JAV GYNYBOS IŠLAIDOS FAKTŲ ŠVIESOJE

Nėra abejonės, kol Vakarų civilizacijai grąsina komunizmas ir Korėjoje vyksta karas, tad nežiūrint, kad JAV prezidentu yra išrinktas gen. Eisenhoweris, krašto gynybos išlaidų nepavyks žymiai sumažinti.

Šios grėsmės akivaizdoje negalima mažinti kariuomenės, nes ir dabartinis po ginklu stovinčių vyrų skaičius nėra pajėgus išmesti kiniečius anapus Jalu upės.

Praėjusiųjų metų biudžete ginklavimuisi skirta 52 milijardai (amerikonai vadina — bilijonais) dolerių. ši suma yra lygiai 23 viso JAV biudžeto.

Įsisiūbavusioje rinkiminėje kampanijoje buvo daug kas žadama, bet ar gen. Eisenhoweris sugebės “nukirpti” gynybos sumas — yra didelis klausimas, štai to priežastis: a) visos kainos moderniems ginklams yra nepaprastai išaugusios, kurių niekas negalės sumažinti; b) nepaprastai padidėjusios išlaidos ryšium su patiriamais Korėjoje nuostoliais ir plačiai vykdomu šaltuoju karu visuose kontinentuose; c) nepaprastai skubus reikalavimas naujausių atominių, elektroninių ir supersoninių ginklų, kurie labai ir labai brangūs. Ginklavimosi išlaidas geriausia pavaizduos šie pavyzdžiai:

Vienam kariui apginkluoti ir per metus išlaikyti išeina apie 12.700 dolerių, į šią sumą neimant vidurkio, kiek JAV kainuoja sąjungininkų armijoms paremti. Dabartinė suma yra 41% aukštesnė už 1943 metų vidurkį ir lygiai dviguba, negu 1941 metų suma kariui išlaikyti, kai JAV įstojo į II-jį Pasaulinį karą.

O kiek kainuoja ginklai? Antrajame Pasauliniame kare vieno lėktuvo naikintojo pagaminimas atsiėjo 54.000 dolerių, šiuo metu 375.000 dolerių arba septynius kartus brangiau, negu prieš 10 metų. Prieš 10-tį metų tanko pagaminimas reikalavo 75.000 dolerių, dabar — 300.000 dolerių. Laivas naikintojas dabar kainuoja 40.000.000 dolerių, palyginus su tada kainavusiu tik 7 milijonus dolerių. Eiliniai kario batai dabar kainuoja $11.00, o II-jame pasauliniame kare tik $6.00.

Šie keli vaizdūs pavyzdžiai ir ne ekonomistui suteikia labai aiškų kainų kilimo vaizdą, kurio tur būt niekas nepajėgs numažinti. Bet tai ne viskas, kas kliudo apkarpyti karinį biudžetą.

Atlyginimas, maistas ir kelionės išlaidos dabar išlaikomai 3.5 milijonų vyrų armijai metams siekia 11 bilijonų dolerių! Ir tai maždaug 22% visų biudžetinių sumų. Reiškia, kol nebus sumažintas karių skaičius, tol negalima šios pozicijos apdailinti. Net priešingai, esama pagrindo galvoti, jog šios sumos kilsiančios.

Dabar pažvelkime į aviacijos išlaidas. Metiniame biudžete šiai ginklų rūšiai skiriama 9 bilijonai dolerių arba 20% visų karinių sumų. Ne paslaptis, jog JAV turi skubėti, kad prisivytų Sov. S-gą ir Angliją sprausminių lėktuvų gamyboje. Ir ne tik pasivytų, bet ir pralenktų. Štai aviacija užsakė naujų greitesnių už garsą lėktuvų. Ji jau gavo pirmuosius B-52 tolimo skridimo bombonešius. Vos keletas šimtų B-47 vidutinių bombonešių tėra naudojami, o tūkstančiai mašinų dar tebėra gamybos įmonėse.

Laivynas šaukia naujų bombonešių nardlaiviams naikinti ir naujų sprausminių naikintojų išsiplėtusiai aviacijai papildyti.

Sausumos kariuomenė prašo, reikalauja naujų transporto, tiekimo ir lėktuvų tanklaivių, savo parašiutininkų daliniams sustiprinti.

Neužmirškime, kad visos trys ginklų rūšys koordinuotai ir plačiai vykdo vairuojamų sviedinių (guided missiles) gamybą. Ligi šiol šiai programai įgyvendinti buvo išleidžiama daugiau milijardo dolerių, ir ji smarkiai plečiama.

Korėjoje netektieji lėktuvai privalo būti pakeisti, o kur tam galas?

Sausumos kariuomenės artilerijai

išleidžiama 8.2 milijardo dolerių arba 18% karinio biudžeto. Įvedami vis nauji patobulinimai, kurie reikalauja vis daugiau dolerių. Šiuo metu esą jau pagaminta 10 atominių artilerijos pabūklų. Ir tai vos tik pirmasis žingsnis pakeisti senąją artileriją atomine.

Operacijos, konstrukcijos, tyrimai, tobulinimai paima iš biudžeto 17 bilijonų dolerių arba 37% gynybai skiriamų sumų. Ir šioje srityje beveik nebus įmanoma sumažinti išlaidų. Jos plėsis. Aišku, juo ilgiau karas tęsiasi, tuo daugiau reikia pinigų jam užbaigti.

Šis trumpas žvilgsnis ir mūsų skaitytojams parodys, kad JAV karinis biudžetas tikrai nėra lengva sumažinti, kol nebus sunaikintas visų žmonijos nelaimių šaltinis — Kremliaus diktatoriai su Džugašviliu priekyje.

Pagal U. S. N. W. R.


KARIO skaitytojai kviečiami vajaus talkon

Su sekančiu numeriu KARYS užbaigs savo vargingą šių metų kelią, kuris, kaip žinote, nebuvo rožėmis klotas: vidurkelyje dėl sutiktų kliūčių buvo stabtelėjęs. Tik mums visiems, Gerb. KARIO Skaitytojams ir prie jo dirbantiesiems, vieningai surėmus pečius, jis buvo išgelbėtas iš gręsiančios katastrofos. Dabar pats vyriausias laikas susirūpinti, kad jo sekančių metų kelias būtų eiklesnis. Visiems esamiems KARIO bičiuliams, skaitytojams ir platintojams iš anksto tuo susirūpinusiems, tatai nėra sunku padaryti: — padvigubinkime jo šeimą ir sekančiais metais jis drąsiau ir narsiau žygiuos. KARIO redakcinis štabas tuo tikslu ir kviečia visus talkon, kurion įsijungusiems iki šių metų gruodžio 31 d. suteikia sekančias lengvatas:

1.    Kas ligi š. m. gruodžio 31 d. sumokės pilną 1953 metų prenumeratą, tas knygą MEDINIS ARKLYS, kurios oficiali kaina yra 2 dol., gaus nemokamai. Senas skaitytojas, užverbavęs naują skaitytoją, gauna tas pačias sąlygas;

2.    Kiekvienas, atsiuntęs keturias naujas 1953 metams pilnas (po 4 dol.) prenumeratas, ištisiems sekantiems metams gaus žurnalą nemokamai;

3.    Kas ligi minėto termino atsiųs adresus trijų naujų skaitytojų, nors prenumeratos pinigai tuojau ir nebus įmokėti, bet bus užtikrinta, jog tie naujieji skaitytojai 1953 metų bėgyje iš karto ar dalimis prenumeratą patys susimokės, tas gaus dovanai knygą MEDINIS ARKLYS.

Visi senieji skaitytojai ar KARIO bičiuliai prašomi tučtuojau įsijungti į šią talką. Užsakymus bei prenumeratos pinigus siųsti tik šiuo adresu:

KARYS,

680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.