LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 16 T. 1996 m. - Turinys, metrika

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

     T u r i n y s

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI

   Laimonas Abarius. Lietuvos partizanų Šiaurės Rytų srities

   3-oji Vytauto apygarda (1945-1952m.) ................................ 5

   Artūras Vaitekaitis. Valstybės vizija pasipriešinimo dokumentuose

   ir spaudoje (1940-1952m.) ......................................... 134

   Dalius Stancikas. NKVD kovos prieš Bažnyčią metodai 1940-1941m. ... 176

   Nepataisomas. Trys kunigo Alfonso Svarinsko bylos.

   (Parengė Dalius Stancikas.) ....................................... 184

REPRESINĖS STRUKTŪROS

   Juozas Matusevičius. Antrosios sovietinės okupacijos pradžia:

   kadrų klausimu 1944-1945m. ........................................ 201

   KGB pastangos 1989-aisias. (Parengė Dalius Stancikas) ............. 216

ANTINACINĖ REZISTENCIJA

   Atgarsiai (atsiliepimas į LKA Nr.11 publikaciją). Juozas Kojelis .. 227

IŠ SVETUR

   Okupantų teroro įtaka partizanų kovai.

   (Jugoslavijos pavyzdys). ( Parengė Kęstutis Kasparas) ............. 229

ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI

   Anelė Dručkutė-Siniauskienė. Brolių keliais ....................... 233

   Algirdas Šiukščius. Paskutinis partizanas ......................... 285

LITERATŪRINIS PUSLAPIS

   Žvejo Kazio Jurevičiaus dienoraštis ............................... 301

SUMMARIES ............................................................ 310

PO TO, KAI RAŠĖME .................................................... 318

PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ .................................... 320

PDF:   fotografinė kopija: 

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 16

Kaunas, 1996

UDK 947.45/084/ La-148

Redakcinė kolegija

Balys GAJAUSKAS Antanas LUKŠA

Vyr. redaktorė

Dalia KUODYTĖ

Redakcija

Ona BALČYTIENĖ, Inga BOGOMOLOVAITĖ, Nijolė GAŠKAITĖ, Vilija JAKUČ1ŪNA1TĖ, Kęstutis KASPARAS, Algis KAŠĖTA, Valdemaras MAČIUKEVIČIUS, Dalius STANCIKAS, Juozas STARKAUSKAS, Bonifacas ULEVIČIUS,

Artūras VA1TEKA1T1S, Vitalija VITKUTĖ

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996

Dėkojame rėmėjams:

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI,

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI,

Londonas, Anglija,

NIUJORKO MEDŽIOTOJŲ -ŽUVAUTOJŲ KLUBUI (Pirmininkas N. Alksninis)

Viršelyje: Vytauto apygardos, Lokio rinktinės, Sakalo būrio partizanų ryšininkės.

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 16

Eina šešis kartus per metus

SL176.1995 12 23.18 sp.l. Tir. 3000 egz. Užsakymas Nr. 599 Leidėjas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.

Laisvės alėja 39, 3000 Kaunas.

Spausdino Adomo Jakšto spaustuvė, Girelės g. 22, 4230 Kaišiadorys.