Iliustruotasis KARYS

VIENA Iš KAUNO GATVIŲ VELYKŲ RYTĄ    Nuotrauka iš 1940 m.

Šie namai stovi VI. Putvinskio gatvėje. Tokių naujų namų gausybė pastatyta Kaune nepriklausomo gyvenimo laikotarpyje.

PAVASARĖJANČIO KAUNO VAIZDAS IŠ ALEKSOTO

Nuotrauka iš 1940 m.

Per kaimus ir laukus žygiuoja Lietuvos kariai atremti priešo.

Nuotrauka iš 1919 m.

Bendras Velykų stalas vieno Lietuvos kariuomenes dalinio 1940 m.

Lietuvos kariai mėgina, kieno tvirtesnis margutis.

Nuotrauka iš 1940 m.

Lietuvos Kariuomenės šventės minėjimo 1952 lapkričio 29 d. Worcesteryje programos jvykdytojai.

 

KARIO SKAITYTOJAI KVIEČIAMI PRAILGINTON VAJAUS TALKON

Per trumpas buvo laikas, kad visi skaitytojai būtų suspėję Įsijungti j paskelbtąjį praeitų metų gale KARIO talkos vajų. Tik šiuo metu jaučiamas pagyvėjimas, kuri įvertindami ir norėdami per tą talkos vajų pasiekti apčiuopiamesnių rezultatų, skelbiame KARIO vajaus talkos prailginimą iki š. m. balandžio 30 d. Per šį laiką visi kaip vienas suremkime pečius ir siekime to, kad KARYYS pagaliau užsitikrintų savo egzistenciją ir kad jo ne tik šių metų, bet ir ateities kelias būtų eiklesnis. Visiems KARIO bičiuliams,skaitytojams ir platintojams per šį vajaus talkos metą bent kiek pasidarbavusiems tatai nebus sunku pasiekti: — padvigubinkime skaitytojų skaičių ir KARIO ateitis bus užtikrinta. Kviesdamas visus vajaus talkon, KARIO redakcinis štabas skelbia tokias sąlygas:

1.    Kas ligi š. m. balandžio 30 d. sumokės pilną 1953 metų prenumeratą, aišku, būdamas atsi-teisęs už 1952 m., jei jis yra senas skaitytojas, tas knygą MEDINIS ARKLYS, kurios oficiali kaina yra 2 dol., gaus nemokamai. Senas skaitytojas, užverbavęs du naujus skaitytojus, gauna tą knygą dovanų, jei jis to pageidauja;

2.    Kiekvienas, atsiuntęs keturias naujas 1953 metams pilnas (po 4 dol.) prenumeratas, ištisiems šiems metams gaus žurnalą nemokamai;

3.    Kas ligi minėto termino atsiųs adresus trijų naujų skaitytojų, nors prenumeratos pinigai tuojau ir nebus įmokėti, bet bus užtikrinta, jog tie naujieji skaitytojai 1953 metų bėgyje iš karto ar daiimls prenumeratą patys sumokės, tas gaus knygą MEDINIS ARKLYS dovanų.

Visi senieji skaitytojai ir bičiuliai prašomi kuo uoliausiai įsijungti į ša KARIO vajaus talką. Užsakymus be prenumeratas siųsti šiuo vienu adresu:

KARYS

680 Bushwiek Ave.,    Brooklyn 21, N. Y.