KĘSTUTIEČIAMS

O. BALČIŪNIENĖ

(Pulko 20 metų sukaktuvine proga)

Kai patrankos dundėjo aplinkui,
Nuo gaisrų, kai pražydo naktis,
Jūs Tėvynę vaduot susirinkot,
Šalies laisve jums plakė širdis.

Kai motutės graudžiai apkabinę
Žygiui laimino, siuntė maldas,
Jūs prisiekėt išlaisvinti Tėvynę,
Jūs prisiekėt nutildyt raudas.

Stojot, vyrai, ryžtingi kaip vienas,
Nebaugino jus priešo pulkai,
“Šventa laisvė!
Kartojot ne vienas.
“Dėl tavęs krauju žydi laukai.”


Kur jūs žuvotkryželiai pilkuoja,
Juos dabinam šiandien gėlėmis.
Lietuva laisvės rytu alsuoja,
Lietuva nūn’ didžiuojas jumis.

Žengiant
dunda jums žemė po kojų,
Širdis virpa nuo jūsų dainos,
Jūs, vaikai mūsų žemės artojų,
Saugot laisvę mūs Tėvynės jaunos.

Jūs ainiai didžiavardžio Kęstučio,
Jauni, drąsūs kovų sakalai.
Šypsos saulė, ar vėjai jums pučia

Kęstutėnai, dainuojat linksmai.

Mūsų gėlės jums žydi darželiuos,
Širdys mūsų jums plaka tauriai,
Kada žygin už laisvę ves kelias

Mes su jumis, Kęstučio kariai!

Tvirtai spauskite ginklą plieninį,
Kai vadai naujam žygiui pašauks.
Už Kęstutį, už laisvą Tėvynę,
Kai patrankos iš naujo sustaugs ..
.

(KARYS Nr. 9, 1939 m. m - 2 d.)