Kariuomenių organizacija

B. B.

Europoje yra šešios valstybės, kurios neįeina į Varšuvos pakto ar NATO globą. Rusams okupavus Čekoslovakiją, Artimuose Rytuose tebevykstant žydų-arabų konfliktui, tos valstybės nejautė reikalo turėti "didžiojo brolio’’ globą agresijos atveju; jos stiprino savo ekonominį pajėgumą ir ginkluotas jėgas savo krašto apsaugai. Ispanija, Švedija, Šveicarija, Suomija, Austrija, ir Jugoslavija, turi neskaitlingas, bet gerai ginkluotas armijas, kurios gali priešintis prieš betkokį užpuoliką.

Patiekiame ginkluotų jėgų apžvalgas tų valstybių, kiekvienos atskirai.

Ispanija, 32 mil. gyventojų, 330,000 kariuomenės; gynybos biudžetas apie 350 mil. dolerių.

Sausumos jėgas sudaro 250,000 vyrų: šarvuota divizija, kalnų divizija, dvi motorizuotos pėstininkų divizijos, dvi oro brigados ir dvylika pėstininkų brigadų. Karinis nugarkaulis yra gerokai atgyvenęs — pėstininkai, kurie, tačiau, pajėgūs sėkmingai veikti sunkiose Ispanijos paviršiaus sąlygose be gero tiekimo ir susisiekimo. Pėstininkų organizaciją sudaro dvi grupės — brigados, susidedančios iš šaulių kuopų, ginkluotų senaisiais Mauser 7.62 mm ir Cetme automatiniais, mažo intensyvumo ugnies šautuvais — tai seno tipo. Šioje grupėje apmokomi pėstininkai, ypatingą dėmesį kreipiant taiklumui ir šaudmenų taupymui — kiekvienas šaulys visą šaudmenų atsargą nešiojasi su savimi. Pagrindinis kautynių vienetas yra 11 vyrų skyrius su 10 Mauserio šautuvų ir vienu MG-34 lengvu kulkosvaidžiu. Skyrius dar skirstomas į 7 šaulių ir 3 lengv. kulkosvaidžių tarnybos grupes su skyriaus vadu puskarininkiu. Būrį sudaro 3 skyriai, 4 vyrų vadovavimo grupė, priedo 9 vyrų skyrius su dviem 3.5 colio bazukomis, šautuvais ir vienu 60 mm minosvaidžiu.

Šaulių kuopą sudaro 3 šaulių būriai, skyrius su dviem 81 mm minosvaidžiais, prieštankinė grupė su dviem 106 mm prieštankiniais pabūklais. Batalioną sudaro 3 šaulių kuopos, 120 vyrų vadovavimo-aprūpinimo ir sunkių priemonių dalinys, ginkluotas keturiais 120 mm minosvaidžiais, šešiais 7.67 mm Esperanza sunkiaisiais kulkosvaidžiais, šešiais vokiečių 50 mm PAK arba 57 mm britų prieštankiniais pabūklais. Iš viso batalioną sudaro 862 vyrai. Brigados sudėtin įeina trys pėst. batalionai, artilerijos grupė iš 18 pabūklų (25, 76 arba 105 mm), inžinerijos kuopa, žvalgybos ir transporto grupės.

Šios senosios organizacijos brigados tinka kalnų gynybai, krašto viduje atsparos punktams, nes gali veikti ilgesnį laiką savistoviai. Ispanai neturi standartinio karinio transporto organizacijos ir priemonių. Yra trijų tipų lengvos mašinos, keturių tipų sunkvežimiai ir daugelio tipų pagalbinių mašinų.

Naujo stiliaus ginkluotų jėgų organizacija dabar yra bandoma derinti su kitų kraštų. Šaulių skyrių sudaro 11    vyrų — visi ginkluoti 7.62 mm automatiniais CEIME šautuvais. Būrio sudėtin, šalia 3 šalių skyrių, įeina du MG-42 kulkosvaidžiai, kurie turi didesnį ugnies galingumą, negu trys MG-34. Bendrai, būrio sąstatas yra toks kaip ir senosios organizacijos — dvi 3.5 colio bazukos ir 60 mm minosvaidis, tik vietoj 9 vyrų yra 13.

Kuopos sudėtyje yra naujas 40 vyrų būrys, ginkluotas dviem 81 mm minosvaidžiais, 106 mm prieštankiniu pabūklu ir priedui, trimis MG-42 sunkiaisiais kulkosvaidžiais (ant trikojų). Bataliono sunkiųjų priemonių kuopa turi šešis 120 mm minosvaidžius, šešis 7.62 mm sunkiuosius kulkosvaidžius ir šešis 106 mm prieštankinius pabūklus.

Pastaruoju metu ispanai pasigamino prieštankines granatas, kurios gali būti šaunamos CETME šautuvu iki 150 metrų atstumo.

Modemus pulkas, be to, turi 12 prieštankinių raketų svaidytojų su vokiečių Cohen raketom, 12 Hispano-Suiza 20 mm prieštankinių pabūklų, inžinerijos ir žvalgybos grupes. Divizija — trys pulkai, artilerijos grupė iš 36 pabūklų (24 gaubicos 105 mm ir 12 gaubicų 155 mm).

Šarvuočiai — ispanų silpnoji vieta — iš viso tik 300 tankų (veik visi amerikiečių M-47, keletas vokiečių, 30 metų senumo).

Ispanai turi dar ir kavalerijos brigadą, kuri tinka vidaus tvarkai palaikyti, tačiau abejotina, ar tinkama kautynėms dėl stokos pagalbinių priemonių. Esama tendencijos sumoderninti visas ginkluotas jėgas, įjungiant ir oro, tačiau, iki šiol labai mažai kas padaryta.

Švedija.8 mil. gyventojų, 180,000 kariuomenės, gynybos biudžetas apie 1 bil. dolerių. Ginkluotos jėgos yra moderniškiausios visame pasaulyje.

Sausumos jėgos skirstomos į vidaus gynybos — 70,000 vyrų ir krašto gynybos apie tiek pat.

Vidaus gynybos vyrai atlieka 50 dienų apmokymą prieš pervedant į aktyvią atsargą. Pagrindinis organizacinis vienetas — batalionas iš 4 šaulių kuopų, 81 mm minosvaidžių ir prieštankinių grupių. Kuopą sudaro 3 šaulių būriai ir sunkiųjų priemonių būrys su trimis M-42 Kulspruta sunk. kulkosvaidžiais (vokiečių M-42 pritaikytas švedų 6.5 mm šaudmenims) ir trimis 60 mm minosvaidžiais. Būrys susideda iš 3 šaulių skyrių ir vieno prieštankinio skyriaus su šešiais kovotojais, ginkluotais 88 mm 36 prieštankinėm raketom, laidomom iš plastinių vamzdžių. Taktiniai šis dalinys gali būti dalomas į tris vienetus po du vyru, priskiriant šaulių skyriams, arba gali veikti atskirai, prieštankinėse pasalose ir gynyboje, šaulių skyriai ginkluoti Mauser šautuvais ir pusiau automatiniais Husquarna — šaudmenys 6.5 mm.

Visas ginklavimas ir aprūpinimas standartizuotas. Batalionai motorizuoti Volvo gamybos mašinomis ir atsarginių nuosavais automobiliais, kai jie pašaukiami aktyvion tarnybon.

Švedų lauko armiją sudaro 12 brigadų po 5000 vyrų, plius pagalbiniai daliniai, šešios šarvuotos brigados su “S" tipo tankais ginkluotais 105 mm pabūklais, sudėtos iš šarvuotų pėstininkų batalionų, turi švedų PBV-302 šarvuotas pėstininkų transporto amfibijas (panašios į amerikiečių M-113), ginkluotas Mark 202 automatiniais 20 mm pabūklais, sukiojamame bokštelyje; talpina 10 vyrų pėstininkų skyrių, galintį kautis iš judančio vežimo. Šarvuotos brigados sudėtin įeina du batalionai su 120 tankų ir batalionas su 40 APC šarvuotų amfibijų.

Šarvuotos ir mechanizuotos brigados turi tokius pačius pagalbinius dalinius — lauko artileriją su 12 motorizuotų 105 mm gaubicų, 12 priešlėktuvinių 20 mm Mark 202 motorizuotų pabūklų, žvalgybos ir inžinerijos dalinius.

Lauko armijos sudėtin įeina dvi artilerijos grupės, ginkluotos motorizuotomis 155 mm Bofors gaubicom (36 kiekvienoje grupėje); dvi grupės radaru kontroliuojamų L-70 Bofors 40 mm priešlėktuvinių automatinių pabūklų (36 grupėje).

Batalioną sudaro 5 pėstininkų kuopos — 3 šaulių, viena sunkių priemonių ir viena vadovavimo-aprūpinimo. Sunkiųjų priemonių kuopą sudaro šeši 120 mm minosvaidžiai, šeši 90 mm prieštankiniai, šeši Robot 69 priešlėktuviniai raketų laidytojai, šeši Bantam 68 prieštankinių vairuojamų raketų laidytojai (kopija prancūzų SS-11), 1.2 m ilgio, 175 mm diametro, sveria 30 kg., garso greičio, veikimo tolis 2 km. šaulių kuopa turi būrį, sudarytą iš keturių 84 mm Karl Gustav prieštankinių ginklų, dviejų skyrių grupę, kiekvienoje po du 81 mm minosvaidžius ir tris M-58 Kulspruta 6.5 mm sunkiuosius kulkosvaidžius ant trikojų. Šaulių būrį sudaro trys skyriai po 10 vyrų ir 6 vyrų vadovavimo skyrius, ginkluoti vienu M-58 Kulspruta kulkosvaidžiu ir automatiniais šautuvais su pridedamais durtuvais ir viena plastine bazuka.

Švedai planuoja šiais metais ginkluotas jėgas galutinai aprūpinti automatiniais ginklais.

Šveicarija. 6 mil. gyventojų, 150,000 iki 750,000 kariuomenės (pagal reikalą), karo biudžetas apie pusė bil. dolerių.

Šveicarų armiją sudaro kalnų, mechanizuotos, pėstininkų, pasienio apsaugos ir įtvirtinimų divizijos, po tris iš kiekvienos rūšies, viso 15. Likusią dalį sudaro krašto saugumo ir rezervų pėstininkų junginiai. Ginklavimas pagrindinai remiasi pėstininkų šautuvu ir granatomis, šautuvai 7.62 mm šveicarų gamybos 64, (panašūs į Mau-zer Neuhausen 55, versija MG-42), panzerfaustai 88 mm, HS Drilling 20 mm trivamzdis priešlėktuvinis pabūklas, 3000 šūvių minutėje (1000 šovinių būgne), vokiečių BO-810 Cobra, šveicarų versija, prieštankinė valdoma raketa — tolinaša 2 km (pramuša 500 mm šarvą ir 25 m spinduliu sunaikina nešarvuotus taikinius); lengvas 81 mm minosvaidis, tolinaša 3 km, minos greitis 330 m/sec., sveria 3.3 kg.

Ginklaviman įeina sunkūs minosvaidžiai, gaubicos, prieštankiniai pabūklai ir raketos, kurios pastaruoju metu plačiau naudojamos ir jomis numatoma pakeisti dalį patrankų. Pažymėtina 88 mm raketa, laidoma iš URK-70 dvivamzdžio laidytuvo, ant trikojo, vežiojama šarvuota sunkvežimio platforma. Raketa sveria 4 kg., tolinaša 5 km. URK pakeis gaubicas ir prieštankinius pabūklus.

Tankai — Centurionai su 88 mm pabūklais (apie 300), AMX-13 lengvi tankai su 75 mm pabūklais (apie 200), PZ-61 šveicarų versijos su 76 mm pabūklu (apie 150). Amerikiečių M-113, šveicarų versijos, šarvuoti sunkvežimiai, ginkluoti kulkosvaidžiais, 20 mm HS pabūklais (viso apie 100).

Taktinis vienetas — 60 vyrų šaulių būrys, susidedantis iš 4 šaulių skyrių po 10 vyrų; 12 vyrų paramos skyrius su 3 kulkosvaidžiais ir 3 bazuka vamzdžiais; 8 vyrų vadovavimo skyrius su dviem lengvais minosvaidžiais. Kiti daliniai 3-jų sistemos su sunkių priemonių pėstininkų paramos daliniu.

Pasienio ir įtvirtinimų divizijos motorizuotos ir sunkiai ginkluotos prieštankinėmis raketomis, raketomis ir su automatiniais ginklais. Tankų daliniai, šarvuoti pėstininkai, mechanizuotos divizijos, žvalgybos daliniai, numatoma jungti su pagrindinių veiksmų divizijomis.

Suomija. 4.5 mil. gyventojų, 42,000 kariuomenės, karinis biudžetas $55 mil. Suomiams leidžiama turėti 34,000 vyrų armiją.

Suomių armija padalyta į tris grupes, po tris pulkus kiekvienoje — du pėstininkų ir vienas šarvuotas su 90 sovietų T-54 tankų (neturi pėstininkų šarvuotų vežimų); priedui — artilerijos pulkas su 18 suomių K-60 Tampella 122 mm pabūklų, 25 km tolinašos; priešlėktuvinis junginys su 12 sovietų ZSU-57/2 dvivamzdžiais 57 mm pabūklais ant T-54 platformų. Pėstininkų šautuvas yra M-1960 automatinis 7.62 mm (suomių versijos, pokarinis vokiečių MP-44 karabinas).

Suomių daliniai ruošiami sunkiom miško kautynėm, asmeniškai, vyras prieš vyrą, kovai ir panašiai kaip šveicarai, ypatingam taiklumui.

Skyrių sudaro 10 vyrų su 9 M-1960 šautuvais ir vienu MG-3 kulkosvaidžiu (suomių versijos MG-42). Būrys susideda iš 3 šaulių skyrių, 5 vyrų prieštankinės grupės (su S-55 raketom, 700 m tolinašos, 88 mm raketa, kuri sveria 4.6 kg., pramuša 30 mm šarvą.) ir vadovavimo grupės iš 4 vyrų.

Kuopą sudaro 3 šaulių būriai, prieštankinis dalinys su trimis 107 mm rusų tipo raketlaidžiais ant trikojų, minosvaidžių dalinys, su trimis 82 mm Tampella minosvaidžiais (pabūklas 60 kg., mina 3 kg., tolinaša 3 km).

Batalione trys šaulių kuopos, viena sunkiųjų priemonių kuopa su dvylika 12.7 mm kulkosvaidžių (numatoma pakeisti rusų tipo 14.5 mm) ir šešių 120 mm minosvaidžių daliniu.

Pulkas susideda iš 3 šaulių batalionų, žvalgybos grupės, priešlėktuvinės kuopos, ginkluotos 12 šveicarų 30 mm ITK-30-HS (Hispano-Suiza) pabūklų.

Autovežimiai daugumoje rusų — AZ -69, A ir B modeliai; artilerijos vilkikai — 1.7 to., Merzedes Unimong ir Magirus Deutz.

Austrija. 7.5 mil. gyventojų, 52,000 armija, gynybos biudžetas $60 mil. Krašto gynybą sudaro trys teritorinės brigados ir keletas šarvuotų batalionų, kurie perorganizuojami į dvi tankų brigadas, su prancūzų AMX-13 lengvais tankais, AMY-30 sunkiais, AMX šarvuotais pėstininkų vežimais, 120 mm raketų vežimais, 35 mm priešlėktuvinių pabūklų vežimais ir 105 mm gaubicų vežimais; kitos auto priemonės — V. W. Minibus, Merzedes Unimong, Magirus Deutz. Austrų šaulių kuopa panaši į šveicarų, ginkluota šveicarų ginklais. Organizaciniai ir taktiniai austrai visai panašūs šveicarams, priedui — kai kurios divizijos turi inkorporuotus saugumo policijos dalinius. Austrų kariuomenės ir saugumo, taip pat ir rezervų ginklavimas, transporto ir ryšio priemonės, yra standartizuotos.

Jugoslavija. 20 mil. gyventojų, apie 300,000 vyrų armija, karinis biudžetas virš $350 milionų, sausumos jėgos —    apie ketvirtis miliono; sudaro tris šarvuotas divizijas, dvylika pėstininkų divizijų ir 12 pėst. brigadų, šešias kalnų brigadas, vieną aviacijos brigadą ir jūrų pėstininkų brigadą.

Jugoslavų organizuotus rezervus sudaro virš 400,000 vyrų, tarp 17-65 m. amžiaus, tačiau, ginklavimo tepakanka 70% vyrų. Vokiečių okupacijos metu buvo sudaryta liaudies armija, ginkluota vokiečių, britų, amerikiečių, italų, rusų ir savos gamybos ginklais. Standartinis Mauzerio 7.92 mm šautuvas ir MG-34 kulkosvaidis, gaminami pačių jugoslavų; amerikiečių M-l ir M-2 karabinai, britų Sten, rusų PPS, PPD, automatiniai; vokiečių Schmeiser ir MP-44; Tokorev ir Semionov pusiauautomatiniai šautuvai; Degterev ir Goriunov, keli MG-42 ir ZB-37 kulkosvaidžiai, 50 mm, 57 mm, 75 mm ir 76 mm prieštankiniai pabūklai; keliolikos tipų tankų ir vežimų. Šarvuota divizija naudoja amerikiečių M-47 ir Sherman tankus, rusų T-54, T-34, PT-76 ir ASU-57 tankus, šarvuoti pėstininkų vežimai —    rusų 6 ratų BTR — 152, 4 ratų BT”-40, BTR-50-P amfibijos, amerikiečių ir vokiečių sunkvežimiai. Arkliai, mulai ir jaučiai dar tebenaudojami daugelyje Jugoslavijos dalinių. Šaulių kuopos neturi motorizuotų priemonių.

Pagrindinis vienetas — 12 vyrų skyrius su 10 šautuvų ir dviem MG-34 kulkosvaidžiais, padalytas į 3 grupes, po 4 vyrus kiekvienoje. Yra “automatinių” 10 vyrų skyriai, ginkluoti automatiniais ginklais, snaiperių 8 vyrų skyrius ir 6 vyrų šautuvų granatų svaidytojų skyriai.

Jugoslavai laikomi drąsūs ir užgrūdinti kovotojai, gali kautis sunkiose geografinėse sąlygose, kalnuose, miškuose. Pagrindinis dėmesys apmokyme kreipiamas į netikėtumą, asmenines kautynes ir judesį-paslankumą. Pirmoje eilėje statoma granatos ir durtuvo kautynės, antroje vietoje — taiklumas. Telktinės ugnies taktika retai vartojama.

Bataliono sudėtin įeina trys šaulių kuopos ir viena sunkiųjų priemonių su 6 kulkosvaidžiais, šešiais 82 mm minosvaidžiais, šešiais 82 mm minosvaidžiais, ir šešiais prieštankiniais pabūklais.

Kuopą sudaro 3 šaulių būriai ir vienas sunkiųjų priemonių būrys su trimis 60 mm minosvaidžiais (jugoslavų gamybos) ir trimis 82 mm granatsvaidžiais.