51 
Dūmas, žr.Pranas Bastys 
Dziadas, žr.Gžimaila Leonas 
Dzūkas, žr.Baliukevičius L.
Džilas 32

Eidukevičius Juozas 183
Eglinskas Antanas, sl .Aidas 118 
Eglinskas Boleslovas, sl.Saulius 109,110 
Eglinskas Juozas, sl.Tauras 118 
Eretas Juozas 103

Falkovskis G.L. 132
Flenderis Petras 82, 83
Fridrichas, žr.Paliutis Ferdinandas
Frunze M. 130

Gabriūnas Pranas, Valunta 91
Gajauskas Balys 19 
Galvanauskas E. 133 
Garbaravičius Klemensas, sl.Ąžuolas 185
Garbuzaitė Aldona 85
Garbuzas Alfonsas 85,137
Garbužaitė 85
Garmus, sl. Pavasaris 167
Garšva Kazimieras 199
Gasiulytė Stefa 54, 55
Gavėda-Pypkė 62, 64
Gavėnas Vytautas, sl.Vampyras 157
Gečiauskas E. 199
Gedvilas M. 131, 145,146,152
Gegužis, žr.Popiera Kazimieras
Geisneris, sl.Kaizeris, MGB agentas 69, 70
Gelažnykas 88
Gelčys Jonas, sl.Perkūnas 183
Geležinis Vilkas, žr.Arlauskas Alfonsas 73
Gelžinis J. 131, 150
Genys, žr.Stravinskas Vitas 
Gervylius Petras 189, 191 
Giedrikas Stepas 98,100 
Gintaras, žr.Naujokas Jonas 
Gintautaitė Zoselė 123 
Ginutis, žr.Mučinskas Antanas 
Girdzijauskas Petras 187 
Gylienė Sofija 161 
Gylys Juozas, sl.Vėtra 186 
Gladkovo P. 145 
Gogolis N. 130 
Gojytė Marytė 54 
Golovanovas 191 
Gorbačiovas M. 197 
Gorlinskij N. 65 
Grafas, žr.Lelešius Justinas
Greičiūtė Salomėja 122
Greifenbergeris K. 133 
Grigaliūnas Albertas 84 
Grigaliūnas Povilas 84 
Griganavičiūtė Jadvyga 123 
Grigonis Antanas 112 
Grinius Kazys 128
Griumaltas Antanas, sl.Žaliamiškis 45, 46
Griunvaldas 130
Grubinskaitė Apolonija 85 
Grumšlys 97 
Gruodis Juozas 141 
Gudynas Motiejus 67 
Gujytė Matytė 120 
Guskovas-Gubaitis 136 
Gustaitis Leonas 179 
Gustaitytė Aksavera 53, 55 
Guzevičius A. 145
Gžimaila Leonas, sl.Dziadas 108, 110, 112,114

Hektoras, žr.Deksnys Jonas
Hitleris, žr.Bureika Adolfas

Indriliūnas Kostas 84
Indriliūnas Petras 84 
Indriliūnas M. 197 
Inokaitis Jonas 48 
Isiūnaitė Elena 123 
Išganaitis Juozas, sl.Dėdė 185 
Ivaškevičius Ipolitas, sl.Rickus 113

Jakelaitienė 75
Jakelaitis Stasys 75 
Jakelevičiūtė Aldona 44 
Jakštas Stasys, sl.Katinas 71, 73-79 
Jakštienė 77, 78 
Jakubėnas Vladas 84 
Jakubonienė 55 
Jakubonis 84 
Jalinskaitė Stanislava 102
Jalinskaitė Zita 102
Jalinskaitė-Kluonienė Janina 102 
Jalinskas Antanas 102,106 
Jalinskas Henrikas 102 
Jalinskas Petras 102 
Jalinskienė-Andriūnaitė Marijona 102 
Janavičius Jonas 84 
Jančionys 175
Jankauskas Sigitas, sl.Keleivis 70
Jankevičius Vladas 136 
Jankūnas 91 
Janonis J. 130, 132 
Janušauskai 42 
Januškevičius S. 181 
Jarambavičius Petras 48 
Jarcevas 69 
Jasinskas Juozas 84 
Jasinskas Kostas 83, 84 
Jasinskas Leonas 83 
Jasinskas Valierius 83 
Jaskelevičius 52 
Jatulis P. 151
Jaudzemas Albinas 93, 95
Jaudzemas Almyras 92 
Jaunutis, žr.Belickas Liudas 
Jaunutis, žr.Bučionis Viktoras 
Jazminas 186 
Jokūbauskas A. 118 
Jonaitis, žr.Venskus Vacys 
Jonynas 143 
Jonynas V.K. 137 
Jovaiša Alfonsas 114 
Juknevičius Balys 199 
Juknevičiūtė Stasė 56 
Juočys Kazimieras, sl.Šatas 183 
Juodelis P. 151 
Juodsnukis Vytautas 186 
Juonis Saulius 150 
Juozapavičius A. 130,131,132 
Juozėnas L. 170 
Jurkonis Bolius 42 
Jurkštas V.P. 151
Juškaitė Zosė 57
Juškauskas Pilypas 76

Kačerauskas Viktoras 128
Kadugys, žr.Treigys Juozas 
Kairiūkštis V. 135 
Kairys 184
Kairys, žr.Ališauskas Vincas
Kairytė Filomena 85, 89, 90 
Kaizeris, žr.Geisneris 
Kalanta Romas 197 
Kalašinskas 74 
Kalinauskas K. 130 
Kalnietis, žr.Bučionis Viktoras 
Karaliūnas, žr.Marčiulaitis Klemensas 
Kardas, žr.Stravinskas Juozas 
Kardas, žr. Valatka Jonas 
Karijotas, žr.Vitkauskas Viktoras 
Karnauskienė Elžbieta 91 
Karpačevas A. 145, 146, 152 
Karvelis P. 166
Kasparas K. 160,163,175,179,198,199
Katelė Juozas 141 
Katinas, žr.Jakštas Stasys 
Kaukas 130
Kavaliūnaitė Klementina 85
Kazlauskas Pranas 61, 64
Keleivis, žr.Baciuška Vladas
Keleivis, žr.Jankauskas Sigitas
Keicioris Pranas 109
Kelmas, žr.Daunoras Vincas
Kerpė, žr.Masilaitis Vladas
Keturka B. 114
Kęstutis 128, 130
Kiela Antanas 202, 203
Kielaitė Onutė 203
Kielaitė Verutė 203
Kietis, žr.Naujokas Pranas
Kinelytė Staselė 123
Kinertaitė Marija 108
Kinertas Bronius, sl.Arminas 112,114
Kirovas S.M. 131
Kižauskai 205
Kižauskas 204
Kižys Antanas 66, 68, 69
Kižys Pranas, sl.Žemčiūgas, Pranelis,Vilius 66, 69, 70
Klajūnas, žr.Banislauskas Albinas
Klajūnas, žr.Dirsė Antanas 
Klevas, žr.Belickas Julius 
Klevas, žr.Subačius Vaclovas 
Klimovas Kazimieras 142,143 
Kontrimaitė Birutė 85 
Kopeičikas 145 
Korobkov 119 
Kosinov 70
Kovas, žr.Taunys Leonas
Kovas Vincas, sl. Šarūnas, Kostas Puodžiūnas 71-74 
Krakauskaitė Irena 122 
Kraptavičiūtė Genė 56 
Kraujelis Gabrys 136 
Kregždė Kostas 84 
Krėvė-Mickevičius V 133 
Kriaučelienė 44 
Krikščiūnas Jonas 96 
Krikščiūnas Jurgis, sl.Rimvydas 165 
Kriukonytė Jadzė 51 
Krivickas B. 197 
Krivickas Jonas 96 
Krėvė V. 132 
Krušinskaitė Elena 77 
Krušinskaitė Justina 74, 77, 78 
Krušinskas Gediminas 77 
Krušinskas Jonas 77 
Krušinskas Kostas 71, 73 
Krušinskas Pijus, sl.Baravykas, Pijušas, Sakuotnugaris, Slapukas 71-72 
Krupavičius M. 166 
Krušinskienė Natalija 77 
Kubilavičiūtė Zosė 55 
Kučinskaitė Anelė 85 
Kučinskaitė Birutė 55 
Kučinskaitė Ona 85
Kučinskas 82
Kučinskas Antanas 84, 85
Kučinskas Jonas 82, 84
Kučinskas Jurgis 80
Kudirka Vincas 128,130
Kudūkis Alfredas 84, 85
Kudūkis Aloyzas 84
Kudūkytė Monika 85
Kukauskas J. 168,169, 197
Kulbytė Valė 55
Kuliavaitė 118
Kuliešius Juozas 105
Kuodis Petras, sl.Ragaišis 113,114
Kurtinys Kazimieras, sl.Ąžuolas 70
Kutkaitis Feliksas, sl.Žalgiris 185
Kuzmickas B. 126,149
Kuzmickas J. 126
Kuznecovas 75,76
Kuzovkovas 151
Kūmas(sl.) 190
Kvedaras Povilas 91

Ladiga Valierius 88, 89, 90
Ladigaitė Ona 85, 89
Laimutė, žr.Dičpinigaitytė Damutė
Lakickas Kęstutis 61
Lakštingala, žr.Pečiulaitis Povilas
Landsbergis V. 170
Lapenas Jonas 86
Latvėnas 87
Lazauskas 49, 50
Lazauskas Bolesius 48
Lebionka J. 199
Lelešius Justinas, sl.Grafas 157, 160, 161,174
Leninas 129,130 Lenskis 119
Leščinskas Jonas, sl.Skroblas 46
Libknechtas K. 130 
Liepa, žr.Ptakauskas Jurgis 
Liepa, žr.Semaška Jonas 
Liepa Petras 80, 85, 90
Liočys, žr.Riklickas Vytautas
Litas, žr.Staniškis Sergijus 
Liubartaitė Vanda 122 
Luobas, žr.Butkevičius Liudvikas 
Liutvinova Katerina 56 
Lozoraitienė 56 
Lukinskaitė Liudvina 85 
Lukoševičius Bronius 106,137 
Lukša Antanas 169,170,171,173,174, 204
Lukša Jurgis, sl.Piršlys 170-174
Lukša Juozas, sl.Skirmantas, Daumantas 67,160,164,165,164,166-174,177, 186,197
Lukša Simonas 171,171
Lukša Stasys 170, 171, 173 
Lukša Vincas 171, 174 
Lukšys P. 130, 131,132 
Lukšytė Marija 171 
Luobikis Mindaugas 6,13

Maceina A. 118
Mačernis V. 197 
Maironis 102,130,131 
Maiskis 205 
Majakovskis V. 130 
Makarevičius, sl.Žilvitis 178 
Mamontovas 182
Marčiulaitis Klemensas, sl.Karaliūnas 70
Marčiulaitis Kostas, sl.Slampa 69
Marksas K. 130
Markulis Juozas, sl.Erelis 165,174,185
Marusia 120
Masilaitis Vladas, sl.Kerpė 204
Masiliūnaitė Stasė 54 
Maskoliūnaitė Monika, sl.Vėtra 118, 122
Matuliauskaitė Stasė 56
Matulionis T. 197 
Matusevičius Juozas 125 
Matuzevičiūtė Birutė 123
Mažytis, žr.Pyplys Kazimieras
Maziliauskas Antanas, sl.Taifūnas 118, 121
Mekaitė-Visockienė Olga 205
Mickus M. 139,150 
Mieldažys Antanas 184 
Misiukaitė M. 118 
Misiukas Kostas 118 
Misiukas Vytautas, sl.Viesulas 118 
Misiūnaitė Bronė 119 
Miškas 45, 46 
Mitkus 75
Merkys, žr.Paulaitis Petras
Metelis, žr.Venskus Bronius 
Meselytė Jadvyga 120 
Meškinis Albertas 91 
Meškinis Bronius 84 
Mikelėnas Albertas 84 
Mikėnas A. 171
Milišiūnas Pranas, sl.Vytautas 91
Minkevičius Vytas, sl.Spyglys 69,70,168
Misiukas Kostas 123
Mitras Adolfas 84
Mizaras 50
Mizarienė 44
Mizarienė Marija 48,51
Mykolas-Jonas, žr.Drunga Z.
Modelinskas Valierius 84
Molotovas V. 132
Mozūra Antanas 81
Mučinskas Antanas, sl.Ginutis 108
Mulerauka Algirdas 118

Narbutaitė Leonora 85
Narkevičius Benediktas, sl.Algis 108, 109, 110,113,114
Natkevičius L. 143, 147,151
Naujokaitis M. 193
Naujokas Jonas, sl.Gintaras 186
Naujokas Pranas, sl.Kietis 166
Navickas Gediminas 161
Navickas Jonas, sl.Šernas 42,45,46,51
Navickas Juozas 83
Navickas Kazimieras 84
Navickas Vaclovas, sl.Auksutis 153-160
Neciunskas Zigmas 123
Noreika Jonas, sl. Vėtra 182
Nornovas V. 145,152
Novikas Vincas, sl.Dėdė 69, 70

Obolevičius 185
Olšauskaitė Zofija 156

Paberžis St. 45, 46
Pabilionytė Teklytė 123 
Pachomič 114 
Pakarklis 46 
Pakėnas 118 
Palaitienė Aksavera 53 
Paleckis J. 131,132 
Paliulis Alfonsas 87 
Paliulis Petras 87
Paliūtis Algimantas, sl.Dikas 41, 42
Paliūtis Ferdinandas, sl.Fridrichas 41, 42
Paliūnas J. sl.Rytas 167
Paluckaitė Genutė 122,123 
Palšis Emilis 84 
Palšis Jonas 80-84 
Papečkys 13, 14
Patriotas, MGB agentas, žr. Ūkas
Paulaitis Petras, sl.Aidas, Merkys 187, 188,189, 190,191 
Paulauskas 88 
Pavasaris, žr.Garmus 167 
Pavilonytė Stasė 98
Pečiulaitis Povilas, sl.Lakštingala 168, 169
Penkevičius Vytautas, sl.Povaras 113, 114
Perkūnas, žr.Gelčys Jonas
Petraitis P. 170 
Petrauskas K. 130 
Petrauskas Mikas 141
Petryla D. 128
Petronis Povilas 86 
Petrošius 50 
Petrušionis Petras 84 
Pijušas, žr.Krušinskas Pijus 
Pileckis Jonas, sl.Šarūnas 157 
Pilkauskaitė Eufrozina 85 
Pilkauskas Bronius 85 
Pilkauskas Kazys 85 
Pilkauskas Vladas 84 
Pilsuckis 156 
Piršlys, žr.Lukša Jurgis 
Pypkė, žr.Gavėda
Pyplys Kazimieras, sl.Audronis, Mažytis 165,175, 177,178,179 
Platerytė Janina 135 
Plechavičius P. 80,194,195 
Pochomičev 119
Pociūnas Petras, sl.Rimantas 110
Popiera Kazimieras, sl.Gegužis 70
Povaras, žr.Penkevičius Vytautas
Pozniakovas N. 131, 142, 143,151
Požėla K. 130, 133
Prapiestienė 44
Prapiestis Antanas 52
Prapiestis Ignas 51
Prapiestis Jonas 42
Prapiestis Kostas 42
Prapiestis Zigmas 42
Prapuolenis J. 196
Preikšą K. 134
Przezdzieckiai 140,141
Ptakauskas 41
Ptakauskas Jonas 50
Ptakauskas Jurgis, sl.Liepa 46, 50, 51, 52
Puodžiūnas Kostas, žr.Kovas Vincas
Pupeikis S. 149 
Pustila Jurgis 76 
Pušelė, žr.Senkutė Albina 
Pušinskaitė Petrutė, sl.Vilija 184 
Puškovas 131
Putvinskis V 132
Pūtaitė 85

Račkaitis Juopazas 202
Radvila V. 73 
Ragaišis, žr.Kuodis Petras 
Ragauskas 131 
Rajackas Leonas 179 
Ramanauskas A. 160,197 
Ramanauskas A., sl.Vanagas 167,168 
Ramunis, žr.Reklaitis Vladas 
Rasimavičiūtė Bronė 56 
Rastauskas Jonas 82, 84, 91 
Rastišauskaitė Rita 136 
Raščiupkin 119 
Rašimaitė Valė 85 
Rasimas Domas 81, 82, 85, 90 
Ratkevičienė Stefanija 92 
Ratkevičius Antanas 91 
Ratkevičius Juozas 91 
Ratkevičius Teodoras 91 
Raulynaičiai 175 
Raurinaičiai 175 
Reinys M. 197
Rėklaitis Vladas, sl.Ramunis 163
Rėksnys, žr.Styra Romas 
Riekus, žr.Ivaškevičius Ipolitas 
Riklickas Vytautas, sl.Liočys 113,114 
Rimantas, žr.Pociūnas Petras 
Rimdžius Stepas, žr.Čižeika Jonas 
Rimvydas, žr.Krikščiūnas Jurgis 
Rytas 160
Rytas, žr.Paliūnas J.
Rudžionis, sl.Čemberlenas 205
Ruseckas Klemensas 202

Sadauskas Alfonsas 42
Sadauskas Kostas 51 
Sadauskas Leonas 44 
Sadauskas Vladas 42 
Sadauskienė 53 
Sadeckas Petras 51
Sadeckienė Ona 53, 54
Saidokas, žr.Vitkauskas Viktoras 
Sakuotnugaris, žr.Krušinskas Pijus 
Saliute 56 
Samoška 91 
Samsonaitė Birutė 123 
Samulionaitė Valerija 85 
Samuolis Justinas 73 
Samuolis Juozas, sl.Strazdas 185 
Saugavičius Vacys 114 
Saugūnas, žr.Šiupienius Antanas 
Savickas, sl.Strazdas 46 
Savickas Jonas, sl.Žvirblis 46 
Savickas Petras 86 
Savickas Pranas 87 
Savickas Vladas 86, 87 
Semaška Alvydas 182 
Semaška Jonas, sl.Liepa 179,180,181, 182
Sendžiukienė 56
Senis, žr.Venskus Alfonsas 
Senavaitis Vincas, sl.Žaliavelnis 183 
Senkutė Albina, sl.Pušelė 177 
Sidzikauskas V 166 
Simaška Edvardas 105,116 
Simonavičius Jonas 84 
Skirmantas, žr.Lukša Juozas 
Skrinska 74 
Skučaitė Janutė 67 
Skroblas, žr.Leščinskas Jonas 
Slampa, žr.Marčiulaitis Kostas 
Slapšinskas Vytautas 200 
Slapukas, žr.Krušinskas Pijus 
Smalkinas T. 145 
Smauglys, žr.Bražinskas Vincas 
Smetona Antanas 103, 116,128,131 
Smetonaitė Irena 116 
Smidras 205
Sniečkus A. 131, 146, 152
Sokolovas 69 
Soloveičikas A.S. 132 
Solženycinas A. 25
Spyglys, žr.Minkevičius Vytas
Stalinas 21, 22, 26, 27, 30, 37, 56, 78, 129,132,133
Staniškis Sergijus, sl.Litas 167,168
Staneika V. 196 
Stankevičius Matas 75 
Staškevičius 168 
Staugaitis J. 202 
Stepas, žr.Čižeika Jonas 
Steponavičius 120 
Styra Petras 97
Styra Romas, sl.Rėksnys 97-101
Stonkus J. 147 
Stravinskas Bronius 42 
Stravinskas Juozas, sl.Žiedas, Kardas 182-186
Stravinskas Vitas, sl.Genys 46
Stravinskienė Konstancija 186 
Strazdas, žr.Samuolis Juozas 
Strazdas, žr.Savickas 
Strimaitytė Rūta 162 
Striška Česlovas 83, 84 
Striška Jonas 88 
Striškaitė Ona 85 
Strumskis Kzaveras 141 
Studentas 186 
Subačienė Anelė 50 
Subačius Petras 42 
Subačius Vaclovas, sl.Klevas 50 
Suslovas M.A. 151 
Sviderskis 93

Šalčius Antanas, sl.Švedas 69
Šalkauskis S. 118 
Šarūnas, žr.Kovas Vincas 
Šarūnas, žr.Pileckis Jonas 
Šarūnas, žr.Šimkonis 
Šatas 100,119 
Šatas, žr.Juočys Kazimieras 
Šatas Benjaminas 84 
Šatas Bronius 84 
Ščerbakovas 152
Šeinas 141, 142
Šeinauskas Alfonsas 100
Šernas, žr.Drunga Zigmas
Šernas, žr.Navickas Jonas
Šeštakauskas Petras 137
Šiaurys 183
Šilas P. 196
Šimanskis E. 170
Šimanskytė Eugenija 123
Šimkienė 55
Šimkonis, sl.Šarūnas 42
Šimulionis, žr.Vasiliauskas Petras
Šiulienius Antanas, sl.Saugūnas 185
Šlekys Jokūbas 83, 87
Šlekys Petras 84
Šlėgeris 96
Šlivinskas Juozas 171
Špokas 186
Šturmas, žr.Treigys Kostas
Šukys Pranas 48 
Šupikovas Danijilas 134 
Švarplaitis A. 193 
Švedas, žr.Šalčius Antanas 
Švogeris, žr.Žižminskas Kazys

Tallat-Kelpša Juozas 141
Tamašauskas 202 
Tarbūnas Vincas, sl.Dagys 204 
Taunys Leonas, sl.Kovas 184 
Tauras, žr.Eglinskas Juozas 
Tauterys Norbertas 98 
Telksnys S. 123 
Teresius A. 170 
Tigras, žr.Vaikšnoras Kostas 
Timošenko S. 132 
Tyzenhauzas 140, 141 
Tyzenhauzas Antanas 141 
Trečiokaitė I. 134, 150 
Trečiokas B. 136 
Treigienė Petronė 41 
Treigys Aleksandras 41 
Treigys Bolius 51
Treigys Juozas, sl.Kadugys 41, 43, 46, 51
Treigys Motiejus, sl.Dofas 41,43,49,50
Treigys Kostas, sl.Šturmas 41,43,45,46, 52
Treigys Stasys 44
Treigytė Albina 41, 43 
Trimakas A. 143, 151 
Trimitas, žr.Baltušis Jonas 
Trinkūnaitė Verutė 122 
Tučas Kazys 96 
Tuloba 165 
Tuomas Povilas 84 
Turauskas E. 143, 151 
Turicas 131 
Tutliai 175 
Tutlienė Marija 171

Ulevičius Bonifacas 6,13, 61,153,175, 179
Uoslys 48
Uoslys Juozas 48
Urbaitienė Eugenija 202
Urbonavičius Kazys, sl.Žaibas 183
Urbšys J. 143, 151
Užubalis Aloyzas 83

Ūkas, sl.Patriotas, MGB agentas 69,70

Vaičjurgis J. 193
Vaičius Antanas 203 
Vaidila, žr.Žižminskas Kazys 
Vaikšnoras Alfonsas 46 
Vaikšnoras Kostas, sl.Tigras 45, 46 
Vailionis Liudas 42 
Vaišnoras Juozas 48 
Vaitkevičius V. 66
Vaitelis Danielius, sl.Briedis 108, 109, 112
Valainis Alfonsas 95
Valainis Jonas 95, 96 
Valainis Julius 95, 96 
Valančius M. 130,131
Valančiūtė Liucija 54,55
Valatka Jonas, sl.Kardas 61, 62, 63, 64
Valentaitė Marija 171
Valentėlis Alfonsas, sl. Bankininkas
Vailokaitis 98-100
Valikonytė Joana 118
Valiukonis Jonas 136
Valiulytė Valė 85
Valiušaitis 188
Valunta, žr.Gabriūnas Pranas
Vampyras, žr.Gavėnas Vytautas 
Vanagas(sl.) 44 
Vanagas, žr.Ramanauskas A.
Varekojis Povilas 84
Varekojytė Klementina 85
Varkala Algirdas, sl.Žaliukas 183
Varžinskas Petras 91
Vasiliauskaitė Elena 108
Vasiliauskas Petras, sl.Šimulionis 106
Vasinauskas Petras 91
Vasinauskas Povilas 91
Vaščila Antanas, sl.Vilkas 41
Vaščila Kazys 51
Vedlūga 85
Venclova A. 150
Vengrienė Jane 55
Venskienė Stasė 113
Venskus Alfonsas, sl.Senis 106
Venskus Bronius, sl.Metelis 106
Venskus Jonas 105,106
Venskus Stasys, sl.Biržys 106,114
Venskus Vacys, sl.Jonaitis 106,113,114
Vepštaitė Marytė 56
Verkelis Antanas 86
Veršnickas Antanas 205
Vetrovas 184, 185
Vėtra, žr.Gylys Juozas
Vėtra, žr.Noreika Jonas
Vėtra, žr.Maskoliūnaitė Monika
Viesulas, žr.Misiukas Vytautas
Vilhelmas, sl.Vilius 186
Vileišis P. 130
Vilija, žr.Pušinskaitė Petrutė Vilius, žr.Vilhelmas 
Vilkaitė-Lukšienė Ona 171,172,175 
Vilkas B. 66
Vilkas, žr. Vosylius Antanas
Viršulis P. 66
Vitkauskas V. 132
Vitkauskas Vidmantas 192
Vitkauskas Viktoras, sl.Saidokas, Karijotas 166
Vitkus J. 197
Vytautas, žr.Žemaitis Jonas
Vyšinskis A. 148 
Vyšniauskaitė Bronė 123 
Vyšniauskas M. 77 
Vytautas 128, 131 
Vytautas, žr.Milišiūnas Pranas 
Vorošilovas K. 132 
Vosylius Antanas, sl.Vilkas 185 
Vosylius M. 185 
Vrublevskiai 144

Zabiela Karolis 136
Zabitis-Nezabitauskas Adolfas 126, 137,142, 149,150, 151
Zimanas Genrikas 132
Zizas R. 199
Zubovas V. 137

Žaibas, žr.Urbonavičius Kazys
Žaliukas, žr.Varkala Algirdas
Žaliamiškis, žr.Griumaltas Antanas
Žaliavelnis, žr.Senavaitis Vincas 
Žalgiris, žr.Kutkaitis Feliksas 
Žekys Stasys 85
Žemčiūgas, Pranelis, Vilius, žr.Kižys Pranas
Žemaitis Jonas, sl.Vytautas 167, 174, 197
Žemaitytė Aldona 53
Žemaitytė Birutė 53 
Žemaitė J. 132 
Žiedas, žr.Stravinskas Juozas 
Žilinskienė Elena 161 
Žilinskas Bronius 86, 87 
Žilinskas Edvardas 99 
Žilvinas 61, 62 
Žilvitis, žr.Makarevičius 
Žižinskaitė Janina 124 
Žižinskaitė Liuda 110, 124 
Žižys Stasys 118
Žižminskas Kazys, sl.Vaidila, Švogeris 106,110,114
Žlioba Petras, sl.Baravykas 113
Žmogus, žr.Baciuška Vladas 
Žukauskas Leonas 83 
Žukauskas A. 140, 151 
Žukauskas S. 130,132 
Žvejys, žr.Antanas Baltūsis 
Žvirblis, žr.Savickas Jonas 
Žvygaitis Adolis 204