Antroji Intrada

J. RŪTENIS

Jei tartum,
Kaip tarė:
Neišdaviau aš Tėvynės
Neišduodama
Mano gimtoji žemė!

Jei tartum tai,
Kai tamsa,
Naktis

Kruvinas dangus
Ir debesys sutemę . . .

Jei sakytum,
Kaip sakė:
Jūs mane
Ir manuosius 
Vergais pasmerkei mirt!

Jei sakytum tai,
Kai šautuvų
Išvėpusios tūtos spokso 
Ir budelis 
Žvangindamas 
Kalėjimo raktais,
Nesirengia už drąsą pagirt...

Jei šauktum,
Kaip šaukė:
Grąžinkite Lietuvai
Laisvę ir nepriklausomybę!

Jei šauktum surakintas
Ir praradęs visą 
Absoliučią galimybę,
Būtum ainis
anų, tarusių: “Kelkite”,
lūpų,
Būtum aidas 
Anųjų varpo skardžiųjų dūžių,


Būtum toks, koks yra
Pravirkęs, 
Surakintas, 
Sukruvintas,
Bet išdidus
Ir majestotiškas 
Naujasis Lietuvos 
Kudirka.