1941 M. SUKILIMUI PAŽYMĖTI

1941 M. BIRŽELIO SUKILIMAS

Lietuvos Politinių Kalinių Sąjungos Pirmininkui Antanui Lukšai

Jūsų dėmesiui siunčiame tris pareiškimus su lydraščiu, kuriuos mes jau buvome paskelbę dienraštyje "Drauge" Čikagoje ir atspausdino "Lietuvos Aidas" Lietuvoje. Šie pareiškimai yra tuo svarbūs, kad juos padarė dar gyva, esančioji už Lietuvos ribų, 1941 m. tautos Sukilimo Lietuvoje organizatorių dalis. Tuos pareiškimus būtų pravartu įdėti į "Laisvės Kovų Archyvą" kaip dokumentinę medžiagą, jei tai būtų Jums įmanoma. Mūsų Sąjunga, Amerikoje įregistruota, visada Jums talkino ir talkins, ir mes jaučiamės esanti Jūsų dalis užsienyje.

Su pagarba    

Pilypas Narutis
Pirmininkas
1966 10 22

Lietuvių b. Politinių kalinių Sąjunga Amerikoje pristato lietuvių visuomenei trijų žymių pogrindžio vadų ir 1941 m. sukilimo Lietuvoje organizatorių pareiškimus.

Dr.inž.Adolfas Damušis, kalintas nacių kalėjime, teisininkas Mykolas Naujokaitis, kalintas bolševikų kalėjime, ir dipl.inž.Pilypas Narutis, kalintas nacių kacete (tik ką išleidęs knygą "Tautos sukilimas. I dalis. Be šūvio"). Jie savo pareigas kaip lietuviai ir savo gyvenimą rikiavo lietuvių tautos laisvei ir valstybinei nepriklausomybei užtikrinti.

Prašome dabar, šiame mete, ne tik lietuvių visuomenei vadovaujančiųjų, bet ir visų lietuvių priimti tuos pareiškimus dėmesin. Tie pareiškimai liudija lietuvių tautos pastangas kovoti prieš okupantus, prasiveržiant per visas okupantų apgaules, kai galingi Lietuvos valstybės priešai iš rytų ir vakarų bandė sutrinti Lietuvos laisvę ir tautą pavergti. Manome, kad šie pareiškimai teigiamai paveiks visuomenę, kad visi būtų vieningi Lietuvos ir lietuvių tautos laisvės ir valstybinės nepriklausomybės užtikrinime ir paskatins, kad visi šios kartos lietuviai atliktų savo pareigą taip, kaip atliko savo misiją ir visos lietuvių kartos, nuo Mindaugo laikų į valstybę suvienijusios, Nemuno baseino ir Baltijos jūros erdvėje išlaikydamos savo ku Itūrą, kalbą, papročius ir nuolat gindamos Lietuvos valstybinį savistovumą.

Lietuvių b. Politinių kalinių nacių ir sovietų kalėjimuose

ir kacetuose Sąjunga Amerikoje    

J.Šlajus
Sekretorius

Liudijantys pareiškimai

Su Raudonosios armijos invazija pradėta Lietuvoje Sovietų Sąjungos okupacija ir genocidas susilaukė visuotinio lietuvių tautos pasipriešinimo. 1940 m. rudenį Nepriklausomos Lietu vos organizacijoms persiorganizavus, pogrindžio vadų sutarimu Lietuvoje prasidėjo Lietuvos Aktyvistų Fronto (LAF) sąjūdis: pasipriešinti okupantui ir genocidui, o susidarius progai sukilti ir atstatyti Nepriklausomą Lietuvą.

LAF, rūpindamasis valstybiniu tęstinumu, siuntė pasiuntinį iš okupuotos Lietuvos į Berlyną, pakviesdamas Nepriklausomos Lietuvos Įgaliotą Ministerį Vokietijai eiti Ministro pirmininko pareigas pogrindžio pramatytoje Laikinojoje Vyriausybėje. Kad labiau būtų užtikrintas slaptumas ir konspiracija, nei Vilniaus, nei Kauno LAF štabas, nei sudarytas Vyr. LAF Štabas raštų nerašė, rėmėsi asmeniškais ryšiais ir perspėjo visus, kad neplatintų neaiškios kilmės pasirodančių programų ir atsišaukimų.

1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs vokiečių-sovietų karas sudarė progą sukilimui ir birželio 23 d. LAF tautos vardu paskelbė atstatanti Lietuvos valstybę, nepriklausomos Lietuvos administraciją ir Laikiną Lietuvos Vyriausybę.

Nacinė Vokietija šį Lietuvos demokratinės valstybės atstatymą sužlugdė: Laikinąją Lietuvos Vyriausybę nušalino ir Lietuvos Aktyvistų Frontą uždarė.

Pilypas Narutis
1996 04 24

Pirmosios sovietų okupacijos metu, 1940 m. rudenį, susiorganizavęs įvairių politinių grupių pogrindis Lietuvoje. Lietuvių Aktyvistų Fronto vardu (LAF), vedė slaptą kovą prieš sovietų veiksmus tautoje ir ruošėsi, galimybei susidarius, eventualiam tautos sukilimui prieš okupantą, su tikslu atstatyti laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą.

Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, visos tautos remiamas LAF tą uždavinį įvykdė 1941 m. birželio mėn. 23 d. 9 vai. ryto, paskelbdamas tautai Lietuvos Atkūrimą ir Laikinąją Lietuvos Vyriausybę.

Vyriausybės veikla, jai atsisakius tapti Vokietijos "Ostlando" talkininke, po šešių organizavimo savaičių buvo sustabdyta.

Noriu pabrėžti, kad LAF Vyriausias Štabas saugumo sumetimais sovietų okupacijos metu neleido raštiškų atsišaukimų ir įspėdavo savo narius nepatikrintus ir neaiškios kilmės atsišaukimus ignoruoti.

Lietuvių aktyvistų frontas anuo lemtingu Lietuvai metu, drąsiai ir energingai kovojo už Lietuvos laisvę ir Savarankiškumą ir šventai atliko savo pareigą tautai.

Adolfas Damušis
1996 04 03

Kauno ir Vilniaus pogrindžio vadų sutarimu 1940 metų rudenį buvo įkurtas Lietuvos Aktyvistų Frontas (LAF), kad galima būtų priešintis okupacijai ir pradėtam Lietuvoje genocidui. Lietuvos Aktyvistų Frontas rėmėsi nepriklausomoje Lietuvoje sukurtomis programomis ir įstatymais.

Nei Kauno LAF štabas, nei Vilniaus LAF štabas, nei sudarytas Vyriausias LAF Štabas nerašė jokių raštiškų atsišaukimų ir perspėjo visus, kad neplatintų ir nedaugintų neaiškios kilmės pasirodančius atsišaukimus. LAF štabas ruošė slaptą tinklą, kad susidarius progai galima būtų sukilti prieš okupantą ir atstatyti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Užsiimti gamyba pamfletų ar atsišaukimų buvo itin pavojinga ir galėjo sudaryti KGB siūlą, kuris nuvestų ne tik pas platintoją, bet ir galėjo išduoti pačią vadovybę. Sukilimui proga susidarė, prasidėjus vokiečių-sovietų karui birželio 22 d. ir Lietuvos valstybė buvo atstatyta birželio 23 d. paskelbiant Laikiną Lietuvos Vyriausybę.

Mykolas S.Naujokaitis
1996 04 05