THULE — POLIARINĖ JAV AVIACIJOS BAZĖ

Thule — poliarinė JAV aviacijos bazė, iš kurios išvestos strėlės rodo lengvai pasiekiamus Sovietų Rusijos svarbius strateginius taškus

Kovoje už šios planetos erdvių kontrolę, kas turėtų nulemti žemės rutulio valdovo vaidmenį, stengiamasi surasti trumpiausią kelią, kuriuo greičiausia ir saugiausia būtų galima pasiekti priešo nervų centrus. Ne paslaptis, kad šiuo metu tėra tik du pagrindiniai varžovai — Amerika ir Rusija.

Dėl visiems žinomų priežasčių negalima pateikti įdomių žinių apie SSSR pasiektus laimėjimus šioje srityje. Tačiau šiapus Atlanto, Amerikoje, nors paslaptimis nežaidžiama, žinios apie THULE avio bazę, pačioje Granlandijos šiaurėje, yra tikrai vertos dėmesio. Ištisus 2 metus buvo kantriai tylima, tik dabar, kai darbas beveik baigtas, bent dalinai nuo šios paslaptiees nutrauktas šydas.

Apie tai savo įspūdžius Amerikos skaitančiai visuomenei pateikia NEWSWEEK žurnalas, kurio specialus korespondentas R. Davis yra buvęs pirmasis pilietis, turėjęs garbės kariniame lėktuve skraidyti virš šiaurinio ašigalio.

UŽKARIAUTI KALĖDŲ SENELIO NAMAI. Aišku, kad Kalėdų Senelis privalėjo palikti šiaurinio ašigalio vaikų žaislų įmones . . ., kai čia pradėjo skraidyti perkūnus svaidą JAV kariškieji lėktuvai; šis taškas dabar tapo žemės rutulio strategijos raktu. Tokias vietovės, kaip Resolute Bay, Alert, Nord ir ledo sala. vadinama T-3, dabar yra tapę vakarinio pusrutulio kertiniais gynybos ramsčiais.

Šios svarbios bazės įkūrimo autorius — JAV Karo Aviacijos pulk. Bernt Balchen. Jis yra buvęs admirolo Ričardo E. Byrd, pietų ašigalio tyrinėtojo, lakūnas — pilotas, ši vieta pirmą kartą buvo smulkiau ištirta garsaus šiaurės sričių tyrinėtojo dano Knud Rasmussen. Šis taškas pagal geografinius išmatavimus yra tik 910 mylių nuo šiaurinio poliaus.

Pulk. B. Balchen tvirtina, kad “oro erdvių užkariavimo eroje Arktis yra civilizuotojo pasaulio centras.” Kai II-jo Pasaulinio karo metu, jam buvusi pavesta pietinėje Grenlandijos dalyje Bluie West 1-me ir 8-to aerodromų statybos priežiūra, jis prisiminė savo 1927 metų pasikalbėjimą su K. Rasmussenu apie Thule. Ir tuo metu jis kaip tik šią Grenlandijos dalį gerai ištyręs.

THULE APRŪPINIMAS, KLIMATAS. Kai 1950 metų vėlų rudenį raudonoji Kinija įstojo į Korėjos karą, iš užmirštųjų stalčių buvęs išimtas pulk. Balchen raportas. Po pasitarimų su Danija vos 910 mylių nuo šiaurinio ašigalio už 263.000.000.00 dolerius per nepilnus du metus laiko atšiauriausiose gamtos sąlygose buvo įrengta viena svarbiųjų JAV orinio ginklo bazių.

Į Thule uostą ištisus 10 mėnesių metuose negali įplaukti jokie laivai. Todėl karinio oro transporto tarnybos lėktuvai (Military Air Transport Service — sutr. MATS) nuo šios bazės konstrukcijos pradžios iš Westover., Conn., avio bazės įvykdė 2100 skridimų, atlikdami kasdien maždaug po 4-tą skridimų, perveždami 20.000 keleivių ir 25.000.000 svarų tiekmenų. Šio “oro tilto“ operacijų metu įvyko vos 2 mažesnės nelaimės. Ir dabar, kai ši bazė veikia, normalus tiekimas vyksta oro keliu.

Thule eskimiškai reiškia “sodas Arktyje”. Ir kai giedra, ten tikrai puikus skraidyti oras. Gal net ryškiausias matomumas iš visų žinomų vietų pasaulyje. Lakūnai tvirtina, kad čia net geriau matyti, negu Arizonoje ar Naujoje Meksikoje, kur tikrai retai būna ūkanota. Tačiau 2 mėnesius Thule viešpatauja visiška tamsa, kurią kaustyte kausto —46 ° C šaltis ir dažnos pūgos, kai vėjas dūksta švilpdamas, lyg uraganas net 125 my lių/val. greičiu. Tada tarnyba, eidama iš vieno pastato į kitą, lyg audringoje jūroje ant laivo privalo laikytis įsikibusi į virves... Visi šių laikų žinomi technikos stebuklai buvę pakinkyti žmogaus tarnybai, kad šiame “sode” JAV oro jėgų vyrai galėtų gyventi ir esant reikalui kovoti.

THULE REIKŠMĖ ATEIČIAI. Visai neseniai Skandinavijos Orinio Susisiekimo B-vės pranešė, kad JAV Karo Aviacija leisianti civilinėmis mašinoms nusileisti Thule aerodrome. Tuo būdu kelias iš Oslo į San Francisco sutrumpėja net 1.400 mylių, ir tiek pat sutaupoma kelio iš Londone į Tokio.

Vienok ateities kare Thule avio bazė suvaidins nepaprastą vaidmenį. Atomines bombas nešą lėktuvai, kaip B-36 ar B-52,, skrisdami per ašigalį iš Thule į Maskvą, turės sukarti tik 2.752 mylias. Pagal šių dienų vidutinį lėktuvų greitį tiek kelio nuskrendama per 6-tą valandų.

Tačiau ne vien pulk. Balchen ir Pentagonovyrai įvertina ir suprantašio taško svarbą. Ir jų priešai Kremliuje per paskutinius 20 metų kruopščiai tyrinėja šiaurės sritis ir klimatą. Rusų mokslininkai ir lakūnai labai daug pasidarbavo šioje srityje. Taip, pav., Pranciškaus-Juozapo žemėje, šiauriausioje Rusijos saloje Arktyje, nors niekas to tiksliai ir nežino, ar ten esama rusų karo aviacijos bazės, būtų neprotinga galvoti, kad ji ten nėra įkurta. O iš Pranciškaus-Juozapo Žemės į Thule vos 1.500 mylių.

Dabar Thule yra daugiau karinio pobūdžio atramos taškas. Iš jo šiandien į dangaus erdves veržiasi sprausminiai bombonešiai ir vikrieji greitasparniai naikintojai. Jie ten budi, kad Amerika saugiau jaustųsi. Praėjus pavojams, kai ateis taikos era, Thule taps civilizacijos ir prekybos tarpininku.    A. B.