LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 18 T. 1996 m. - Turinys, metrika

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

     T u r i n y s

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI
   Kęstutis Kasparas. Į tėvynę - iš dangaus.
   (Lietuviai desantininkai 1944-45m.) .................................. 5

  Juozas Matusevičius. Jurbarko partizanai ir Jungtinė Kęstučio apygarda 73
   Nijolė Gaškaitė. Partizanų mirties nuosprendžiai:
   prasimanymai ir tikrovė ............................................. 93

   Vytautas Bukauskas. Alma mater auklėtiniai kovos sąjūdyje .......... 111
   Diana Varnaitė. Ar tikrai nereikia ieškoti kaltų dėl pastato
   Gedimino pr. 40, Vilniuje, išniekinimo? ............................ 131

   Ag. Petrausko-J.Deksnio veikla septintajame dešimtmetyje ........... 142
REPRESINĖS STRUKTŪROS
 Juozas Starkauskas. Lietuvos partizanų požiūris į sovietinius rinkimus 161
ANTINACINIS PASIPRIEŠINIMAS
   Juozas Starkauskas. Lietuvos Laisvės Armija
   (tarp kitų antinacinės rezistencijos prisiminimų) .................. 185

   Ištrauka iš Karolio Drungos-J.Valiulio 1944-45m. atsiminimų ........ 224
ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI
   Algis Šertvytis. Laisvės keliu ..................................... 241
   Ona Mockutė-Šimoliūnienė. Dirbome Lietuvai.......................... 266
   Z. Kašeliauskas. Kybartų šeimos tragedija........................... 278
   Leitenantas Adolfas Eidimtas (Parengė Povilas Raila)................ 295
   Vida Kasperavičūtė-Tereikienė. Šviesus tėvelio paveikslas
   (Juozo Kasperavičiaus atminimui).................................... 301

   Elvyra Lukoševičūtė-Narutienė. Partizano Vytauto Lukoševičiaus -
   Lizdeikos gyvenimas ir kova (Kęstučio apygarda) .................... 307
LITERATŪRINIS PUSLAPIS
   Giedrė Tamulevičiūtė. Gyvenimo kelias
   (Mano senelis Jonas Tamulevičius pasakoja) ......................... 315

   Deimantas Sidorenko. Kovos rytas. Paskutinė Kovos diena ............ 331
LAIŠKAI ............................................................... 336
ENGLISH SUMMARY ....................................................... 353
PO TO, KAI RAŠĖME ..................................................... 360
PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ ..................................... 361

PDF:   fotografinė kopija: 

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 18

Kaunas, 1996

UDK 947.45/084/ La-148

Redakcinė kolegija

Balys GAJAUSKAS Antanas LUKŠA

Vyr. redaktorė

Dalia KUODYTĖ

Redakcija

Ona BALČYTIENĖ, Inga BOGOMOLOVAITĖ, Nijolė GAŠKAITĖ,
Vilija JAKUČIŪNAITĖ, Kęstutis KASPARAS, Algis KAŠĖTA, 
Juozas STARKAUSKAS, Bonifacas ULEVIČIUS,
Artūras VAITEKAITIS, Vitalija VITKUTĖ

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996

Dėkojame rėmėjams:

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI,

AB "ACHEMA PREZIDENTUI B. LUBIUI
IR VALDYBAI

AB "FOSTRA" GENERALINIAM DIREKTORIUI
R. D. BULEVIČIUI IR VALDYBAI

Viršelyje: Vladas Mišeikis-Tarzanas, Kęstučio apygardos partizanas

LAISVES KOVŲ ARCHYVAS 18

SL 176.1996 09 19.11,9 sp.l. Tir. 2000 egz.
Užsakymas Nr. 1224
Leidėjas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Laisvės alėja 39, 3000 Kaunas.