MoIavėnų mūšis

TĘSIANT TEMĄ

Pradžia LKA T. 19.

Pasakojo Antanas Dirmeikis, g. 1922 m. Tukiuose, ten gyvenęs iki 1949 m., dabar gyvenantis Poteriškių kaime, Nemakščių apyl., Raseinių r. Užrašė Vytenis Almonaitis1995 09 03.

Mano brolis Juozas 1948 m. išėjo partizanauti. Šeimą 1949 m. pavasarį išvežė. Aš tada pabėgau ir slapsčiausi. Tai buvo 1949 m. gegužės pabaigoj - birželio pradžioj (prisimenu, kad dar niekas nešienavo). Tą dieną aš, mano sesuo Antanina ir Vytautas Petravičius iš Molavėnų (partizanų ryšininkas) buvome (slėpėmės) miške į šiaurę nuo Petravičių sodybos. Žinojome, kad Kanapinės miškelyje stovi partizanai ir ruošėmės eiti su jais pasikalbėti.

Partizanų stovykla buvo Kanapinės miškelyje, kairiajame Šešuvies krante, bet toliau nuo upės virš slėnio, gal 300 m į vakarus nuo Akramų sodybos (dabar iš jos tik sodas likęs), apie 150 m nuo partizanų atminimui pastatyto kryžiaus. Čia buvo būrys, vadovaujamas Antanavičiaus-Senkaus. Iš viso (labai apytikriai) gal 20vyrų. Žinau, kad būryje buvo Stasys Šneideris-Varguolis. Toks Zigmas Barauskis /as?/ gyvenant is Viduklėje taip pat man sakė, kad tuo metu buvo būryje.

Apie pietus prasidėjo susišaudymas. Intensyviai šaudėsi apie pusę valandos. Mes trise tada dar giliau į mišką sulindom, todėl kaip mūšis vyko, žinau tik iš pasakojimų.

Kareiviai stovyklos vietą buvo apsupę keliais žiedais. Partizanai veržėsi tiesiai į geležinkelį. Jiems pasisekė - pravažiavo traukinys ir jie spėjo toli nubėgti. Atrodo, kad Senkus ir Varguolis norėjo prasiveržti į šiaurę, leidosi į upės slėnį.

Po 2 ar 3 dienų buvome atėję į kautynių vietą. Žiūrim - medžiai kulkų nukapoti, o Senkaus žuvimo vietoje kraujo dėmė. Jis žuvo 20-30 m į kalną nuo kryžiaus. Varguolis žuvo dar 50 m į pietus.

Kartu su partizanų kūnais vežė tokį Joną Irkmoną (jau miręs), kurį tą dieną suėmė. Jis matė, kad žuvusiuosius išmetė Raseiniuose, bet kur tiksliau - nesuprato.

Molavėnuose, Izidoriaus Balsio sodyboje, stovėjo kryžius. Gal 1975 m., kai ėjo melioracija, valdžia liepė jį sunaikinti. Tai Izidorius Jarmoška ir Motiejus Akramas nakčia, slapčia perkėlė jį į partizanų žuvimo vietą.