ŽALIOSIOS RINKTINĖS ARCHYVO DOKUMENTAI

VAKARŲ LIETUVA

Vienas įdomiausių, o kartu ir sudėtingiausių pažinimui Lietuvos partizanų junginių yra Žalioji rinktinė. Skirtingu metu ja buvo vadinami skirtingi daliniai. 1945 m. šiuo vardu veikė atskiri kpt.Izidoriaus Pucevičiaus-Radvilos ir LLA vadų Stasio Girdžiūno-Gegužio bei Antano Šilo-Kovo organizuoti daliniai Panevėžio aps. miškuose, 1945 m. vasarą-1946 m. pradžioje - bendras junginys ltn. Vlado Jazoko- Petraičio vadovybėje, vėliau dvi atskiros rinktinės Prisikėlimo ir Algimanto bei Vyčio apygardose.

Pats dalinio pavadinimas irgi turėjo dvejopą reikšme: jeigu šiaurės rytų panevėžiečių partizanai, vadindami rinktine Žaliosios vardu, turėjo galvoje Žaliąją Girią (miško masyvo pavadinimą), tai I.Pueevičiaus sugalvotas pavadinimas buvo bendresnis, kilęs iš "žaliojo" (partizanų) sąjūdžio vardo.

Dalis Žaliosios rinktinės archyvo yra išsaugota, išlikęs ir vienas iš reikšmingesnių partizanų istorikų darbų-Visvaldo (Stasio Kulio) "LLKS Žaliosios Rinktinės istorija 1944-1951". Ji ir keliolika kitų dokumentų jau buvo skelbti mūsų žurnale, kartu aptariant visą Žaliosios archyvinių dokumentų kompleksą1. Šiame tome, spausdindami Balio Juknevičiaus prisiminimus bei liudijimus apie rinktinės pietvakarių dalies partizanus bei jų likimus, manėme būtina pristatyti ir keletą neskelbtų dokumentų iš rinktinės archyvo. Vietoje įžangos - keli svarbesni faktai apie Žaliosios rinktinės organizavimosi pradžią bei struktūrinius pertvarkymus, užpildantys "baltą dėme" Visvaldo istorijoje.

ŽALIOJI RINKTINĖ IR PANEVĖŽIO PARTIZANŲ ŠTABAS

Žaliosios rinktinės organizavimo pradžia yra glaudžiai susijusi su LLA veikla dar vokiečių okupacijos metais. Struktūrinis šios organizacijos sutvarkymas padalijo didelę Panevėžio aps. į dvi dalis: mažesnioji -vakarų -priklausė Radviliškio apylinkei (veikusiai apskrities organizacijos teisėmis) ir įėjusiai į Šiaulių apygardos sudėtį, o likusi teritorija - Panevėžio LLA apygardai.

Radviliškio apylinkės vadas ltn.Adolfas Eidimtas-Papunis, Žybartas vėliau iškilo į apygardos ir LLA vadus, fronto slinkimas ir antroji rusų okupacija įnešė savi) pataisų organizacinės struktūros raidoje. Jau 1945 m. sausio pradžioje, atgaivinant Šiaulių apygardos veiklą, 6-os Stumbro rinktinės (Radviliškio) VS vadu-organizatoriumi buvo paskirtas psk. Juozas Šereiva-Arvydas, agitacijos ir propagandos skyriaus vadovybė buvo pavesta klierikui Židoniui2. Štabo ūkio skyriaus viršininku, Vanagų rėmimo komiteto organizatoriumi, o tuo pačiu ir OS vadu buvo paskirtas felčeris Pilipavičius-Audrūnas3. Genadijui Michnevičiui-Nemurai buvo pavesta sukurti Radviliškyje (stambiame geležinkelio mazge) žvalgybos tinklą4.

Rinktinė turėjo apimti Radviliškio, Šeduvos, Baisogalos, Šiaulėnų ir Stačiūnų vls., patogioje trijų apskričių sandūroje5. Vasario mėn. J.Šereiva-Arvydas Šeduvos vls. LLA vadui Įsakė užmegzti ryšius su sausio pa-baigoje-vasario mėn. permestais desantininkais ir partizanais, galbūt kpt.I.Pucevičiumi6. Pastarasis buvo LNP narys ir kitos rezistencinės pakraipos atstovas, tačiau patikimų liudijimų apie organizacinį bloką šiuo etapu dar nesurasta.

Balandžio 8 d. rinktinėje rotatoriumi buvo išspaudinta 200 cgz. apygardos laikraščio "Nežinomas kareivis"7. Bet jau sekančią dieną Radviliškyje buvo suimtas J.Šereiva-Arvydas (žuvo, bandydamas ištrūkti) ir kiti štabo nariai5.

Neaišku kada ir į kurią pusę LLA pavyko "išsiveržti" už Radviliškio miesto rėmų, bet jau 1944 m. pabaigoje-1945 m. pradžioje Smilgių, Rozalimo, Pakruojo-Klovainių, Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos vls. Bedugnės, Radvilonių ir Liaudiškių miškuose formavosi nemaži partizanų būriai. 1945 m. pavasarį smulkiomis grandimis po 2-3 vyrus vaikščioję partizanai ėmė telktis į didesnius būrius po 15-20 vyrų: Sinkonių-Smilgių iš 18, Vanago apie Raginėmis Šeduvos vls., Vabalių Baisogalos vls., Simaniškių Rozalimo vls., Kovo arba Baisogalos-Smilgių, Antano Augustinaičio-Skirmanto Mažuolių miške ir kt.9

Vienas stipriausių buvo "skrajojantis" šeduviečių dalinys (apie 20 partizanų), vadovaujamas šio krašto partizanų organizatoriaus kpt.I.Pucevičiaus10.1945 m. kovo pabaigoje Liaudiškių miške (Radviliškio-Šeduvos vls. ) vykusiame apylinkės partizanų kovos dalinių atstovų suėjime oficialiai buvo įsteigta Žalioji rinktinė, paskelbti drausmės ir tvarkos nuostatai, sudarytas rinktinės štabas su šiais skyriais: rikiuotės (viršininkas ltn.Gcnys-Patrimpas/sl./), informaciniu (Vytautas Vaitiekūnas-Šalna-Marijošius), organizaciniu (ltn.Rušplaukis-Perkūnas) ir sanitarijos; į štabą įėjo rinktinės adjutantas Algirdas Žitkus-Balsys bei visi kovos skyrių vadai11.

Nors dokumentų apie šį sąskrydį nėra išlikę, tačiau iš įvairių nuotrupų galima teigti, kad Žalioji rinktinė buvo organizuota vadovaujantis vieningo partizanų sąjūdžio idėja. I.Pucevičius-Radvila iškėlė sau ir kitiems pagrindinį uždavinį - užmegzti ryšius su visais partizanų būriais, nepaisant jų organizacinės priklausomybės12. Tuo pat metu jis išlaikė ryšius su aukštesniuoju LLA štabu (Vilniuje, Kaune ar Šiauliuose - tiksliai nežinoma), bet nebuvo pavaldus ir iš gaunamos korespondencijos atsirinkdavo tik tai, ką manė verta dėmesio ar kas atitiko bendrus tikslus 13.

Organizacinis darbas vyko kpt.I.Pucevičiui-Radvilai ieškant ryšių su kaimyniniais partizanų daliniais: gegužės mėn. buvo užmegztas ryšys su Baisogalos būriu, vadovaujamu j.ltn.Švilpos, numatytos ir tolimesnio ryšio su Kėdainių aps. partizanais palaikymo galimybės". Suformavus rinktinę ir sudarius veiklią vadovybę, paspartėjo Radviliškio, Šeduvos ir Rozalimo vls. partizanų vienijimo eiga. 1945 m. gegužės mėn. Žalioji rinktinė turėjo virš 100 (kitais duomenimis iki 80) partizanų miško stovykloje15.

Nuo 1945 m. birželio vidurio Pucevičiaus Žalioji rinktinė stovėjo veikiančiu daliniu Mažuolių ir Liaudiškių miškuose, Panevėžio-Kėdainių aps. riboje. Štabas ir apie 35 partizanai laikėsi Mažuolių miške, o Liaudiškių miške - antrasis ešelonas (turtas, gurguolė ir 25-30 partizanų)16. Partizanai turėjo 4 rašomąsias mašinėles, radioimtuvą, kas dešimt dienų leido "Tarptautinių įvykių apžvalgą", kurią redagavo pats I.Pucevičius-Radvila17.

Rinktinė buvo padalinta į du veikiančius būrius, turinčius po 3 kovos skyrius, ir ūkio būrį18.1945 m. rugpjūčio viduryje, nepavykus susijungti su Kėdainių partizanais, siekiant suaktyvinti veiklą ir pagerinti aprūpinimą bei išgyvenimo sąlygas, Žalioji rinktinė buvo išskirstyta į tris būrius: Pilėnų (vadas psk.Vytautas Merkelis-Maželis-Aras), 25-asis (vadas psk.Justinas Plungė(?)-Vanagas) ir Žaliosios rinktinės branduolio (vadas vršl.Vladas Kazlauskas(ar Stankus)-Šlėga)l9. Pastarasis buvo perdislokuotas Į Pušaloto miškus.

Šis perdislokavimas buvo susijęs su pokyčiais bendroje partizanų sąjūdžio organizacinėje veikloje. 1945 m. vasarą organizacinis 3-iosios Šiaurės LLA apygardos darbas pasiekė visuotinės partizanų organizacijos kūrimo lygmenį. Rugpjūčio 10-11 d. atskirai veikusios Žaliosios rinktinės vadas kpt.I.Pucevičius-Radvila susitiko su Panevėžio partizanų štabo vadu ltn.S.Girdžiūnu-Gegužiu20. Susitikimo metu buvo susitarta dėl bendrų veiksmų, Žaliosios rinktinės įsijungimo į apygardos sudėtį ir dėl bendros organizacinės inspekcijos visoje Panevėžio apskrityje21. Kadangi S.Girdžiūnas buvo sužeistas, inspektuoti turėjo kpt.I.Pucevičius-Radvila ir ltn.V.Jazokas-Petraitis su partizanų apsaugos būriu22. įvertinant kpt. I.Pucevičiaus nuomonę bendros partizanų organizacijos reikalu bei tuometinę LLA organizacinę būklę, galima tvirtai teigti, kad buvo numatomas naujo tipo, vieningos, apygardos lygio partizanų organizacijos sukūrimas.

Deja, rugpjūčio 26 d. išvykstant į kelionę, Rozalimo vls. į rusų slėpynės pasalą pateko ir žuvo kpt.I.Pucevičius-Radvila; jį lydėjęs rinktinės štabo informacijos skyriaus viršininkas V.Vaitiekūnas-Šalna pabėgo į Kauną22. Po 10-12 dienų partizanai ėmė skirstytis smulkiomis grupėmis, kol rugsėjo mėn. vadovybės tiesiogiai neperėmė apygardos vado pavaduotojas ltn.V.Jazokas-Petraitis. Jis ėmė energingai atstatinėti pairusią tvarką ir rinkti išsisklaidžiusius partizanus, kurie, iš savo pusės, patvirtino norą veikli apygardoje24. Pilėnų būrio vadu būvi) paskirtas Sakalas(sl). 25-ojo - desantininkas Vytautas Česnakavičius-Valas ir Žaliosios rinktinės branduolio - Petras Masilaitis-Virpša25.

1945 m. antroje pusėje kuriamos Panevėžio apygardos bei Žaliosios rinktinės teritorija apėmė Panevėžio aps. Viešintų, Šimonių, Kupiškio, Panevėžio, Pumpėnų, Pušaloto, Raguvos, Rozalimo, Smilgių, Subačiaus ir Šeduvos vls. Vienas esminių organizacinio darbo sunkumų buvo geopolitinė padėtis: Panevėžys kaip stambus miestas ir okupantų atsparos mazgas skaldė didžiausios Lietuvos apskrities teritoriją į kelis rajonus, kur galėjo veikti visiškai savarankiški organizaciniai centrai. Todėl orientacija į Panevėžio aps. kaip į visumą darė neefektyvų partizanų junginių administravimo darbą. Ne mažiau problemų kėlė karininkų kadrai: jeigu panevėžiečiai turėjo gausius partizanų būrius, tai karininkų tebuvo tik keliolika.

Padėtį komplikavo ir 1945 m. pavasari nutrūkęs ryšys su LLA vadovybe, užkrovęs dar didesne atsakomybę vietos organizatoriams. Tiesa, 1945 m. liepos mėn. vienos kuopos vadas Adolfas Bagdonas-Beržas Bajoriškėlių km. susitiko su dviem Kauno pogrindžio atstovais, prisistačiusiais "nuo LLA centro"26. Tačiau nei S.Girdžiūnas-Gegužis, nei V.Jazokas-Petraitis, iš žvalgybos žinoję apie tikrąją pogrindžio padėtį Kaune, nerodė jokio noro palaikyti šiuos ryšius, nors ir nedraudė jų kuopos vadui27. Vietoje to, Pušaloto vis. Skaistgirių k. ryšių punkte pas Klikūnus, V.Jazokas-Petraitis birželio pabaigoje-liepos pradžioje užmezgė ryšius su Kotryna Ramanauskaite-Snaige, pakaimėje veikusio Stasio Jakšto-Katino ryšininke, ,ir paprašė jos surasti tikrąjį LLA centrą Kaune28.

LLA Panevėžio partizanų štabas praktiškai veikė vienu metu kaip apygardinis, apskrities ir Žaliosios rinktinės, vadovaudamas gana atskiroms vakarų bei rytų partizanų grupėms. Be partizanų, štabui priklausė stipri Baltosios Lelijos pogrindžio organizacija. Rugsėjo 6 d. žuvus ltn.S.Girdžiūnui-Gegužiui, tolesnę organizacinę veiklą tęsė ltn.V.Jazokas-Petraitis. Rugsėjo 16 d. jis surengė (spėjama Šimonių vls.) Panevėžio aps. dvylikos vadų (A.Bagdono-Beržo, Rukuižos-Lampeo ir kt.) pasitarimą, kuriame Petraitis buvo oficialiai išrinktas LLA Panevėžio (3 Šiaurės LLA apygardos) štabo vadu25. Vadas sutelkė apie 80 partizanų iš visų būrių į veikiantį dalinį, norėdamas atlikti inspekcinį bei ginklui paieškos reidą į Anykščių vls., tačiau po poros dienų besitelkiančius partizanus išblaškė rusų kariuomenės siautimas30.

Spalio 11d. K.Ramanauskaitė-Snaigė Petraičiui atvežė ilgai lauktą centrinio LLA štabo nario Tauro(sl.) laišką31. Padėtis Suvalkijoje, Tauro apygardos organizavimasis, LLA vadovybės suaktyvėjimas - visa tai skatino veikti ir ltn. V.Jazoką-Petraitį, talentingą karininką, tarp savų vadintą net premjeru, jei negrįž S.Raštikis32. 1945 m. pabaigoje-1946 m. pradžioje V.Jazokas-Petraitis su 4-5 partizanų apsauga pasiekė Troškūnų vls. Gerkiškių mišką, kur susitiko su uteniškiais partizanais, jau priklausiusiais Vytauto apygardai33. Iš kai kurių užuominų galima spėti, kad A.Slučkos-Šarūno vadovaujama rinktinė sutiko prisijungti prie panevėžiečių, Šventoji tapo skiriamoji riba nuo Vytauto apygardos, tačiau neaišku ar šiuo,

□ Pirmoje eilėje guli: Vincas Jonaitis-Dobilas, Petras Masilaitis-Virpša. Antroje eilėje: Petras Mečionis-Lapas, Leonas Gylys-Agnieška, Vladas Jurgaitis-Dagilis (sėdi), Janina Kižauskaitė-Nijolė, Vincas Tarbūnas-Dagys

□ Aleksandras Šliurpa-Marytė, Gruodis.

G. 191 8 m. Aukštelkų k., Radviliškio vls. Dirbo Radvilonių girininkijos girininku. Nuo 1945 m. Žaliosios rinktinės partizanų gretose. Dirbo štabe, tvaike archyvą, platino partizanų leidinius. Žuvo 1949 m. kovo mėn. Stačiūnų apylinkėje, Kutaičių k., patekęs į pasalą.

susitarimu funkcionaliai buvo suvienytos naujoji Algimanto (Kauno) ir Panevėžio LLA. 1946 m. sausio 8 d. LLA centrinio ir Algimanto apygardinio štabo adjutanto Tauro(sL) laiškas, rastas pas žuvusį Petraitį, praneša, kad centrinis štabas veikia, yra organizacijos stadijoje, nors daug neteko dėl areštų34.

1946 m. vasario 21 d. ryšininkė K.Ramanauskaitė-Snaigė į Spirakių k. atvežė dar du svarbius paketus iš Vilniaus, tačiau sužinojo, kad vasario 13 d. karinės operacijos metu žuvo ltn.V.Jazokas-Petraitis, o kartu su juo žuvo ar suimti dar 8 štabo bei apsaugos būrio partizanai35. Vadovavimą junginiui perėmė Petraičio pavaduotojas Fricas(sl.)36. Centralizacinė veikla praktiškai baigėsi, nes nebeliko kam vadovauti, o kovo 10 d. agento išduoti Spirakių k. Kulbio namuose buvo suimta pagrindinė ryšininkė su centru K.Ramanauskaitė-Snaigė ir žuvo su ja atėjęs susitikti būrio vadas Rapolas(sl.) bei 3 partizanai37. Nuo šiol apygardos organizavimo centrai nusikėlė į jos pakraščius.

1946    m. vasario 13 d. žuvus rinktinės vadui ir Pilėnų būrio vadui Sakaluos!.), Žaliosios rinktinės centrinė vadovybė nebuvo atkurta38. Laikinai eiti rinktinės vado pareigas, nesant aukštesnio laipsnio karininkų, pradėjo psk.Juozas Skačkauskas-Strausas, buvęs rinktinės ypatingojo būrio vadas39. Jo vadovimas apsiribojo ryšio palaikymu tarp atskirų partizanų dalinėlių, į kuriuos skaidėsi rinktinė, kad užtikrintų didesnį judrumą ir geresnį prisitaikymą prie vietos sąlygų. Vasario pabaigoje buvo išformuotas Pilėnų būrys, viena jo dalis prijungta prie 25-ojo būrio, kita prie Žaliosios rinktinės branduolio, ir šie du būriai toliau veikė bendradarbiaudami tarpusavyje pakankamai savarankiškai. Veiklos suaktyvėjimą ir organizacinę veiklą (nors ir neatkuriant rinktinės) rodė tai, kad 1946 m. pavasarį per abu būrius partizanų skaičius siekė virš 130 vyrų40.

1947    m. pavasarį 25-asis būrys užmezgė ryšius su Jungtinės Kęstučio apygardos vadovybe, su kuria keitėsi žiniomis, gavo sąjūdžio statutus ir kitus bendruosius dokumentus41. Jos pasiūlymu rinktinės būriai 1947 m. įsijungė į apygardas: branduolio būrys prie naujai įsteigtos Prisikėlimo, o 25-asis - prie Algimanto. Abiems būriams buvo paliktos rinktinės teisės ir tas pat pavadinimas.

Žaliosios rinktinės, veikusios Rozalimo, Šeduvos, Radviliškio, Baisogalos vls., vadu paskirtas PMasilaitis-Giria (Virpša) (J.Skačkauskas-Strausas tuo metu jau buvo žuvęs), kitos rinktinės - Vytautas Česnakavičius-Daujotas (Valas). Rinktinės buvo suskirstytos i rajonus, suformuoti štabai.

1991 m. pavasarį Aukštelkų k. surastoje Žaliosios rinktinės archyvo dalyje, išlikę dokumentai daugiausia iš 1948 m. Girios vadovaujamos rinktinės gyvenimo, nors yra ankstesnių (1946-1947 m. Strauso vadovavimo periodo) ir vėlyvesnių (bendrų LLKS raštų bei spaudos). Kai kurie dokumentai susiję ir su Daujoto vadovaujamos rinktinės veikla.

Didžiąją archyvo dalį surinko ir sutvarkė Leonas Gylys-Agnieška, Žagrė, kuriam 1947-1948 m. teko pagrindinis štabinio bei leidybinio darbo krūvis. Skelbiami dokumentai atspindi vieną svarbiausių partizaninės kasdienybės pusių - ryšius, jų nustatymo ir palaikymo, žvalgybos žinių problemas. Keletas dokumentų - įspėjimai ir kt. rašteliai okupantų pareigūnams atskeidžia vieną iš specifinių kovos formų - moralinį spaudimą ir įtikinėjimą, siekiant sustabdyti Lietuvos sovietizaciją ir naikinimą.

Kęstutis Kasparas

1   Lietuvos Žalioji rinktinė//Laisvės kovų archyvas. T.8. K.1993. P.3-53.

2   LYA. F.Bb. B. 15742/3: Eidimtas Adolfas, Boleslovo ir kt. (viso 8 žmonės). 1945.01.6-1945.09.27. T. 1. P. 78,170; Ten pat. T.2. L.104.

3   Ten pat. T.l. P.78; Ten pat. T.2. P.99.

4Ten pat. T.L P.170-171.

5   Ten pat. P.78.

6   Ten pat. P.240.

7   Ten pat. T.2. P. 121.

sTen pat. F.3. B.56/2: Ataskaitiniai pranešimai SSRS MGB apie darbo rezultatus, kovojant su nacionaliniu pogrindžiu ir ginkluotais partizanų būriais. T.l: 1945 01 1-1945 07 1. L.85.

9Ten pat. F.8. B.27/2: Tardymo skyrius. Piliečių, kaltinamų antisovie-tine veikla, tardymo protokolų nuorašai. 1965 02 12-1965 03 23. L.239.

10   Ten pat. F.Bb. B.39199/3: Kuročka Vladas, Stasio, g.1923 Kaune, Jasinevičius Jonas, Jono, g.1918 Kėdainių aps. 1945 08 7-1946 01 25. L. 14; TRMA. Biblioteka: Vaitiekūnas-Šalna-Marijošius V. Mano prisiminimai apie Žaliosios Rinktinės kapitonų Izidorių Poccvičių. 1990 ruduo. Į Laisvę fondas. P.2.

11   Ten pat. P.3-4; Lietuvos Žalioji rinktinė. P.32.

12   LYA. F.Bb. B.39199/3. L.15.

13   Ten pat.

14   Partizano Ryto prisiminimai: Partizano keliu. (K.1990). P.17.

15   Lietuvos /alioji rinktinė. P.32.

16   LYA. F.Bb. B39199/3. L.14.

17   Ten pat; Hitleriniai parašiutininkai. V.1966. P.156.

18   LYA. F.Bb. B.39199/3. L.14.

19   Lietuvos Žalioji rinktinė. P.32.

20   Hitleriniai parašiutininkai. P.155.

21   Ten pat. P.145,155.

22   Ten pat. P.155.

23   Ten pat; Šimėnas A. Vilties ir gėlos ūkanose. Panevėžys 1993. P.34.

24   Hitleriniai parašiutininkai. P.155-156; Lietuvos Žalioji rinktinė. P.32.

25   Ten pat.

26   LYA. F.Bb. B.P18718LI: Bagdonas Adolfas, Jono ir kili (viso 6žmonės). 1945 10 6-1946 02 19. L.32.

27   Ten pat.

28   Ten pat. F.3. B.36/10: Tauro apygardos partizanų veiklos tyrimo dokumentai (spec.pranešimai, ataskaitos, pažymos, partizanų dokumentai). T.l: 1945 11 30-1946 12 27. L.35.

29   Ten pat. L.36; Ten pat. F.Bb. B.P18718LI. L.19; Ten pat. F.6. B.2/ 18;Informacija partiniams organams apie rinkimus į SSRS AT, gyventojų nuotaikas. 1945 01 5-1945 12 30. L.299.

30   Ten pat; Ten pat. F.Bb. B.P18718LI. L.19.

31Ten pat. F3. B.36/10. L.35.

32Ten pat. L.33,36.

33   Ten pat. F.Bb. B.F16619LI:Ališauskas Juozas, Jono ir kiti. 1946 07 19-1946 12 21. L.28.

34   Ten pat. F.3. B.36/10. L.32.

35   Ten pat. L.32,34.

36   Ten pat. L.34.

37   Ten pat. L.33,37.

38   Lietuvos Žalioji rinktinė.P.32.

39   Ten pat. P.7.

40   Ten pat. P.32.

 

DOKUMENTAI*

1. Perspėjimas Šeduvos vls. vykdomojo komiteto pirmininkui. 1946 m.

(...)**

Šeduvos valsčiaus vykdomojo k-to Pirmininkui ponui Kliorei

Didžiai gerbiamas ponas Kliore, neleiski savyje užgęsti prosenelių dva-Kalba netaisyta, išskyrus kai kurias gramatines klaidas.

siai, neleisk, kad žiaurusis okupantas pasityčiotų iš mūsų Tautos jausmų, neleisk, kad jis drauge pasityčiotų ir iš lietuvių, kurie eina kad ir palankiu jam keliu. Tikėk manim - būsi jam nebenaudingas, pasityčios ir iš Tavęs, ponas Kliore.

Kovokime, ponas Kliore, bendromis jėgomis prieš okupantus. Ištieskime vieni kitiems rankas. Palaidokime vieni kitiems neapykantą. Suburkime jėgas, kovai prieš okupantus.

Praeityje, Tamstos kaipo vykdomojo k-to pirmininko darbai, nebuvo per daug žalingi. Taip. Preities darbai savo pasekmes turėjo, bet tie darbai, jų pasekmės yra išperkamos darbu mūs Tautai gera širdimi.

Pas mus egzistuojate kaipo pakenčiamas pareigūnas. Net kai kuriais atsitikimais, įrodėte esate - pareigūnas-lietuvis. Už tai Tamstai ačiū. Aš tikiu, kad norėdamas Jūs, ponas Kliore, dirbsite lietuvišką darbą. Rasite progos lietuviams padėti, už juos užstoti dėl jų teisių, dėl jų Tautiškų jausmų kovoti. Rasite progos mums padėti. Mes lamstai ir padėsime. Būkite atsargus. Nepakliūkite į raudonųjų okupantų žabangas.

Būkite malonus ir priimkite mano lietuviškuosius linkėjimus.

Puskar. Strausas*  
L.e. ŽR vado pareigas
J.puskar. Smidra**
Adjutantas

-------------
*Juozas Skačkauskas.
**Stasys Banilis.

 

2. Įspėjimas Šeduvos vls. NKVD viršininkui. 1946 m.

(...)

Šeduvos miesto ir valsčiaus NKVD Viršininkui p.Loginovui

Dar kartą kreipdamos į Tamstą, ponas viršininke, primindamas tai, kas mano nuomone, dabartiniu metu yra aktualu Tamstai.

Prasidėjo raginimų kampanija, kad Tamstos žinioje esantieji ūkininkai išpildytų okupantų uždėtas pyliavas žemės ūkio gaminių. Valsčiaus administraciniai pareigūnai, vykstą į kaimus pyliavų reikalais, dažniausiai yra lydimi ginkluotų pareigūnų. Čia yra daroma klaida. Prašau suprasti, kad prieš ginklą bus atsuktas ginklas, prieš palydovą, ir dar ginkluotą, bus imtasi priemonių ji likviduoti. Valsčiaus ir kitų įstaigų administraciniai pareigūnai gali vykti į kaimus, tarnybiniais reikalais, neginkluoti ir be palydovų. Jų niekas nelies. Priešingas atvejis gali pakartoti įvykusius faktus* . Juokauti nemėgstu. Žodi esu pratęs laikyti.

Ponas Loginovai, prašau viską priimti omenin ir duoti atatinkamus parėdymus.

Prašau priimti mano nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus Tamstai ir Tamstos padėjėjams. Viso geriausio**.

Strausas
L.e. LŽR vado pareigas ,
J.puskar.Smidra 
L.e. LŽR vado adjutantas

3. Asmeninis piliečio perspėjimas. 1946 m.

(...)***

-----------------
*Turima galvoje anksčiau likviduoti okupacinio režimo pareigūnai.

** Net mirties akivaizdoje partizanai neatsisakė ironijos kaip ginklo.
*** Neįskaitoma.

Poniai Čepienei ir p-lei Čepytei Onai, gyv. Užuožerių k-me Šeduvos valsč. Panevėžio apskr.

Įspėjimas

Paskutiniuoju laiku, Tamsta perdaug bendrauji su valdžios organais ir leidi sau šnekėti tai, kas yra žalinga mūsų tautai. Įspėju, jei nesusitvarkysite ir nesuvaldysite savo liežuvėlio, tai jis nuves ten, iš kur niekas nebegrįžta.

Ponia Čepienė, esate suaugusi ir susipratusi Lietuvė-motina, neleiskite, kad Tamstos duktė eitų šunkeliais, auklėk ją tiesiu, tautiniu keliu.

Neleisk, kad ji nugrimstų į pelkes. Tikiu, kad šio įspėjimo turinį supratote ir neįeisite, kad pasikartotų panašūs įvykiai ir, kad tektų mums tamstas bausti.

Strausas
L.e. ŽR vadas

4. Įspėjimo raštelis

Žydiškai rusiško komunizmo pakalikui.....................

ĮSPĖJIMAS

Tamstos darbeliai man yra žinomi. Tarnauji aukščiau išvardintai klikai. Įspėju, [kad, jeigu] nuo gavimo šio įspėjimo nesiliausite buvęs Lietuvių tautos išdaviku, nemesite savo juodųjų darbų, pasigailėsite, bet bus

pervėlu. Pasistenkite savo padarytas klaidas atitaisyti. Pasitaisymui laiko liko nedaug. Tikiu, kad ateity būsite vertas vadintis tikru lietuviu. Priešingu atveju kito įspėjimo prašau nelaukti.

ŽR Baudžiamojo Būrio Vadas

5. Įspėjimas-atsišaukinias prieš kolchozų kūrimą

Pilieti!

Ar tu pagalvoji į kurią pusę žengi! Nemanyk, jog teisingą kelią radai. Visą laiką krypsti į šunkelius, į Lietuvos išdavimo kelią.

Pirmesnius tavo žygius lietuvio širdis pakentė, nors tai buvo sunku matant tave, taip pat ir kitus, parsiduodant raudoniesiems niekšams. Dabar tau nebegana tų, prieš Lietuvą žalingų darbų, - sugalvojai steigti kolektyvizacijos kolchozų užuomazgą.

Argi tau neateina į galvą mintis, kad tu, vedi (...) lietuvių tautą į badą. Tavo pradėtą žygį turės toliau plėsti. Visi Lietuvos gyventojai prievarta bus varomi į tą bado ir skurdo karaliją - kolchozą, - kooperatinę žemės ūkio bendrovę. Argi nebado akių tie milijonai nuskurdėlių, atsibasčiusių tūkstančius kilometrų, dėl abejotino duonos kąsnio, ir tai labai brangiai pasiekiamo.

Tad žinok, atsimesk nuo pradėto žygio. Atmink tai, kad komunizmas baigia savo gyvenimą. Lietuvių tautos išvadavimo valanda arti. Raudonasis Maskvos kraugerys turės žūti. Atmink, kad ir tau žemės paviršiuj nebus vietos, jei neatsisakysi savo sumanymo. Negalvok, jog ir toliau ramiai vaikščiosi. Su tavim bus suvesta sąskaita.

Žinok, jog budri Lietuvos laisvės sargybinio akis, mato kiekvieną klaidingą žingsnį. Tad atsimesk - kol nevėlu. Priešingu atveju atsakysi savo krauju.

Apie šio lapelio gavimą niekam neprasitark ir neieškok jo įteikėjo. Nerasi. Jei iš to bus kokios nors pasėkos: kratos ar suėmimai, žinok, kad atsakysi savo galva.

Lietuvio ranka nedreba, baudžiant išdavikus.

LLA

6. Rekvizicinis raštelis, skirtas apsaugoti nuo valdžios teroro Šeduvos pieninės darbuotojus

Šeduvos miesto ir valsčiaus NKVD p. Viršininkui

Pranešimas

Šiandieną t.y. 1947 m. liepos mėn. 23 d. įsakiau savo vyrams paimti sviestą, gabenamą Šeduvos miestan, atžymėti pakvitavime dėžių skaičių ir paimto sviesto svorį. Sviestas, ponas Viršininke, yra mūsų tautiečių turtas, kurį jie veltui jums atiduoda.

Prašau nieko nekaltinti. Kas priklauso mūsų tautai, joje privalo ir palikti, o ne veltui atiduota mūsų tautos engėjams.

Prašau priimti mano ir mano draugų sveikinimus.

Strausas
ŽR vadas 
Snabas* 
adjutantas

 

7. Žvalgybinių žinių rinkimo instrukcija

VIŠ**                        Nuorašas
48.IX.11                    RjV***
Nr.

---------------
*
Nenustatytas.
** Žaliosios rinktinės štabas.
*** Rajono vadui.

Rinkite ir pranešinėkite žinias apie vykdomą ūkių kolektyvizaciją (kolchozų sudarymus):

1.    Kur ir kokie kochozai sudaryti?

2.    Iš kieno ūkių?

3.    Kurie ūkininkai savo noru stojo į kolchozus?

4.    Kiek ha žemės turi kolchozas?

5.    Kas sudaro kolchozo administraciją?

6.    Kokių būdų ir priemonių ėmėsi bolševikai versdami rašytis ūkininkus į kolchozus?

7.    Kas iš vietinių gyventojų bolševikams tame darbe padėjo?

8.    Kuriais būdais ūkininkai šiai prievartai priešinasi?

9.    Kokios ūkininkų nuotaikos ir ketinimai kolchozų atžvilgiu? Pasiūlykite priemones ir būdus kovai su ūkių kolektyvizacija. Primenu, kad yra būtinai reikalinga gauti kuo daugiausia žinių apie

MVD, MGB veiklą, jos ketinimus (pavyzdžiui], pasirengimus žmonių vežimui ir kita), kompartijos ir jos atskirų narių veiklą ir t.t.

Pageidaujama žinių apie kariškų ešelonų judėjimą,karo aviaciją, kariuomenės bei MVD, MGB garnizonus, jų dydį, dislokaciją, žodžiu, visa, kas naudinga žinoti mums ir užsieniui.

Suprantama, žinių rinkimas turi būti atsargus ir slaptas.

[neįskaitoma]VIŠV*
Fricas**VIŠInSkV***

8-9. Žvalgybinių žinių pranešimai

Žvalgybos žinios

1.    Š.m. rugsėjo mėn. 2 d., maršrutu Deiveliai-Amalija-Rozalimo link pėsti vyko apie 300 asmenų sudėty rusų (garnizonas). Žinios nepatikritos.

2.    S.m. mgpjūčio mėn. 8 d. sąstatas su artilerijos pabūklais vyko vakarų link pro Kauno geležinkelio stotį.

3.    Š.m. rugpjūčio mėn. pradžioje Kaune - Aleksote buvo apsistoję 24 tankai, atvykę Ukmergės plentu iš rytų. Išvyko vakarų link.

4.    Dabartiniu metu naktį vyksta Kauno aerodrome lėktuvų skraidymai. Tikslas nežinomas.

5.    Š.m. rugpjūčio mėn. 25 d. visos įmonių krovininės mašinos buvo iškviestos Panevėžio miestan. Pusvalandžiui praėjus, liepta grįžti į savo vietas. Žinios tikros.

6.    Š.m. rugsėjo mėn. 2 d. krovininės mašinos suregistruotos ir įsakyta be leidimo niekur neišvykti. Žinios tikros.

7.    Š.m. rugsėjo 3 d. pastebėta Jonavos plente motorizuotos artilerijos didelis skaičius.

8.    Kauno aerodrome randasi apie 300 lėktuvų įvairių tipų: bomb[onešiai], mokom[ieji], naikintuvai.

Gauta 1948 IX 9 d.              1948 metų mgsėjo 9 d.
                                                  Fricas
                                                  VIŠRB**** 
                                                  Bylon 1948 IX 15 Granitas*****

---------------
*
Žaliosios rinktinės štabo viršininkas.
** Nenustatytas.
*** Žaliosios rinktinės štabo informacijos skyriaus viršininkas.
**** Žaliosios rinktinės štabo ryšių būrys?
***** Pranas Vitkauskas.

ViŠ II skV*                             Bylon 1948 IX 15
N.                                          "G"Š II-ro skV**
1948.VII.12
Nr.981                                             Raportas

Šiuo pranešu tamstai, kad kiek yra turimų žinių, šiomis dienomis pasirodė civiliai apsirengę asmenys, kurie yra iš čekistų, dalyvavusių prie pereito žmonių išvežimo. Jie buktai tikrina pyliavas, bet daugiau surašinėja žmones ir apžiūri vietovę, kas galima tikėti žmonių išvežimui. Šeduvos-Raudondvario aerodromo pradėti darbai, vedamos ryšių ir kitos apsaugos. Šios žinios pilnai nepatikr[intos].

Granitas
VIŠ II-ro skV

10. Rinktinės vadovybės raštas apie žvalgybinės-kontržvalgybinės veiklos suaktyvinimą

VIV***                                   Gauta 48.VI.18
N.                       Veikla pagyvinta, raštą įdėkite bylon
1948.VI.15                                     1948.IX.15

Nr.91                      VI Il-ro SKV                    Granitas

Pastebėta, kad žvalgybos bei kontržvalgybos darbas sustojo vietoje, kas ypatingai šiuo momentu visiems P[artizanams] bei gyventojams yra svarbus dalykas

Įpareigoju Tamstą, savo veiklą pagyvinti ir surinktas atatinkamas žinias paskelbti.

Tamsta, įpareigoki visų Rj**** atatinkamus pareigūnus, kad teiktų Tamstos žiniai visas žinias bei informacijas.

----------------
*Žaliosios rinktinės štabo antrojo skyriaus viršininkas.

** Prisikėlimo apygardos štabo antrojo skyriaus viršininkui.
*** Žaliosios rinktinės vadas.
**** Rajonų.

Pastaba: į "Trispalvės" rajoną jokių raštų nesiųsti iki atskiro parėdymo, ryšium su įvykusiais areštais.

Giria
VIV

11-13. Susirašinėjimas su ryšininkais bei raportai apie įvykius

VIV
N.
1948.VII.31                               Ramunėle*,
Nr.

Reikia skubiai perspėti p.Onutę**. Ryšium su įvykiu Raginėnų kaime. Naujakurė Balčiūnaitė Pelė išdavė tame ūkyje esantį bunkerį-slėptuvę. p.Onutė ten buvo ir ją Balčiūnaitė gerai pažįsta.

Tamsta pasistenkite surasti ją [Onutę] ir informuokite apie padėtį.

Perspėta: Pridėti prie  kvotos bylos             Giria

1948 IX 13
VIOrgSkV***

PIBrV****
N.
1948.VIII.26                 ZARjV******

Nr.5                                Pranešimas

Pranešu Tamstai, kad šių metų 1948 m. rugpjūčio] 26 d. pas rusų šnipę Pelę Balčiūnaitę kratos metu nieko nerasta.

[parašas \                                    Vaidilutė******

PIBrV                                            PIBrRB*******

-------------
*Nenustatyta.
**Onutė Brazauskaitė?
***Žaliosios rinktinės organizacinio skyriaus viršininkas.
**** Pilėnų būrio vadas.
***** ? rajono vadui.

****** Nenustatyta.
******* Pilėnų būrio ryšių būrys?

VIS II-ro SkV

GŠ Il-ro SkV*

1948.VII.12

N r.35 8                                              Raportas

Pranešu Tamstoms, kad š.m. VI 26-27 d. rytą Baukų k. žuvo partizanas Čierčilis**; buvo Rusų prisektas namuose; susekimo priežastis neišaiškinta; kvota daroma; tolimesni rezultatai bus pranešti.

--------
* Prisikėlimo apygardos štabo antrojo skyriaus viršininkui.
** Čerčilis(sL).

Granitas
VIŠ Il-ro SkV

14. Raportas apie Kovo rajono inspekciją

1948.VII1.26 d.                       Archyvui
Nr.32                                                    Giria

VIV p.Giriai                          Raportas                  1948.IX.13

Pranešu tamstai, kad 1948-tų metų liepos mėnesio 26 d. atvykau į KO* rajono vadovavimo būstinę. Sutiko pats KORjV Kęstutis-Liepa**. Stovykloje tvarka pavyzdinga. Rajono vadas energingas, turi norą dirbti tautai. Laikinai einąs KORjŠV pareigas Sakalas-Rūta*** irgi yra energingas, darbštus, turįs norą dirbti. KORjŠV pareigas eiti laikinai palikau p.Rūtai. LP**** Liepa ir Rūta yra broliai ir gyvena drauge.

KORj vadovybės būstinę apleidau 1948-V1I-28. Palydėjo pats rajono vadas

Agnieška*****
VIŠV******

15-20. Tarpusavio susirašinėjimas ryšių ir kt. klausiniais

LŽR InSK*******

N.

1948.III.26

Nr.17                                                    Rajono vadui p.Strazdui********

-------------
*Kovo.
**Kovo rajono vadas Kęstutis-Liepa(sL) (Daminauskas ?).
*** Kovo rajono štabo viršininkas Sakalas-Rrlta(sL).
****Lietuvos partizanai.
*****Leonas Gylys.
****** Žaliosios rinktinės štabo viršininkas.
******* Lietuvos Žaliosios rinktinės informacijos skyrius.
******** Steponas Rymaitis.

Sveikinu Jus p.Strazdai ir Jūsų rajono narius su Kristaus prisikėlimo švente Šv.Velykom, linkėdamas ištvermės ir vyriškos valios tolimesniai mūs Tautos kovai prieš okupantus. Esu tikras, kad kitą Kristaus prisikėlimo šventę švęsime laisvėje.

Dagis*

L. Žaliosios R. Vadas
Agnieška 
LŽR InSkV**

1948 m. VIII mėn. 1 d.

Broli Virpšai,

VI liečiantieji ir kitokie reikalai verčia skubiai susitikti su Jumis. Tad prašau: jei tik bus tam kaip nors įmanomos sąlygos, šio mėn. 6 d. naktį (reiškia naktį iš penktadienio į šeštadienį) būkite toje vietoje, kurią Jums žodžiu per ryšininką nurodys Patrimpas*** arba Rytis****. Pramatant galimus sutrukdymus sudarykite galimybę greitai surasti Jus dar sekančias 3 naktis, jei mano nurodytą datą mes neatvyktume.

Iš anksto pramatykite ir paruoškite galimybę greitam iškvietimui 2-3 partizanus kaip palydovus didesnei kelionei, kuriems būtų žinomas kelias link Valo***** (tiesiai į rytus nuo susitikimo vietos apie 20-35 km). Gal būt, jei daugiau ką nerasite, palydėsite Tamsta pats.

Viską laikyti griežtoje paslaptyje.

Mažrimas******

VIŠV                             Nuorašas
N.                                                        "G" ŠV p .Kriviui*******

1948 VI 9
Nr. 90                                                      Raportas

-----------
*Nenustatytas.
**Lietuvos Žaliosios rinktinės informacijos skyriaus viršininkas.
***  Nenustatytas.

**** Nenustatytas.

***** Vytautas Česnakavičius.

****** Petras Bartkus, Prisikėlimo apygardos vadas.

****** Prisikėlimo apygardos štabo viršininkui Broniui Liesiui.

Pranešu Tamstai, kad, šiuo laiku, t.y. nuo š.m. gegužės mėnesio 27 dienos, randuosi kelionėje, Įvykdyti visą štabinę veiklą negaliu, nes paskiri pareigūnai vyksta drauge.

Vi štabinę veiklą numačiau tvarkyti nuo VII 4 ar VII 15 d.
Neatidėliojamų raštų pildymui prašau Tamstos parėdymo

Agnieška
ViŠV

[1948 m.]

Broli Virpša,

Iš Jūsų laiško paaiškėjo, kad nepoilgo turi grįžti Leonas*, tad, manau, palauksiu arba per Tulpę** paprašysiu, kad jis palauktų ir apie šio mėnesio pabaigą susitiksiu. Jei susitikti nepavyktų, KORj ryšio punktą ir slaptažodį perduosiu per Ramunėlę arba Tulpę šifruotai. Gi vėliau, kada įsigysiu naujus batus (senieji vos laikosi ant kojų) nepatingėsiu atžygiuoti ir iki Jūsų. Jus pamatyti labai ir labai norėčiau. Maža randu brolių eilėse žmonių, su kuriais būdas taip atitiktų kaip su Jumis. Be to ir organizaciniai reikalai to reikalauja. Bet aš tikiu, kad Dievas nepoilgo mus vėl suves. Dabar likau skrajokliu. Teks lankyti vienus ir kitus, pasidalinti nuotaikomis, patyrimais. Žiūrint kokius uždavinius gausiu su paskutiniąja (t.y. VI. 22) korespondencija. Gal bandysiu Jus suvesti su KOV***. Tik ko tas Leonas taip ilgai užgaišo? Jis Jums dabartiniu metu labai reikalingas. Gal man jį pavyks sugauti čia pas Valstietį****, nes šį šiandieną pavyko sugauti. Tada visi atžygiuotume iki Jūsų, o iš ten KOV link. Žinoma, jei pavyks juos per mūsų rš***** į susitikimą iškviesti. Priešingu atveju teks dar kurį laiką susisiekinėti su KO raštu. Jau ši spauda jiems eis per jus. žinoma, ir korespondencija. Tad yra būtina Jums žinoti jų ryšio punktą.

 

*Leonas Gylys.
**Nenustatyta.
*** Kovo rajono vadovybe.
***** Jonas Manšauskas.
****** Ryšininką.

Ir jei ne tokios trumpos naktys ir nebūtų sekimų apylinkėse vistik bandyčiau šią pat naktį Jus pasiekti. Dėl visa ko prisilaikykite netoli ryšio punktų, žinoma, jei tik būtų galimybė, gal reikalai vers, tada atžygiuosime. Likome keturi ir ne per geriausiai ginkluoti. Bet ką darysi. Kur reikia, - tenka vykti.

Rašau paskubomis, nes vakaras jau čia pat. Gal kai kas bus ir neaišku. Atleiskite! Dėkoju už linkėjimus. Likite, darbuokitės ir sveikite Dievo palaimoje.

Jūsų Svajūnas*

VIV                                                 Nuorašas

1948 VIII 28
Nr.304

G V                               Raportas

Persiunčiu tolimesniam Tamstos ištyrimui Tauro apygardos raštą Nr.132 iš 1948 VIII 8ir Gintaro laiško nuorašą iš 1948 VIII 8.

Priedas: Tauro apygardos raštas ir Gintaro laiškas **

Giria
VIV

VIOrgSkV
N.
48.VI1I.16

Nr.                                        ......VOSV***

Prašau Tamstą, su savo žemesniais pareigūnais, nustatyti ryšius, padaryti ryšių linijų schemą ir pilnumoj sutvarkius, kuo greičiausiai persiųsti KO"RjSRyšV****.

Žagrė
VIOrgSkV

-------------
*Nenustatytas.
**Priedo nerasta.
***Organizacinio sektoriaus (OS) viršininkui.
**** Kovo rajono ryšių skyriaus viršininkui.

20-24. Susirašinėjimas partizanų spaudos reikalais

 

Lietuvos Žalioji Rinktinė                           p.Lietuvos Žaliosios Rinktinės Vadui

Propagandos skyriaus Viršininkas 
1947 m. nigpjūčio 19 d.

N.86


Raportas

Į Tamstos raštų Nr.48 iš 1947 m. rugpjūčio mėn. 19 d. pranešu: mano žinioje randasi rašomoji mašinėlė, šapirografas, cheminės ir paprastos kalkės, rašomoji medžiaga. Numatoma gauti rotatoriui matricų.

Banga*
Propagandos skyriaus v-kas

VIV

N. 1948 VI Nr.

 

VIŠV


Dėl susidariusių aplinkybių, norėčiau, kad kaip nors greičiau atvyktumei, nes perimti "MO" Rj** ir susitinkant su RjV norėčiau, kad būtumei Tamsta ir OrgSKV.

Visą spaudą vežti pas OrgSKV ir jam išskirsčius vėl grįžti su dideliu kiekiu spaudos ir išsiuntinėti RjV susidaro nepatogumų, kuriems išvengti įsakau Ramunėlei sekančiai sutvarkyti: Kalno RjV paduoti 10 egz., "Trispalvės" 15, egz., Al[kos] 10 egz., pristatyti OrgSKV 35, o likusią pasiųsti man.

Su Lapu*** sutvarkiau ryšį, bet tik truputį buvo nemalonu išgirsti tokie žodžiai: "Tarp savęs jūs nesižinote, tai ką galite kitus informuoti". Pasirodo buvai viską sutvarkęs su juo, o aš nieko nežinojau.

Vytenis**** norėjo būtinai susitikti, bet aš beveik basas ir toliau vaikščioti negaliu.

--------------
*Kazimieras Motiekaitis.

** Mindaugo rajoną?

*** Petras Mečionis.
**** Nenustatytas.

Danutė* norėjo pas Tamstą vykti, bet aš liepiau parašyti laišką, kurį ir siunčiu kartu.

Daujotas** atvyks prie Zigmuko k.*** šių m. VII 7. Noriu, kad būtinai dalyvautumei pasikalbėjime, nes man vienam bus sunku susitvarkyti. Reikalai svarbūs.

Buvau susitikęs Strazdą, jis pažadėjo sutvarkyti ryši ir kartu su Daujotu būti pas Zigmuko k.

Jei gali sudaryti sau sąlygas, kad grįžtum tai būtų labai gerai.

Giria
VIV

Mergužėlei****

1948-ųjų metų liepos mėnesio 6d. siunčiu pinigų sumoje 240 (du šimtus keturiasdešimt rublių). Siuntėjas

Vijūnas*****

VARJV******          gauta 48.VII.9

48 VII 9                Marsas********

Nr.14                                VIŪKSKV*********

Prašau paskelbti laikraštėlyje aukavusių****** pinigais: 1) Tiltinis 35 rb ir 2) Našlė 55 rb.

VARJV Jurginas*******

--------------------
*  Nenustatyta; partizanė-ryšininkė nuo Raseinių.

** Vytautas Česnakavičius-Valas.

*** Kaimo pavadinimas nenustatytas.

**** Šifruotas vadovybės pavadinimas.

***** Nenustatytas.

****** ? rajono vadas.

******* Nenustatytas.

******** Žaliosios rinktinės ūkio skyriaus viršininkui.

********* Aukotojas pasirinkdavo vienkartinį slapyvardį, kurį skelbdavo spau­doje. Tokiu būdu rėmėjas sužinodavo, kad jo auka neprapuolė ir atiteko pagal paskirtį.

********** ? rajono vadas Jurginas(sk).

 

VARJV                            gauta 48 VII 9
48 VII 9                             Marsas
Nr.15

VIŪRSKV


Prisiunčiu tamstai VARJ nario mokestį už 48 VII mėnesi 50(penkiasdešimtis) rb.    

VARJV Jurginas