Margieji laiškeliai kariui


Gerbiamieji

Savotiškai buvau nustebintas, kai po vasaros atostogų, kurias praleidau Čikagoje; grįžęs į Urbaną, radau manęs belaukiantį KARĮ.

KARYS yra vienintelis lietuvių žurnalas, puikiai iliustruotas, turiningas tiek praeities įvykiais, tiek naujausiomis šių dienų žiniomis, sensacingais išradimais karo srityje.

Prašau priimti poros dolerių paramų KARIUI.

Urbana,    Jūsų

1952. IX. 15.    Juozas Rasymas

Didžiai Gerbiamieji,

Siunčiu Money orderį $6, iš kurių $4 KARIO prenumeratai ir $2 KARIUI pagelbėti.

Su geriausiais linkėjimais ir gilia pagarba.

K. Daunys

Canada, 1952. IX. 16.

Gerb. KARIO Redaktoriaus,

Siųsųdamas $5 už šių metų KARIO prenumeratą ir to paties žurnalo paramai, labai atsiprašau už mano ilgą pavėlavimą.

Mano geriausi linkėjimai KARIUI.

Su pagarba

V. W. Simanavičius Rochester, 1952 m. rugsėjis.

Didžiai Gerb. KARIO štabui,

Su šiuo siunčiu 10 dol. KARIUI paramos. Stiprėk, mielas KARY! Kol tu gyvas, ir aš nepavargstu.

Su augšta pagarba

VI. Jakimavičius

Brockton, 1952. X. 4

Gerb. Redakcija.

Tik prieš keletą dienų gavau KARIO 4 nr. Ačiū už jį. Tikrai didelį malonumą jaučiau vartydamas-.kaitydamas KARĮ, o ypatingai tokioje padėtyje: esu Kerėjoje, draugai man nerašo (labai užsiėmę, laiko neturi...?), angliškai gerai nemoku, todėl ir jaučiuosi vienišas.

Lietuviška spauda mane atgaivina. Nors ir nelabai man tepatinka kai kuriuose laikraščiuose įvairūs ginčai, mano nuomone, skirti tik dviem asmenim, bet, tikėkite manimi, skaitau ir šiuos straipsnius. Juk tai lietuviški žodžiai. . .

O KARIUI pagyrimo žodžių tikrai nesurandu. Jį skaitau ne vieną kartą, bet kelis.

Mano linkėjimai KARIUI pasidaryti savaitiniu gal yra perdaug utopiški (mūsų pačių apsileidimas), bet vistiek prašau juos priimti.

Sėkmės KARIUI!

Viktoras Kizlaitis

Š. Korėja, 1952. IX. 28.

"Karys" įveiks sunkumus

Taip, padedant visiems uoliesiems ir geraširdžiams skaitytojams, KARYS sunkumus išgyvens. Ligi šiol gautos aukos, kurių bendroji suma toli gražu dar nesiekia nė vieno numerio išleidimo išlaidų, KARIO redakcinį ir leidybinį štabą nuteikia drąsinančiai ir įpareigoja kovoti dėl jo tolimesnės egzistencijos. Prenumeratorių ir platintojų uolesnis atsiskaitymas ir gautos aukos ligi šiol įgalino KARIO išlaidas dengti bent perilgai neužvilkinant. Redakcinis štabas, kuris šiam žurnalui aukoja ilgas, darbo valandas, atseit, dirba grynai iš pasišventimo, drįsta ir šį kartą kreiptis į skaitytojus, prašydamas nepagailėti bent dolerio KARIO naudai, kad jam greičiau pasisektų išsikapstyti iš tebeslegiančios jį krizės. Dar neišlyginę savo prenumeratom mokesčio skaitytojai taip pat prašomi su atsiskaitymu nedelsti. Iš platintojų kuo skubiausiai laukiama atsiskaitymo iki 6 nr. imtinai.

Pasigirsta balsų, norinčių matyti KARĮ savo apimtimi didesnį. To paties norėtų ir redakcinis štabas, deja, ekonominis pajėgumas to neleidžia daryti. Juk ir ta didžioji krizė atsirado tik todėl, kad šių metų pirmieji trys numeriai, kurių kiekvienas kaštavo daugiau 700 dolerių, būva duodami nenormaliai padidinti: vietoje normalių 24 psl., įskaitant viršelį, net 36 psl. Ir kas iš to? KARIO atgaivintojas, ekonominės naštos slegiamas, šioje už žurnalo egzistenciją kovoje pavargo ir kuriam laikui buvo paties gyvenimo priverstas supasuoti. Dėl to atsirado ir ta nemaloni pertrauka, kurios pakartoti, atrodo, nevertėtų. Nežiūrint esamų sunkumų, lapkričio mėn. numeris vistiek numatomas išleisti 24 psl., todėl platintojai ir prenumeratoriai prašomi ypatingai paskubėti su atsiskaitymu.

Ir šį kartą negalime pamiršti tų, kurie nuoširdžiai sielojosi KARIO gyvastimi. štai tų aukotojų eilė:

Vyt. Graužinis iš Grand Rapids $10.00 Vl. Jakimavičius iš Brocktono 10.00

P. Pažerūnas iš Chicagos ........ 5.00

B. Brazdžionis iš Chicagos........    5.00

V. Tamošiūnas iš Kanados........    5.00

J.    Rasymkas iš Urbanos ............ 2.00

D. A. iš Brocklyno .................... 2.00

K.    Daunys iš Kanados ............ 2 00

A. Rukšys iš Philadelphijosk ....    2.00

K. Jankūnas iš Elizabeth ........ 1.00

J. Rutkauskas iš Stamfordo ....    1.00

V. W. Simanavičius iš Rochest. 1.00 P. Valantiejus iš Waterbury.... 0.50

Šiems visiems didžiausia padėka ir nuoširdus prašymas kitus pasekti šiuo gražiu pavyzdžiu.

KARYS

STATEMENT REQUIRED BV THE ACT OF AUGUST 24, 1912, AS AMENDED BY THE ACTS OF MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 1946 (Title 39. United States Code, Section 233) SHOWING THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, AND CIRCULATION OF

Karys, published monthly at Brooklyn 1, New York. Date 27 September, 1952. 1. The names and addresses of publisher, editor, managing editor, and business managers are: Publisher Karys, 680 Bushwick Ave.. Brooklyn 21. Editor Bronius Aušrotas, 179 Clymer St., Brooklyn 11. N, Y., Managing editor Domas Penikas, 210 Humboldt St., Brooklyn 6, N. Y. 2. The owner are: Simas Urbonas, 156 Steamboat Rd., Great Neck. Long Island. New York; Bronius Aušrotas, 179 Clymer Street, Brooklyn 11. New York; Domas Penikas, 210 Humboldt St., Brooklyn 6, N. Y. 3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: none. 4. Paragraphs 2 and 3 include, in case where the stockholder or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner. Signed. Domas Penikas. Managing Editor. Sworn to and subscribed before me this 27th day of September, 1952. (Seal) Joseph M. S. Ginkus. Jr., Notary public. State of New York.