KARIO DOVANA LAISVĖS KOVŲ MUZĖJUI

Šių metų sausio mėn. 19 dieną, Čikagoje, “Ramovės” skyriaus narių visuotiname susirinkime, “Kario” atstovas Jurgis Stankūnas, Laisvės Kovų Muzėjui vadovaujantiems gen. M. Rėklaičiui ir plk. P. Šeštakauskui, “Kario” štabo vardu, įteikė labai įdomų ir vertą atžymėjimo paveikslą. Tai Vietname buvusio kovotojo Algimanto REIVYČIO padidinta, spalvota, gražiai įrėminta nuotrauka, kurioje malūnsparnis-helikopteris yra paženklintas Lietuvos Vyčiu.

Įteikdamas minimą paveikslą J. Stankūnas pasakė sekančią kalbą: “žinome, kad prie Centro Valdybos yra Laisvės Kovų muzėjus, kuris renka karinę istorinę medžiagą, ypač mūsų Nepriklausomybės Kovų meto. Mes žinome, kad Nepriklausomybės Kovos jau baigtos. Dabar vyksta ir yra skatinamos Laisvės Kovos. Laisvės Kova — tai kova su komunizmu, kuris yra paglemžęs mūsų kraštą ir kuris gręsia visam pasauliui, šiandieną, šioje kovoje, mes tiesioginiai dalyvauti negalime. Tačiau, mes remiame šią kovą ir šios kovos dalyvius. Mes didžiuojamės, kai sužinome, kad šioje kovoje dalyviai yra ir mūsų tautiečiai, lietuviai, mūsų jaunimas. Vienas tokių buvo Algimantas Reivytis, kuris nuo balandžio 1966 m. iki balandžio 1967 m. karinę tarnybą atliko Vietname. Karinė vadovybė, atsižvelgdama į jo pareigingumą (jis yra apdovanotas keliais atsižymėjimo ženklais), patenkino jo prašymą ir helikopterį, kuriuo jis skraidė, eidamas kulkosvaidininko pareigas, leido paženklinti Lietuvos Vyčiu.

Ką gi sako pats Algimantas Reivytis: “. .. nuotrauka mano malūnsparnio—helikopterio, kurio priekines duris puošia Lietuvos Vytis. Galiu pasigirti, kad tai vienintelis amerikiečių lėktuvas Vietname puošiamas kitos šalies herbu. Aš šiuo savo lėktuvu nuolat pasididžiuoju ir niekuomet nepamirštu ką toji Vytis reiškia. Daug kartų buvau priešo užpultas ir apšaudomas. Net 23 kartus priešas pataikė į mano lėktuvą, tačiau lietuviškas Vytis “laimino” ir mano lėktuvas nenukrito. Kur tik teko skristi Vietname visi nuolat klausia apie Vytį. Man buvo malonu pasakyti, kad tai herbas mano tėvų šalies, Lietuvos. Kada turėjau persikelti į kitą pulką, gavau leidimą iš komendanto kartu perkelti ir malūnsparnio duris, su lietuviškuoju Vyčiu. Aš taip pamėgau Vytį, kad pasistengsiu jį parsivežti su visom malūnsparnio durim, baigęs savo tarnybą .. .”

Šiuo jaunuoliu, kuris ir Vietnamo karo lauke sugeba garsinti savo tėvų šalį Lietuvą, didžiuodamasis, “Kario” štabas dovanoja šį paveikslą Laisvės Kovų muzėjui, kaip pradžią eksponatų iš dabartinės Laisvės Kovos.”

Įteiktas paveikslas buvo perleistas per susirinkimo dalyvių rankas ir visiems padarė didelį įspūdį. Jį priėmęc gen. M. Rėklaitis dėkojo “Kario” štabui už taip vertingą muzėjui eksponatą ir taip pat prašė Laisvės Kovų muzėjaus vardu padėkoti Algimantui Reivyčiui už tokį gražų Lietuvos garsinimą.    jonas kun.