KARO MOKYKLOS VIII LAIDAI 40 METŲ

VIII laidos kariūnai jojimo pamokoje 1926 m. Iš kairės j dešinę: J. Lagenpušas, V. Lagenpušas, vyr. lt. Žitkevičius, B. Užemeckas, V. Biknaitis, K. Morkūnas, J. Ramoškis, Z. Stackis, I. Vylius, V. Žiaurys, P. Skurauskas, P. Tamulevičius, S. Butkus, K. Sekleckas, A. Kazlauskas, J. Buika, K. Kiršinas; trūksta: V. Augustauskas, J. Greičiūnas, P. Jaruševičius, V. Mickeliūnas, V. Statkevičius.

 (1926-1966)

1926 metų rugsėjo mėn. 8-tą dieną Karo mokykla išleido savo VIII laidą. Ją baigė nedaug: 21 kariūnas buvo tą dieną pakeltas į leitenanto laipsnį. Ginklų rūšims jie buvo paskirstyti taip: 5 į artileriją, 3 į inžinerijos dalis ir 13 į pėstininkus. Jau bebūnant karininkais kuo ne pusė jų baigė įvairiausius tobulinimo kursus ir laikui bėgant iš pėstininko pasidarė lakūnas, o iš artileristo — topografas.

Taigi, rugsėjo 8 d. sueina lygiai 40 metų, kai mes baigėme ne tik Karo, bet ir savo tolesnio gyvenimo mokyklą. Kai 1924 m. spalio mėn. įstojome į Karo mokyklą, vienas kito nepažinome. Per dvejus metus bendro “vargo” pasidarėme amžinais draugais. Išsiskirsčius į pulkus, ryšis tarp mūsų nenutrūko, laikas nuo laiko ir vėl tekdavo susitikti, ar tai įvairiuose kursuose, ar tai todėl, kad tarnavome tame pačiame pulke. Ypač daugeliui teko susitikti poligone ar per manevrus. Šiandien, po 40 metų, mes jau pasenome. Kažin, ar pusė mūsų dar yra gyvųjų tarpe? Kaip buvęs būrininkas to neskalitlingo būrelio, kuris sudarė VIII laidą, 40 metų jubilėjaus proga sveikinu savo draugus ir linkiu geros sveikatos. Mūsų buvusiems vadams ir lektoriams tariame širdingą ačiū. Mūsų gi mirusiems draugams lenkiame pagarbiai galvas.

Verneris Lagenpušas